×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 27

Iuda, întorcând arginţii, s-au spânzurat. Iisus, înaintea lui Pilat, pârât fiind, nu răspunde. Iară muiarea lui Pilat îi zice a fi drept. Însă să aleage Varava. Pilat, spălându-şi mâinile, pre Iisus bătându-L, Îl dă să Se răstignească, Carele de ostaşi batjocorindu-Să, Să duce la răstignire şi cu fiiare adăpându-Să, între tâlhari Să răstigneaşte, împărţindu-Să veşmintele Lui şi multe de la mulţi I să aruncă blăstămuri. Răsare întunearec. Şi strigând Iisus: „Eli”, cu oţet adăpându-Să, cu strigare Îşi dă sufletul şi seamne să fac. Trupul lui Iisus, de Iosif îngropat, Să păzeaşte de ostaşi.

1 Iară deacă s-au făcut zio, sfătuintu-s-au toţi arhiereii şi bătrânii norodului asupra lui Iisus, ca să-L omoară pre El.

2 Şi legându-L, L-au dus şi L-au dat lui Pilat, domnuluia din Pont.

3 Atunci, văzând Iuda, cel ce vândusă pre Dânsul, că L-au judecat spre moarte, căindu-să, au întors cei treizeci de arginţi arhiereilor şi bătânilor,

4 Zicând: „Greşit-am vânzând sânge nevinovat”. Iară ei au zis: „Ce easte noao? Tu vei vedea”.

5 Şi, aruncând arginţii în besearică, s-au dus în laturi şi, mergând, s-au spânzurat.

6 Iară arhiereii, luând arginţii, au zis: „Nu să cade a pune aceştea în vistieriia besearicii, de vreame ce preţ de sânge easte”.

7 Şi sfat făcând, au cumpărat cu ei ţarina unui olariu, pentru îngroparea străinilor.

8 Drept aceaea, s-au numit pământul acela Pământul Sângelui, până în zioa de astăzi.

9 (Atunci s-au plinit zisa lui Ieremie, prorocul, carele zice: „Şi au luat treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, carele s-au preţuit, de fiii lui Israil,

10 Şi i-au dat pre ţarina olariului, precum mi-au spus mie Domnul”).

11 Iară Iisus sta înaintea deregătoriului. Şi L-au întrebat pre El deregătoriul, zicând: „Au Tu eşti împăratul jidovilor?” Iară Iisus au zis lui: „Tu zici”.

12 Şi, când grăia asupra Lui arhiereii şi bătrânii nimic nu răspundea,

13 Atunci au zis Pilat Lui: „Au nu auzi câte mărturisesc asupra Ta?”

14 Şi nu i-au răspuns lui la nici un cuvânt, cât să mira deregătoriul foarte.

15 Iară la praznic, avea obiceaiul deregătoriul să slobozească norodului un vinovat, pre carele vrea ei.

16 Şi avea atunci un vinovat vestit, carele să chema Varava.

17 Deci, adunându-să ei, le-au zis lor Pilat: „Pre carele vreţi să vă sloboz voao? Pre Varava au pre Iisus, carele să zice Hristos?”

18 Că ştiia că pentru pizma L-au dat pre El.

19 Şi, şezând el la judecată, trimis-au la el muiarea lui, zicând: „Nimica ţieb şi dreptului acestuia, că multe am păţit astăzi în vis pentru Dânsul”.

20 Iară arhiereii şi bătrânii îndemna noroadele ca să ceară pre Varava, iară pre Iisus să-L piiarză.

21 Şi, răspunzind deregătoriul, au zis lor: „Pre cine vreţi dintr-amândoi să vă sloboz voao?” Iară ei au zis: „Pre Varava”.

22 Zis-au lor Pilat: „Dară ce voiu face lui Iisus, Carele să zice Hristos?” Zis-au lui toţi: „Să Se răstignească”.

23 Iară deregătoriul au zis: „Dară ce rău au făcut?” Iară ei mai vârtos striga, zicând: „Să Se răstignească!”

24 Deci, văzând Pilat că nimic nu foloseaşte, ci mai multă gâlceavă să face, luând apă ş-au spălat mâinile înaintea norodului, zicând: „Nevinovat sânt de sângele acestui drept, voi veţi vedea”.

25 Şi, răspunzând tot norodul, au zis: „Sângele Lui asupra noastră şi asupra fiilor noştri”.

26 Atunci, le-au slobozit lor pre Varava, iară pre Iisus, bătându-L, L-au dat să-L răstignească.

27 Atunci, ostaşii deregătoriului ducând pre Iisus în divan, adunat-au la Dânsul toată mulţimea ostaşilor.

28 Şi, dezbrăcându-L pre El, L-au îmbrăcat cu haină mohorâtă.

29 Şi, împletind cunună de spini, au pus în capul Lui şi trestie în dreapta Lui şi, îngenunchind înaintea Lui, îşi bătea joc de El, zicând: „Bucură-Te, împăratul jidovilor”.

30 Şi, scuipând asupră-I, au luat trestiia şi-L bătea preste cap.

31 Şi, deacă L-au batjocorit pre El, dezbrăcat-au de pre El haina şi L-au îmbrăcat în hainele Sale şi L-au dus să-L răstignească.

32 Iară ieşind afară, aflat-au pre un om, anume Simon Chirineu, pre acesta l-au silit să ducă crucea Lui.

33 Şi, venind la locul care să chiiamă Golgota, ce să zice: „Locul Căpăţinii”,

34 I-au dat Lui să bea oţet amestecat cu fiiare şi, gustând, nu au vrut să bea.

35 Şi, deacă L-au răstignit pre El, au împărţit veşmintele Lui, aruncând sorţi, ca să se plinească ce s-au zis de prorocul: „Împărţit-au veşmintele Meale lor şi pentru haina Mea au aruncat sorţi”.

36 Şi, şezând, păzea pre El acolo.

37 Şi au pus deasupra capului vina Lui scrisă: „Acesta easte Iisus, împăratul jidovilor”.

38 Atunci, au răstignit cu El împreună doi tălhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga.

39 Iară cei ce trecea hulea pre Dânsul, clătind cu capetele sale,

40 Şi zicând: „Tu, Cel ce spargi besearica şi a treia zi o zideşti, mântuiaşte-Te pre Tine Însuţi! De eşti Fiiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pre cruce!”

41 Aşijderea, şi arhiereii batjocorindu-L, împreună cu cărturarii şi cu bătrânii, zicea:

42 „Pre alţii au mântuit, iară pre Sine nu poate să Se mântuiască? De easte împăratul lui Israil, pogoară-Se acum de pre cruce şi vom creade Lui.

43 Nădăjduia spre Dumnezeu, izbăvească-L acum pre El, de vrea pre El, că au zis că: «Fiiul lui Dumnezeu sânt!»”

44 Aseamenea şi tâlharii, cei ce era împreună cu El răstigniţi, Îl ocărea.

45 Iară de la al şasălea ceas întunearec s-au făcut preste tot pământul, până la al noaolea ceas.

46 Şi, în ceasul al noaolea, au strigat Iisus cu glas mare, zicând: „Ili, Ili, lama savah-tani?” Ce să zice: „Dumnezeul Mieu, Dumnezeul Mieu, căci M-ai lăsat?”

47 Iară unii din cei ce sta acolo, auzind, zicea că pre IIie strigă acesta.

48 Şi, îndată alergând unul dintr-înşii şi luând un bureate, l-au umplut de oţăt şi, puindu-l întru o trestie, îl adăpa pre El.

49 Iară ceialalţi zicea: „Lasă, să vedem, veni-va Ilie să-L mântuiască pre El?”

50 Iară Iisus, iarăşi strigând cu glas mare, Şi-au dat sufletul.

51 Şi, iată, catapeteasma besearicii s-au rupt în doao, de sus până jos, şi pământul s-au cutremurat şi pietrile s-au despicat.

52 Şi mormânturile s-au deşchis şi multe trupuri ale sfinţilor, carii adormise, s-au sculat.

53 Şi, ieşind din mormânturi, după înviiarea Lui, au venit în sfânta cetate şi s-au arătat multora.

54 Iară sutaşul şi cei ce era cu el împreună păzind pre Iisus, văzând cutremurul şi ceale ce se făcusă, s-au spăimântat foarte, zicând: „Adevărat, Fiiul lui Dumnezeu era Acesta”.

55 Şi era acolo şi muieri multe, de departe privind, care mersease după Iisus din Galileea, slujind Lui.

56 Între care era Mariia Magdalina şi Mariia lui Iacov şi muma lui Iosie şi muma fiilor lui Zevedeiu.

57 Iară făcându-să seară, venit-au un om bogat din Arimateea, anume Iosif, carele şi el fusease ucenic lui Iisus.

58 Acesta, venind la Pilat, au cerut trupul lui Iisus. Atunci, Pilat au poruncit să se dea trupul.

59 Şi, luând trupul, Iosif L-au înfăşurat cu giolgiu curat.

60 Şi L-au pus într-un mormânt al său, nou, care-l săpasă în piiatră şi, prăvălind o piiatră mare pre uşa mormântului, s-au dus.

61 Şi era acolo Mariia Magda(l)ina şi ceaealaltă Marie, şezând în preajma mormântului.

62 Iară a doao zi, carea easte după vineri, s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat,

63 Zicând: „Doamne, adusu-ne-am aminte că acel amăgitoriu au zis, încă fiind viu: După trei zile Mă voiu scula».

64 Deci, porunceaşte să se păzască mormântul până a triia zi, ca nu cumva venind ucenicii Lui noaptea să-L fure şi să zică norodului: «S-au sculat din morţi», şi va fi rătăcirea cea de apoi mai rea decât cea dintâiu”.

65 Zis-au lor Pilat: „Aveţi păzitori, meargeţi de păziţi cum ştiţi”.

66 Iară ei, mergând, au întărit mormântul cu pază, pecetluind piiatra.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.