×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 9

Vindecă pre cel slăbănog, cârtind cărturarii, căci zisease lui că i s-au iertat păcatele. Chiiamă pre Mateiu,vameşul, şi răspunde fariseilor ce cârtea, căci mâncă cu vameşii şi căci nu postesc ucenicii lui; muiarea o vindecă de curgerea sângelui; fata voivodului cea moartă o deşteaptă; dând vedeare la doi orbi; pre un îndrăcit mut îl vindecă; şi pre-tutindinea, propoveduind, vindecă toate neputinţele, zicând: – Seceriş e mult, iară lucrători puţini”.

1 Şi, întrând în corabie, au trecut şi-au venit în cetatea Sa.

2 Şi, iată, au adus Lui pre un slăbănog, zăcând în pat; şi, văzând Iisus credinţa lor, au zis slăbănogului: „Cutează, fiiule, iartă-să ţie păcatele tale”.

3 Şi, iată, oarecarii din cărturari zicea întru sine: „Acesta huleaşte”.

4 Şi, văzând Iisus gândurile lor, au zis: „Pentru ce voi cugetaţi ceale reale întru inimile voastre?

5 Că ce easte mai lezne a zice: «Iartă-să păcatele tale», au a zice: «Scoală-te şi umblă?»

6 Ci, ca să ştiţi că puteare are Fiiul Omenesc a ierta păcatele pre pământ (atunci au zis slăbănogului): «Scoală, ia-ţi patul tău şi mergi în casa ta»”.

7 Şi, sculându-să, s-au dus în casa sa.

8 Iară gloatele, văzând, s-au mirat şi au mărit pre Dumnezeu, Cel ce au dat puteare ca aceasta oamenilor.

9 Şi, trecând Iisus de acolo, au văzut pre un om şăzând la vamă, anume Mateiu, şi au zis lui: „Vino după Mine”; şi, sculându-să, au mers după Dânsul.

10 Şi au fost când şădea El în casă, şi, iată, mulţi vameşi şi păcătoşi venind şădea cu Iisus şi cu ucenicii Lui.

11 Şi, văzând fariseii, zicea ucenicilor Lui: „Pentru ce cu vameşii şi cu păcătoşii mănâncă Învăţătoriul vostru?”

12 Iară Iisus, auzind, au zis lor: „Nu trebuie sânătoşilor doftor, ci bolnavilor.

13 Iară, mergând, învăţaţi ce easte «Mila voiu şi nu jârtva»; că nu am venit să chem pre cei drepţi, ci pre cei păcătoşi, la pocăinţă”.

14 Atunci, au venit la Dânsul ucenicii lui Ioan, zicând: „Pentru ce noi şi fariseii ajunăm mult, iară ucenicii tăi nu ajună?”

15 Şi le-au zis lor Iisus: „Au, doară, pot fiii nunţii jăli când easte cu dânşii mirele? Iară vor veni zile, când să va lua de la dânşii mirele, şi atunci vor ajuna.

16 Şi nime nu pune peatec noua la haină veachie, că-şi ia sfărşitul său de la haină şi mai mare gaoră să face.

17 Nici bagă vin nou în foi vechi; iară de nu, să rump foii şi vinul să varsă şi foii pier; ci bagă vinul cel nou în foi noi şi amândoao să ţin”.

18 Aceastea grăind El lor, iată, un boiariu venind să închina Lui, zicând că: „Fiica mea acum muri; ci, venind, pune mâna Ta preste ea şi va înviia”.

19 Şi, sculându-Să Iisus, s-au dus după Dânsul şi ucenicii Lui.

20 (Şi, iată, o muiare, căriia curgea sânge de doisprăzeace ani, venind dinapoi, s-au atins de poalele veşmântului lui.

21 Că zicea întru sine: „Numai de mă voiu atinge de veşmântul Lui, mă voiu măntui”.

22 Iară Iisus, întorcându-Să şi văzând pre ea, au zis: „Cutează, fată, credinţa ta te-au măntuit”. Şi s-au măntuit muiarea din ceasul acela).

23 Şi, venind Iisus în casa boiariului şi văzând pre fluierători şi pre gloată gălcevind,

24 Au zis lor: „Duceţi-vă de aici, că nu au murit fecioara, ci doarme”. Şi ei râdea de Dânsul.

25 Iară după ce s-au scos afară gloata, întrând, o au prins de mâna ei şi s-au sculat fecioara.

26 Şi au ieşit veastea aceasta în tot pământul acelab.

27 Şi, trecând de acolo Iisus, au mers după Dânsul doi orbi, strigând şi zicând: „Miluiaşte-ne pre noi, Fiiul lui David!”

28 Iară deaca au venit în casă, s-au apropiiat la Dânsul orbii şi le-au zis lor Iisus: „Creadeţi că pociu să fac Eu aceasta?” Au zis Lui: „Aşa, Doamne”.

29 Atunci, s-au atins de ochii lor şi le-au poruncit lor Iisus, zicând: „După credinţa voastră să fie voao”.

30 Şi s-au deşchis ochii lor şi le-au poruncit lor Iisus, zicând: „Vedeţi ca nimenea să nu ştie”.

31 Iară ei, ieşind, L-au vestit pre Dânsul în tot pământul acela.

32 Iară, după ce au ieşit ei, iată, au adus pre un om mut îndrăcit.

33 Şi, după ce au scos pre dracul, au vorbit mutul şi s-au mirat mulţimea, zicând că niciodată nu s-au arătat aşea în Israil.

34 Iară fariseii zicea: „Cu domnul dracilor scoate dracii”.

35 Şi umbla Iisus prin toate cetăţile şi oraşele, învăţând în adunările lor şi propoveduind Evangheliia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în norod.

36 Iară văzând El noroadele, I s-au făcut milă de eale, că era năcăjite şi răsipite, ca şi oile ceale ce nu au păstoriu.

37 Atunci, au zis ucenicilor Săi:„Iată, săcerişul easte mult, iară lucrători puţini.

38 Deci, rugaţi pre Domnul săcerişului ca să scoată lucrători la săcerişul Său”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.