×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 3

Ioan Botezătoriul (a căruia asprirea vieţii să însămnează) propoveduiaşte pocăinţa în pustie, după prorociia lui Isaiia, şi norodul, la dânsul curgând, probozeaşte pre farisei şi saduchei, învăţind să facă roduri vreadnice de pocăinţă; şi cât să deschilineaşte botezul său de a lui Hristos; iară spre Hristos, de la Ioan botezându-să, v-au pogorât Duhul Sfânt şi glasul Părintelui din ceriu s-au auzit.

1 Iară în zilele acealea, venit-au Ioan Botezătoriul propoveduind în pustiia Iudeii,

2 Şi zicând: „Pocăiţi-vă, că s-au apropiiat împărăţiia ceriurilor.

3 Că acesta easte cela ce s-au zis prin Isaiia prorocul, ce zice: Glasul celui ce strigă în pustie: «Gătiţi calea Domnului, dreapte faceţi cărările Lui!»”.

4 Iară acest Ioan avea îmbrăcămintea sa de peri de cămilă şi brâu de curea împrejurul mijlocului său; şi mâncarea lui era vlăstări şi miiare sălbatecă.

5 Atunci, ieşea la dânsul Ierusalimul şi toată Iudeea şi tot împrejurul Iordanului.

6 Şi să boteza în Iordan, de la dânsul, mărturisindu-şi păcatele sale.

7 Iară văzând pre mulţi dintre farisei şi dintre saduchei venind la botezul său, au zis lor: „Pui de vipere, cine v-au arătat voao să fujiţi de măniia cea viitoare?

8 Faceţi, dară, roduri vreadnice de pocăinţă.

9 Şi să nu vă lăudaţi, zicând întru voi înşivă: «Tată avem pre Avraam!» Că zic voao că poate Dumnezeu din pietrile aceastea să rădice fii lui Avraam.

10 Că, iată, şi săcurea la rădăcina pomilor zace; deci, tot pomul care nu face rod bun să taie şi în foc să aruncă.

11 Eu vă botez pre voi cu apă spre pocăinţă; iară Cel ce vine după mine mai tare decât mine easte, a Căruia eu nu sânt vreadnic a purta încălţămintele. Acela va boteza pre voi cu Duh şi cu foc;

12 A Căruia vânturătoarea e în mâna Sa şi va curăţi ariia Sa şi va aduna grâul Său în jitniţă, iară paiele le va arde cu foc nestâns”.

13 Atunci, au venit Iisus din Galileea la Iordan cătră Ioan, ca să Se boteaze de la dânsul.

14 Iară Ioan oprea pre El, zicând: – Eu trebuie să mă botez de la Tine; şi Tu vii la mine?”

15 Şi, răspunzând Iisus, au zis către dânsul: „Lasă acuma, că aşea să cade noao să plinim toată dreptatea”. Atunci, L-au lăsat pre El.

16 Şi, botezându-Se Iisus, au ieşit îndată din apă, şi, iată, s-au deşchis Lui ceriurile şi au văzut pre Duhul lui Dumnezeu pogorându-Să ca un porumb şi venind preste El.

17 Şi, iată, glas din ceriuri, zicând: „Acesta easte Fiiul Mieu cel iubit, întru Carele bine am voit”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.