×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 12

Învaţă a să feri de aluatul fariseilor şi că tot ce tăinuim să va descoperi şi de cine trebuie a să teame: de blăstemul împrotiva Duhului Sfânt. Îmbărbătează pre apostoli asupra izgonirilor. Nu vrea a să mesteca întru împărţirea moşiei fraţilor. Prin pilda bogatului, chiiamă de cătră lăcomie, oprind a fi grijnic de hrană şi de haină. Şi îndeamnă să se încingă mijloacele. Şi care ispravnic e credincios şi necredincios. Au venit să trimită foc pre pământ şi despărţire. Probozeaşte că nu socotesc vreamea darului. Dojeneaşte, ca fieştecarele să se silească a să mântui de împotrivnici.

1 Şi, adunându-se zeci de mii de noroade, cât să călca unii pre alţii, început-au a zice ucenicilor Săi, mai înainte: „Păziţi-vă de aluatul fariseilor, care easte făţărniciia.

2 Că nimica nu easte acoperit, carea să nu se descopere, şi ascuns, carea să nu să ştie.

3 Pentru aceaea, câte aţi zis întru întunearec la lumină să vor auzi. Şi ce aţi grăit la ureachie în case să va propovedui preste acoperemânturi.

4 Deci, zic voao, priiatinilor Miei: Nu vă teameţi de cei ce ucig trupul şi după aceaea n-au mai mult ce face.

5 Ci voiu arăta voao de cine să vă teameţi: Teameţi-vă de cel ce are puteare, după ucidere, să arunce în gheena. Adevărat zic voao, de acela să vă teameţi.

6 Au nu să vând cinci paseri cu doi bani şi nici una dintr-însele nu easte uitată înaintea lui Dumnezeu.

7 Ci, şi perii capului vostru, toţi sânt număraţi. Deci, nu vă teameţi, că, decât multe paseri, mai buni sânteţi voi.

8 Şi zic voao: Tot cel ce Mă va mărturisi pre Mine înaintea oamenilor, şi Fiiul Omenesc va mărturisi pre el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.

9 Iară cel ce să va lăpăda de Mine înaintea. oamenilor lăpădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.

10 Şi tot carele va zice cuvânt împrotiva Fiiului Omenesc să va ierta lui; iară celui ce va huli împrotiva Duhului Sfânt nu se va ierta.

11 Iară când vă vor duce pre voi la săboară şi la deregători şi la stăpâni, nu vă grijiţi cum şi ce veţi răspunde sau ce veţi zice.

12 Că Duhul Sfânt vă va învăţa pre voi, întru acel ceas, ceale ce să cade a zice”.

13 Iară unul din norod I-au zis Lui: „Învăţătoriule, zi fratelui mieu să împarţă cu mine moşiia”.

14 Iară El i-au zis lui: „Omule, cine M-au pus pre Mine judecătoriu sau împărţitoriu preste voi?”

15 Şi au zis cătră ei: „Păziţi-vă şi vă feriţi de cămătărie, că nu easte viiaţa cuiva din prisosinţa avuţiei sale”.

16 Şi au zis pildă cătră ei, zicând: „Unui om bogat foarte-i rodisă ţarina.

17 Şi cugeta întru sine, zicând: «Ce voiu face, că nu am unde aduna rodurile meale?»

18 Şi au zis: «Aceasta voiu face: sparge-voiu jitniţile meale şi mai mari le voiu zidi şi voiu strânge acolo toate rodurile meale şi bunătăţile meale.

19 Şi voiu zice sufletului mieu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse spre mulţi ani, odihneaşte-te, mănâncă, bea, veseleaşte-te».

20 Iară Dumnezeu i-au zis lui: «Nebune, întru această noapte vor să ceară sufletul tău de la tine. Dară ceale ce ai gătit cui vor fi?»

21 Aşea easte cel ce strânge luişi comoară, iară în Dumnezeu nu să îmbogăţeaşte”.

22 Şi au zis cătră ucenicii Săi: „Pentru aceasta, zic voao: nu vă grijiţi cu sufletul vostru ce veţi mânca, nici cu trupul, în ce vă veţi îmbrăca.

23 Sufletul mai mult easte decât hrana, şi trupul decât haina.

24 Căutaţi la corbi, că nici samănă, nici seaceră, care nu au vistierii, nici jitniţe, şi Dumnezeu îi hrăneaşte pre ei. Cu cât voi mai mult sânteţi mai buni decât paserile?

25 Iară cine dintre voi, grijindu-să, poate să adaogă statului său un cot?

26 Deci, deaca nu puteţi nici ce e mai puţin a face, de cealealalte ce vă grijiţi?

27 Socotiţi crinii cum cresc. Nici să ostenesca, nici torc. Şi zic voao că nici Solomon, întru toată mărirea sa, nu s-au îmbrăcat ca unul dintru aceştia.

28 Şi, de vreame ce iarba, care easte astăzi în câmp şi mâne în cuptoriu, să aruncă, Dumnezeu aşea o îmbracă, cu cât mai vârtos pre voi, puţin credincioşi.

29 Şi voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea, şi să nu vă înălţaţi.

30 Că toate aceastea păgânii lumii aceştiia le caută. Iară Părintele vostru ştie că vă trăbuiesc aceastea.

31 Însă căutaţib împărăţiia ceriului şi aceastea toate să vor adaoge voao.

32 Nu te teame, turmă mică, că bine au voit Tatăl vostru să dea voao împărăţiia.

33 Vindeţi avuţiia voastră şi daţi milostenie; faceţi-vă voao pungi care nu să. vechesc, comoară carea nu se împuţinează în ceriuri, unde furul nu să apropie, nici moliia nu o strică.

34 Că, unde easte comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

35 Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile aprinse.

36 Şi voi, aseamenea cu oamenii carii aşteaptă pre domnul său când să va întoarce de la nuntă, ca, venind şi bătând, îndată să-i deşchiză lui.

37 Fericite sânt slugile acealea pre carii, venind domnul, îi va afla priveghind. Amin zic voao, că să va încinge şi-i va pune pre ei să şează şi, trecând, va sluji lor.

38 Şi, de va veni la a doao straje sau la a treia straje, va veni şi-i va afla aşea; fericite sânt slugile acealea.

39 Iară aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul casii în care ceas va veni furul, ar priveghiia şi nu ar lăsa să-i sape casa lui.

40 Deci, şi voi, fiţi gata, că, în ceasul care. nu gândiţi, Fiiul Omenesc va veni”.

41 Iară Petru au zis cătră El: „Doamne, cătră noi zici pilda aceasta, au cătră toţi?”

42 Iară Domnul au zis: „Cine easte ispravnic credincios şi înţălept, pre carele îl va pune Domnul preste slugile sale, să le dea la vreame măsură de grâu?

43 Ferice de sluga aceaea pre carele, venind domnul lui, îl va afla făcând aşea.

44 Cu adevărat grăiesc voao că-l va pune pre dânsul preste toată avuţiia sa.

45 Iară de va zice sluga aceaea întru inima sa: «Va zăbovi domnul mieu a veni», şi va înceape a bate pre robi şi pre roabe şi a mânca şi a bea şi a să îmbăta,

46 Veni-va domnul slugii aceiia, în zioa întru care nu gândeaşte şi în ceasul întru carele nu ştie, şi-l va despica pre el şi va pune partea lui cu necredincioşii.

47 Şi acea slugă, carea au ştiut voia domnului său şi n-au gătit, nici au făcut după voia lui, să va bate mult.

48 Iară cela ce n-au ştiut şi au făcut ceale ce sânt vreadnice de bătăi să va bate puţin. Şi oricui s-au dat mult, mult să va ceare de la el; şi căruia s-au încredinţat mult, mai mult vor pofti de la el.

49 Foc am venit să arunc pre pământ, şi ce voiesc deacă s-au aprins!

50 Şi cu botez am să Mă botez. Şi cum Mă strâmtoresc, până când să va săvârşi!

51 Au vi să pare că pace am venit să dau pre pământ? Nu, zic voao, ci împărţire.

52 Că vor fi de acum înainte cinci într-o casă împărţiţi: trei spre doi şi doi spre trei.

53 Să va împărţi tatăl despre fiiu şi fiiul despre tată, muma despre fiia sa şi fata despre mumă-sa, soacra despre noru-sa şi nora despre soacră-sa”.

54 Şi zicea şi noroadelor: „Când vedeţi norul rădicându-să de cătră apus, numaidecât ziceţi că: «Ploaie mare vine» şi easte aşea.

55 Şi, când suflă austru, ziceţi: «Năduşală va să fie», şi easte.

56 Făţarnicilor! Faţa pământului şi a ceriului ştiţi ispiti, dară vreamea aceasta cum nu o ispitiţi?

57 Căci nu judecaţi şi între voi ce easte drept.

58 Şi, când mergi cu pârâşul tău la domni, nevoiaşte-te pre cale să te izbăveşti de el, ca să nu te tragă la judecătoriu, şi judecătoriul te va da temniceariului şi temniceariul te va arunca în temniţă.

59 Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo, până nu vei plăti şi fileariul cel mai de pre urmă”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.