×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 6

Învaţă Hristos cum trebuie să se facă milostenie şi rugăciune; şi dă ucenicilor învăţătură a să ruga şi greşealele altora a ierta; şi iarăşi, în ce chip trebuie a posti; nu pre pământ, ci în ceriu a strânge comoară; ochiul a-l curăţi; a nu sluji la doi domni; pentru aceaea, opreaşte grija de hrană, de haine şi de mâine.

1 Luaţi aminte, milosteniia voastră să nu o faceţi înaintea oamenilor, ca să vadă ei; iară de nu, plată nu veţi avea de la Tatăl vostru, Carele easte în ceriuri.

2 Deci, când faci milostenie, nu trămbita înaintea ta, precum cei făţarnici fac în adunări şi în uliţi, ca să se mărească de la oameni; adevăr zic voao, că-şi iau plata sa.

3 Iară tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta.

4 Să fie milosteniia ta întru ascuns şi Tatăl tău, Cel ce veade întru ascuns, Acela va da ţie la arătare.

5 Şi, când te rogi, nu fii ca făţarnicii, că iubesc în adunări şi în unghiurile uliţilor, stând să se roage, ca să se areate oamenilor; adevăr zic voao că-şi iau plata sa.

6 Iară tu, când te rogi, întră în cămara ta şi, încuind uşa ta, te roagă Tatălui tău într-ascuns şi Tatăl tău, Cel ce veade întru ascuns, va da ţie la arătare.

7 Iară când vă rugaţi, nu grăiţi multe ca păgânii, că le pare că întru multă vorba lor să vor auzi.

8 Deci, să nu vă asămănaţi lor, că ştie Tatăl vostru ceale ce vă trăbuiesc voao, mai înainte de ce ceareţi voi de la Dânsul.

9 Drept aceaea, aşea să vă rugaţi voi: «Tatăl nostru Carele eşti în ceriuri, sfinţască-se numele Tău.

10 Vie împărăţiia Ta, fie voia Ta, precum în ceriu, şi pre pământ.

11 Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o noao astăzi.

12 Şi ne iartă noao deatoriile noastre, precum şi noi iertăm deatornicilor noştri.

13 Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveaşte de cel rău. Că a Ta easte împărăţiia şi putearea şi mărirea, în veaci. Amin!»

14 Că, de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi voao Tatăl vostru Cel ceresc.

15 Iară de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greşealele voastre.

16 Iară când agiunaţi, nu vă faceţi ca cei făţarnici, trişti, că-şi smolesc feaţele sale, ca să se areate oamenilor că ajună; adevăr zic voao că-şi iau plata sa.

17 Iară tu, când ajuni, unge capul tău şi faţa ta o spală,

18 Ca să nu te arăţi oamenilor că ajuni, ci Tatălui tău, Celui ce easte întru ascuns; şi Tatăl tău, Cel ce veade întru ascuns, va da ţie la arătare.

19 Nu vă adunaţi voao comori pre pământ, unde rugina şi moliile le strâcă, şi unde furii le sapă şi le fură,

20 Ci vă adunaţi voao comori în ceriu, unde nici rugina, nici moliile nu o strâcă, şi unde furii nu o sapă, nici o fură.

21 Că unde easte comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

22 Lumina trupului easte ochiul; de va fi, dară, ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminos.

23 Iară de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat; deci, dară, dacă lumina carea e întru tine easte întunearec, dară întunearecul cât va fi?

24 Nimeni nu poate la doi domni sluji, că au pre unul va urî şi pre altul va iubi, au pre unul va cuprinde şi pre altul va urghisi; nu puteţi lui Dumnezeu sluji şi mamonii.

25 Pentru aceasta, zic voao: Nu vă grijiţi cu sufletul vostru ce să mâncaţi şi ce să beaţi, nici cu trupul vostru, cu ce să vă îmbrăcaţi; au nu easte sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?

26 Căutaţi la paserile ceriului, că nici samănă, nici seaceră, nici adună în jigniţă; şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneaşte pre eale. Au nu sânteţi voi cu mult mai aleşi decât acealea?

27 Dară cine dintru voi, grijindu-să, poate să-şi adaogă statului său un cot?

28 Şi de haină ce vă grijiţi? Socotiţi crinii câmpului cum cresc: nici să ostenesc, nici torc.

29 Iară zic voao că nici Solomon, întru toată mărirea sa, nu s-au îmbrăcat ca unul dintr aceştia.

30 Deci, deacă iarba câmpului, carea astăzi easte şi mâine să aruncă în cuptoriu, Dumnezeu aşa o îmbracă, au nu cu mult mai vârtos pre voi, puţin credincioşi?

31 Drept aceaea, să nu vă grijiţi, zicând: «Ce vom mâ(n)ca?», sau «Ce vom bea?», sau «Cu ce ne vom îmbrăca?»

32 Că toate aceastea păgânii le caută; că ştie Tatăl vostru Cel ceresc că vă trebuiesc aceastea toate.

33 Deci, căutaţi mai întâiu împărăţiia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi aceastea toate să vor adaoge voao.

34 Drept aceaea, nu vă grijiţi de zioa de mâine, că zioa de mâine va griji de ale sale; ajunge zilii răutatea ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.