×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 10

Trimiţind înainte, la toate cetăţile, şeaptezeci şi doi, le dă porunci, carele, propoveduind, să le ţie. Şi, bucurându-să de supunerea dracilor, zice că nu trebuie pentru aceasta, mai ales, a să bucura. Ceartă cetăţile ceale împietrite, în care să făcusă multe puteri. Şi săltând, cu duhul, să mărturiseaşte Tatălui, Legiuitoriului, ce-L ispitea, după spunerea poruncii de iubirea lui Dumnezeu şi a deaproapelui. Arată cine e deaproapele, prin pilda omului ce să pogorea din Ierusalim. Martei, ce slujiia şi să jeluia pentru soru-sa, Mariia, zice că Mariia partea cea mai bună ş-au ales.

1 După aceastea, arătat-au Domnul şi pre alţii şeaptezeci de ucenici şi i-au trimis pre ei, câte doi, înaintea feaţii Sale, în tot oraşul şi locul unde era să meargă El.

2 Şi zicea cătră ei: „Iată, săceriş easte mult, iară lucrători puţini. Deci, vă rugaţi Domnului săcerăturii, ca să scoaţă lucrători la săcerişul Său.

3 Meargeţi, iată, Eu vă trimiţ pre voi, ca mieii în mijlocul lupilor.

4 Să nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi să nu întrebaţi de sănătate, în cale, pre nimene.

5 Ori în ce casă veţi întra, mai întâiu ziceţi: «Pace casii aceştiia».

6 Şi, de va fi acolo fiiul păcii, va odihni spre dânsul pacea voastră; iară de nu, la voi să va întoarce.

7 Întru aceaeaşi casă petreaceţi, mâncând şi bind ceale ce sânt la dânşii, că vreadnic easte lucrătoriul de plata sa. Nu treaceţi din casă în casă.

8 Şi, ori în ce cetate veţi întra şi vă vor priimi pre voi, mâncaţi ceale ce vor pune înaintea voastră.

9 Şi tămăduiţi bolnavii carii sânt într-însa şi ziceţi lor: «S-au apropiiat spre voi împărăţiia lui Dumnezeu».

10 Şi ori în ce cetate veţi întra şi nu vă vor priimi pre voi, ieşind la uliţile ei, ziceţi:

11 «Şi praful care s-au lipit de noi, din cetatea voastră, îl scuturăm la voi. Însă aceasta să ştiţi, că s-au apropiiat spre voi împărăţiia lui Dumnezeu».

12 Iară zic voao că sodomleanilor, în zioa aceaea, mai uşor va fi decât cetăţii aceiia.

13 Vai, ţie, Horazine! Vai, ţie, Vitsaido! Că de ar fi fost în Tir şi în Sidon puterile care au fost întru voi, de demult, în saci şi în cenuşe şezind, s-ar fi pocăit.

14 Însă Tirului şi Sidonului va fi mai uşor la judecată decât voao.

15 Şi tu, Capernaume, care te-ai înălţat până la ceriu, până la iad te vei pogorî.

16 Cel ce vă ascultă pre voi pre Mine Mă ascultă; şi cel ce să leapădă de voi de Mine să leapădă; iară cel ce să leapădă de Mine să leapădă de Cel ce M-au trimis pre Mine”.

17 Şi s-au întors cei şeaptezeci cu bucurie, zicând: „Doamne, şi dracii să pleacă noao întru numele Tău”.

18 Iară au zis lor: „Văzut-am pre satana ca un fulger din ceriu căzind.

19 Iată, vă dau voao puteare să călcaţi preste şerpi şi preste scorpii şi preste toată putearea vrăjmaşului şi nimica nu va vătăma pre voi.

20 Însă pentru aceasta nu vă bucuraţi, căci duhurile să pleacă voao, ci vă bucuraţi pentru că numele voastre sânt scrise în ceriuri”.

21 Întru acel ceas S-au bucurat Iisus cu Duhul şi au zis: „Mulţămesc Ţie, Părinte, Doamne al ceriului şi al pământului, că ai ascuns aceastea de cătră cei înţelepţi şi cunoscători şi le-ai descoperit pruncilor; adevărat, Părinte, că aşea au plăcut înaintea Ta.

22 Toate sânt Mie date de la Tatăl Mieu. Şi nimene nu ştie cine easte Fiiul, fără numai Tatăl, şi cine easte Tatăl, fără numai Fiiul şi căruia va vrea Fiiul să-i descopere”.

23 Şi, întorcându-Să cătră ucenici, sângur, au zis: „Ferice de ochii care văd ceale ce vedeţi voi!

24 Că zic voao că mulţi proroci şi împăraţi au vrut să vază ceale ce vedeţi voi, şi nu au văzut, şi să auză ceale ce auziţi voi, şi nu au auzit”.

25 Şi, iată, un legiuitoriu s-au sculat, ispitind pre El şi zicând: „Dascale, ce voiu face ca să moştenesc viiaţa de veaci?”

26 Iară El, răspunzind, au zis: „În Leage ce easte scris? Cum ceteşti?”

27 Iară el, răspunzind, au zis: „Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată vârtutea ta şi cu tot cugetul tău; şi pre deaproapele tău ca însuţi pre tine”.

28 Şi i-au zis lui: „Drept ai răspuns, fă aceastea şi vei fi viu”.

29 Iar el, vrând să se îndreptează pre sine însuşi, au zis cătră Iisus: „Şi cine easte vecinul mieu?”

30 Iară Iisus, răspunzind, au zis: „Un om oarecare s-au pogorât din Ierusalim în Ierihon şi au căzut în tâlhari, carii, dezbrăcându-l pre el şi rănindu-l, s-au dus, lăsându-l abiia viu.

31 Şi s-au întâmplat de au trecut un preot pre acea cale şi, văzindu-l, l-au trecut.

32 Aşijderea, şi un levit, fiind la acel loc, venind şi văzându-l, l-au trecut.

33 Iară un samarinean, mergând, au venit la el şi, văzându-l, i s-au făcut milă de el.

34 Şi, apropiindu-să, au legat ranele lui, turnând untdelemn şi vin şi, puindu-l pre dobitocul său, l-au dus la o casă de oaspeţi şi au purtat grije de el.

35 Şi, a doao zi, când au purces, scoţind doi arginţi, i-au dat gazdei şi i-au zis: «Poartă-i grije şi orice vei mai cheltui, întorcându-mă, eu voiu întoarce ţie».

36 Carele dintr-acei trei ţî să pare a fi mai deaproape celui ce au căzut în tălhari?”

37 El au zis: „Carele au făcut milă cu dânsul”. Deci, au zis Iisus lui: „Pasă de fă şi tu aşijderea”.

38 Iară au fost când mergea ei şi au întrat într-un sat, iară o muiare, anume Marta, L-au priimit pre El în casa sa.

39 Şi aceaea avea o soră carea să chema Mariia, careaşi, şezind lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvântul Lui.

40 Iară Marta să silea spre multă slujbă şi, stând, au zis: „Doamne, au nu socoteşti că soru-mea sângură m-au lăsat să slujesc? Ci zi ei ca să-mi ajute”.

41 Şi, răspunzind, Iisus au zis ei: „Marto, Marto, te grijeşti şi spre multe te sileşti.

42 Ci un lucru trebuiaşte, iară Mariia partea cea bună şi-au ales, carea nu să va luoa de la dânsa”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.