×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 8

Pre bubosul cel vindecat îl trimite Iisus la preoţi; vindecă sluga sutaşului, a căruia credinţă o laudă, şi pre soacra lui Petru de friguri, şi pre alţi mulţi bolnavi; cu cuvântul scoate duhurile; pre cărturariul ce vrea a-I urma îl leapădă; iară altuia, neîngropând pre tatăl său, a-I urma porunceaşte; turburându-să de valuri corabiia şi de ucenici defăimându-să, domoleaşte marea; şi pre doi îndrăciţi la gheraseani îi izbăveaşte, lăsând dracii a întra în porci, care văzând gheraseanii îl roagă să se depărteaze din hotarăle lor.

1 Iară pogorându-Să El din munte, au mers după El noroade multe.

2 Şi, iată, un leprosa, venind, să închina Lui, zicând: „Doamne, de vreai, poţi să mă curăţeşti”.

3 Şi, tinzând mâna, s-au atins de el Iisus, zicând: „Voiu, curăţeaşte-te”. Şi îndată s-au curăţit lepra lui.

4 Şi au zis Iisus lui: „Vezi, nimărui să nu spui, ci mergi de te arată preotului şi du darul carele au poruncit Moisi întru mărturie lor”.

5 Şi, întrând Iisus în Capernaum, venit-au la Dânsul un sutaş, rugându-L,

6 Şi zicând: „Doamne, pruncul mieu zace în casă neputinciosb şi rău să chinuiaşte”.

7 Şi i-au zis Iisus lui: „Eu, venind, voiu tămădui pre dânsul”.

8 Şi, răspunzind sutaşul, au zis: „Doamne, nu sânt vreadnic ca să întri supt acoperemântul mieu, ci zi numai cu cuvântul şi să va tămădui pruncul mieu.

9 Că şi eu sânt om supt biruinţă, având supt mine ostaşi, şi zic acestuia: «Mergi», Şi mearge, şi altuia: «Vino», şi vine; şi slugii meale: «Fă aceasta», şi face”.

10 Iară Iisus, auzind aceasta, s-au mirat şi-au zis celor ce vinea după Dânsul: „Adevărat zic voao, nici în Israil n-am aflat atâta credinţă.

11 Însă zic voao că mulţi de la răsărituri şi de la apusuri vor veni şi să vor odihni cu Avraam şi cu Isaac şi cu Iacov întru împărăţiia ceriurilor.

12 Iară fiii împărăţiei să vor arunca întru întunearecul cel mai din afară; acolo va fi plâns şi scrâşnire dinţilor”.

13 Şi au zis Iisus sutaşului: „Mergi, şi precum ai crezut să fie ţie”. Şi s-au tămăduit pruncul lui întru acel ceas.

14 Şi, întrând Iisus în casa lui Petru, au văzut pre soacra lui zăcând şi aprinsă de friguri.

15 Şi S-au atins de mâna ei şi o au lăsat pre ea frigurile şi s-au sculat şi slujiia Lui.

16 Iară făcându-să seară, adus-au Lui pre mulţi îndrăciţi şi scotea duhurile cu cuvântul şi pre toţi cei bolnavi îi vindeca,

17 Ca să se plinească ce s-au zis prin Isaiia, prorocul, ce zice: „Acela neputinţele noastre le-au luat şi durerile le-au purtat”.

18 Şi, văzând Iisus gloate multe împrejurul Său, au poruncit să meargă de ceaea parte.

19 Şi, apropiindu-să un cărturariu, au zis Lui: „Învăţătoriule, voiu să merg după Tine, oriunde vei mearge”.

20 Şi-au zis Iisus lui: „Vulpile au vizunii şi pasările ceriului cuiburi, iară Fiiul Omenesc nu are unde să-Şi pleace capul”.

21 Iară altul din ucenicii Lui au zis Lui: „Doamne, lasă-mă mai înainte să mă duc şi să îngrop pre tatăl mieu”.

22 Iară Iisus au zis lui: „Vino după mine şi lasă pre morţi să-şi îngroape pre morţii săi”.

23 Şi, întrând El în corabie, au mers după Dânsul ucenicii Lui.

24 Şi, iată, vifor mare s-au făcut în mare, cât să acoperea corabiia cu valurile; iară El dormiia.

25 Şi, venind ucenicii Lui, L-au deşteptat pre El, zicând: „Doamne, mântuiaşte-ne, că perim”.

26 Şi le-au zis lor: „Ce sânteţi înfricaţi, puţin credincioşi?” Atunci, sculându-Să, au poruncit vânturilor şi mării şi s-au făcut linişte mare.

27 Iară oamenii s-au mirat, zicând: „Cine easte Acesta, că şi vânturile şi marea ascultă de El?”

28 Şi, venind El de ceaea parte, în laturea ghergheseanilor, L-au întâmpinat pre Dânsul doi îndrăciţi, ieşind din mormânturi, foarte răi, cât nimeni nu putea să treacă pre calea aceaea.

29 Şi, iată, striga, zicând: „Ce e noao şi Ţie, Iisuse, Fiiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreame să ne munceşti pre noi?”

30 Şi era departe de la ei o turmă mare de porci, păscând.

31 Iară dracii ruga pre Dânsul, zicând: „Deacă ne scoţi pre noi, porunceaşte-ne noao să ne ducem în turma cea de porci”.

32 Şi au zis lor: „Duceţi-vă”; iară ei, ieşind, s-au dus în turma porcilor. Şi, iată, s-au pornit toată turma porcilor şi au sărit de pre ţărmuri în mare şi s-au înecat în ape.

33 Iară păstorii au fugit şi, venind în cetate, au spus toate, şi de cei îndrăciţi.

34 Şi, iată, toată cetatea au ieşit întru întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L pre El, L-au rugat ca să treacă din hotarăle lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.