×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 13

Cu prilejul galileeanilor, celor ucişi întru jertfele sale şi a celor ce căzusă în Siloe, îndeamnă la pocăinţă. Într-alt chip să vor tăia, ca smochinul cel neroditoriu. Vedeaşte pre arhisinagogul, cel ce tânjiia, căci sâmbăta vindecasă muiarea de duhul neputinţii. Asamănă împărăţiia ceriului grăunţului de muştariu şi aluatului. De poarta cea strâmtă şi cum că, închizându-să uşa, în zedar vor bate unii. Pre Irod îl zice vulpe. Şi cum că Ierusalimul să va răsipi pentru nemilostivirea sa.

1 Şi, întru aceaeaşi vreame, au venit unii, spuindu-I Lui de galileeanii, al cărora sânge Pilat l-au amestecat cu jertvele lor.

2 Şi, răspunzind, Iisus au zis lor: „Au vi să pare că galileeanii aceştia mai păcătoşi decât toţi galileeanii au fost, pentru că au păţit aceastea?

3 Nu, ci zic voao că, de nu vă veţi pocăi, toţi aşea veţi peri.

4 Sau acei optsprezeace, preste carii au căzut turnul în Siloam şi i-au omorât, vă pare că aceiia mai deatori au fost decât toţi oamenii carii lăcuia în Ierusalim?

5 Nu, zic voao, ci, de nu vă veţi pocăi toţi, aşea veţi peri”.

6 Şi zicea pilda aceasta: „Oare cine avea un smochin în viia sa sădit şi au venit căutând roadă întru el şi nu au aflat.

7 Şi au zis cătră viiariu: «Iată, trei ani sânt de când viu căutând roadă în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l acum, pentru ce şi pământul cuprinde?»

8 Iară el, răspunzind, au zis lui: «Doamne, lasă-l şi întru acest an, până-l voiu săpa împrejur şi voiu pune gunoiu,

9 Şi de va face rod; iară de nu, îl vei tăia şi în anul ce vine»”.

10 Şi era, învăţind, într-o sinagogă sâmbăta.

11 Şi, iată, o muiare era carea avea duhul neputinţii de optsprăzeace ani şi era gârbovă şi nu putea să se îndrepteaze nicidecum;

12 Iară Iisus, văzându-o pre ea, o au chemat şi i-au zis ei: – Muiare, slobozitu-te-ai de boala ta”.

13 Şi Şi-au pus pre ea mâinile şi îndată s-au îndreptat, şi mărea pre Dumnezeu.

14 Iară mai-marele sinagogăi, măniindu-să, căci o vindecasă Iisus sâmbăta, răspunzind, zicea norodului: „Şeasă zile sânt în care să cade a lucra, deci întru acealea venind vă veţi vindeca, iară nu în zioa sâmbetei”.

15 Iară Domnul, răspunzind, au zis lui: „Făţarnicilor, fieştecarele din voi sâmbăta au nu-şi dezleagă boul său sau asinul de la iasle şi-l duce de-l adapă?

16 Dară aceasta, fata lui Avraam fiind, pre carea o legasă satana, iată, de optsprăzeace ani, au nu se cădea a să dezlega din legătura aceasta în zioa sâmbetei?”

17 Şi aceastea zicând El, toţi cei ce sta împrotiva Lui să ruşina şi toată mulţimea să bucura de toate lucrurile ceale mărite, care să făcea de la El.

18 Şi zicea: „Cu ce easte aseamenea împărăţiia lui Dumnezeu şi cu ce o voiu asemăna?

19 Aseamenea easte grăunţului de muştariu, care, luându-l omul, l-au aruncat în grădina sa şi au crescut şi s-au făcut copaciu mare şi paserile ceriului s-au sălăşluit în ramurile lui”.

20 Şi iarăşi au zis: „Cu ce voiu asemăna împărăţiia lui Dumnezeu?

21 Aseamenea easte aluoatului, care,. luându-l muiarea, l-au ascuns în trei măsuri de făină, până s-au dospit tot”.

22 Şi umbla prin oraş şi prin sate, învăţând şi cale făcând în Ierusalim.

23 Şi oarecine au zis Lui: „Doamne, au puţini sânt cei ce să spăsesc?” Iară El au zis lor:

24 „Nevoiţi-vă a întra prin uşa cea strâmtă, că mulţi (zic voao) vor căuta să între şi nu vor putea.

25 Deci, când să va scula stăpânul casii şi va încuia uşa şi veţi înceape a sta afară şi a bate în uşe, zicând: «Doamne, Doamne, deşchide noao», şi, răspunzind, va zice voao: «Nu vă ştiu pre voi de unde sânteţi»,

26 Atunci veţi înceape a zice: «Am mâncat înaintea ta şi am beut şi în uliţăle noastre ai învăţat».

27 Şi va zice: «Zic voao, nu vă ştiu pre voi de unde sânteţi. Depărtaţi-vă de la mine toţi lucrătorii nedreptăţii».

28 Acolo va fi plângere şi scârşnirea dinţilor, când veţi vedea pre Avraam şi pre Isaac şi pre Iacov şi pre toţi prorocii întru împărăţiia lui Dumnezeu, iară pre voi scoşi afară.

29 Şi vor veni de la răsărit şi de la apus şi de la miiazănoapte şi de la amiazăzi şi vor şedea întru împărăţiia lui Dumnezeu.

30 Şi, iată, cei de pre urmă vor fi întâiu, şi cei dintâiu vor fi pre urmă”.

31 În zioa aceaea, s-au apropiiat la Iisus unii din farisei, zicând Lui: „Ieşi şi te du de aici, că Irod va să Te ucidă”.

32 Şi au zis lor: „Mergând, spuneţi vulpii aceiia: «Iată, scoţ dracii şi fac vindecare astăzi şi mâne, şi a treia zi Mă voiu sfârşi».

33 Însă, Mi să cade, astăzi şi mâne şi după aceaea, a mearge. Că nu easte cu pu-tinţă să piiară proroc afară din Ierusalim.

34 Ierusalime, Ierusalime, cel ce omori prorocii şi ucizi cu pietri pre cei trimişi la tine. De câte ori am vrut să adun pre fiii tăi, cum adună găina puii săi supt aripi, şi nu aţi vrut?

35 Iată, să lasă voao casa voastră pustie. Iară adevăr zic voao că: „Nu Mă veţi vedea, până va veni când veţi zice: «Bine easte cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.