×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 4

Hristos în pustie, după postul de patruzeci de zile, învinge ispitele diiavolului; şi, deacă s-au prins Ioan, ducându-să în Capernaum, propoveduiaşte pocăinţa; pe Petru şi Andreiu, Iacov şi Ioan a lui Zevedeiu cătră sine chiiamă; vestind şi galileilor Evangheliia, multe neputinţe vindecă, urmându-i gloatele.

1 Atunci, Iisus au fost dus în pustie de Duhul, ca să Se ispitească de diiavolul.

2 Şi, ajunând, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi după aceaea au flămânzit.

3 Şi, apropiindu-se cătră Dânsul ispititoriul, au zis: „De eşti Fiiul lui Dumnezeu, zi ca pietrile aceastea să se facă pâini”.

4 Iară El, răspunzând, au zis: „Scris easte, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iase din gura lui Dumnezeu”.

5 Atunci, L-au luat pre Dânsul diiavolul în sfânta cetate şi L-au pus pre El pre aripa besearicii,

6 Şi i-au zis Lui: „De eşti Fiiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris easte că: «Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi pre mâini Te vor râdica, ca nu cumva să împiiadeci de piiatră piciorul Tău»”.

7 Zis-au Iisus lui: „Iarăşi scris easte: «Nu vei ispiti pre Domnul Dumnezeul Tău»”.

8 Iarăşi L-au luat pre Dânsul diiavolul într-un munte înalt foarte, şi I-au arătat Lui toate împărăţiile lumii şi mărirea lor.

9 Şi i-au zis Lui: „Aceastea toate voiu da Ţie, de vei cădea să Te închini mie”.

10 Atunci, au zis Iisus lui: „Du-te după Mine, sătano, că scris easte: «Domnului Dumnezeu-lui tău te vei închina şi Lui sângur vei sluji»”.

11 Atunci, L-au lăsat pre Dânsul diiavolul. Şi, iată, îngerii s-au apropiiat şi slujiia Lui.

12 Iară auzind Iisus că Ioan easte prins, S-au dus în Galileea.

13 Şi, lăsând Nazaretul, au venit de au lăcuit în Capernaum, lângă mare, în hotarăle lui Zavulon şi a lui Neftalim,

14 Ca să se plinească ce s-au zis prin Isaiia prorocul, ce zice:

15 „Pământul lui Zavulon şi pământul lui Neftalim, calea mării de ceaea parte de Iordan, Galileea limbilor;

16 Norodul cel ce şădea întru întunearec au văzut lumină mare şi celor ce şădea în laturea şi în umbra morţii, lumină au răsărit lor”.

17 De atunci au început Iisus a propovedui şi a zice: „Pocăiţi-vă, că s-au apropiiat împărăţiia ceriurilor”.

18 Iară umblând Iisus lângă marea Galileii, au văzut pre doi fraţi, pre Simon, ce să zice Petru, şi pre Andrei, fratele lui, aruncând mreaja în mare (că era pescari).

19 Şi au zis lor: „Veniţi după Mine şi voiu face pre voi pescari de oameni”.

20 Iară ei, îndată, lăsând mrejile, s-au dus după Dânsul.

21 Şi, mergând de acolea, au văzut pre alţi doi fraţi, pre Iacov, al lui Zevedei, şi pre Ioan, fratele lui, în luntre cu Zevedei, tatăl lor, diregându-şi mrejile sale, şi i-au chemat.

22 Iară ei, îndată lăsând luntrea şi pre tatăl său, s-au dus după Dânsul.

23 Şi au străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în adunările lor şi propoveduind Evangheliia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa întru norod.

24 Şi au ieşit veastea Lui în toată Siriia şi I-au adus Lui pre toţi carii pătimea rău de multe fealiuri de boale şi de chinuri era cuprinşi, şi îndrăciţi şi lunateci şi slăbănogi, şi i-au vindecat pre ei.

25 Şi au mers după Dânsul gloate multe din Galileea şi din Decapoli şi din Ierusalim şi din Iudeea şi din ceaea parte de Iordan.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.