×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 26

Să sfătuiesc căpeteniile popilor a ucide pre Iisus, Carele cu ungere scumpă de la muiare să unge, murmurând ucenicii. Să vinde de Iuda. De a căruia vindere ucenicilor la cină grăiaşte, în carea, pâinea în trupul Său şi vinul în sânge prefăcând, ucenicilor le dă. Le spune că toţi să vor sminti şi Petru de trei ori Îl va tăgădui. Şi după a treia rugăciune să prinde de jidovi. A cărora unuia Petru îi taie ureachiia. Fugând ucenicii înaintea Caiafii, de mărturii mincinoase să pâreaşte şi, vinovat de moarte judecându-să, să scuipe şi să bate şi de trei ori de Petru să tăgăduiaşte.

1 Şi au fost când au săvârşit Iisus cuvintele aceastea toate, zis-au ucenicilor Săi:

2 Ştiţi că după doao zile Paştile vor fi şi Fiiul Omenesc Să va da să Se răstignească”.

3 Atunci, s-au adunat arhiereii şi cărturarii şi bătrânii norodului în curtea arhiereului, carele să chema Caiafa.

4 Şi au făcut sfat să prinză pre Iisus cu vicleşug şi să-L omoară.

5 Şi zicea: „Nu în zi de praznic, ca să nu fie gâlceavă în norod”.

6 Iară Iisus fiind în Vitaniia, în casa lui Simon, leprosul,

7 Venit-au la El o muiare, având un alavastrua cu mir de mult preţ şi l-au turnat. pre capul Lui, şezând El.

8 Iară văzând ucenicii Lui s-au măniiat, Ioan zicând: „Pentru ce această pagubă?

9 Că să putea vinde acest mir cu mult şi să se dea săracilor”.

10 Iară Iisus ştiind, au zis lor: „Ce faceţi supărare muierii? Că bun lucru au făcut cu Mine.

11 Că pre săraci pururea-i aveţi cu voi, iară pre Mine nu Mă aveţi pururea.

12 Că vărsând aceasta mirul acesta pre trupul Mieu, spre îngroparea Mea l-au făcut.

13 Amin zic voao, oriunde să va propovedui Evangheliia aceasta, în toată lumea zice-să-va şi ce au făcut aceasta întru pomenirea ei”.

14 Atunci, mergând unul din cei doispr. zeace, carele să chema Iuda Iscarioteanul, la arhierei,

15 Au zis lor: „Ce vreaţi să-mi daţi mie şi eu Îl voiu da pre El voao?” Iară ei i-au pus lui treizeci de arginţi.

16 Şi, de atunci, căuta vreame cu prilej, ca să-L dea pre El.

17 Iară în zioa cea dintâiu a azimelor, venit-au ucenicii la Iisus, zicând Lui: „Unde vei să gătim Ţie să mănânci Paştile?”

18 Iară El au zis lor: „Meargeţi în oraş la oarecine şi ziceţi lui: «Învăţătoriul zice: ‚Vreamea Mea aproape easte, la tine voiu face Paştile cu ucenicii Miei’»”.

19 Şi au făcut ucenicii cum le-au poruncit lor Iisus şi au gătit Paştile.

20 Şi, făcându-să seară, şezut-au cu cei doisprăzeace ucenici ai Săi.

21 Şi mâncând ei, au zis: „Amin zic voao, că unul dintră voi Mă va vinde”.

22 Iară ei s-au întristat foarte şi au început a zice Lui, fieştecarele dintr-înşii: „Au, doară, eu sânt, Doamne?”

23 Iară el, răspunzind, au zis: „Cel ce întinsă cu Mine mâna în blid, acela va să Mă vânză.

24 Ci Fiiul Omenesc mearge, cum e scris despre El; dar vaiu de omul acela prin carele Fiiul Omenesc Să vinde, mai bine ar fi fost lui de nu s-ar fi născut omul acela”.

25 Şi, răspunzind Iuda, vânzătoriul Lui, au zis: „Au, doară, eu sânt, Învăţătoriule?” Zis-au Lui: „Tu ai zis”.

26 Deci, mâncând ei, au luoat Iisus pâine şi, blagoslovind, au frânt şi au dat ucenicilor Săi şi au zis: „Luaţi de mâncaţi, acesta e trupul Mieu”.

27 Şi, luând păharul şi mulţemind, le-au dat lor, zicând: „Beaţi dintru acesta toţi.

28 Că acesta e sângele Mieu, al Legii ceii Noao, carele să varsă pentru mulţi întru iertarea păcatelor.

29 Dară vă zic voao că nu voiu bea de acuma dintru această roadă a viţii, până la zioa aceaea când acela îl voiu bea cu voi, nou, întru împărăţiia Tatălui Mieu”.

30 Şi, dând laudă, au ieşit în Muntele Maslinilor.

31 Atuncea, au zis lor Iisus: „Toţi voi vă veţi sminti în Mine, întru această noapte, că Ioan scris easte: «Bate-voiu păstoriul şi să vor răsipi oile turmii».

32 Iară după Înviiarea Mea, mearge-voiu mai înainte de voi, în Galileea”.

33 Şi, răspunzind Petru, au zis Lui: „De s-ar şi sminti toţi întru Tine, iară eu niciodată nu mă voiu sminti”.

34 Zis-au Iisus lui: „Adevăr grăiesc ţie că, în această noapte, mai nainte de cântatul cocoşului, de trei ori te vei lăpăda de Mine”.

35 Zis-au Petru Lui: „De ar trăbui şi a muri cu Tine, nu mă voiu lăpăda de Tine”. Aşijderea şi toţi ucenicii au zis.

36 Atuncea, au venit cu ei Iisus în satul ce să chiiamă Ghetsimani şi au zisb ucenici-lor: „Şedeţi aicea până voiu mearge să Mă rog acolo”.

37 Şi, luând pre Petru şi pre cei doi feciori ai lui Zevedeiu, au început a Să întrista şi foarte tare a Să mâhni.

38 Atuncea, au zis lor Iisus: „Întristat easte sufletul Mieu până la moarte, rămâneţi aicea cu Mine şi priveghiiaţi”.

39 Şi, mergând puţin, au căzut pre faţa Sa, rugându-Să şi zicând: „Părintele Mieu, de easte cu putinţă, treacă de la Mine păharul acesta, însă nu precum voiu Eu, ci precum Tu”.

40 Şi au venit la ucenici şi i-au aflat pre ei dormind şi au zis lui Petru: „Aşea, n-aţi putut un ceas priveghiia cu Mine!

41 Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu întraţi în ispită, că sufletul e gata, iară trupul e slab”.

42 Iarăşi, a doao oară mergând, S-au rugat, zicând: „Părintele Mieu, de nu poate acest păhar treace de la Mine, să nu-l beau pre el, fie voia Ta”.

43 Şi viind, i-au găsit pre ei iarăşi dormind, că era ochii lor îngreoiaţi.

44 Şi, lăsându-i pre ei, iarăşi au mers şi S-au rugat, a treia oară, acelaşi cuvânt zicând.

45 Atuncea, au venit la ucenicii Săi şi au zis lor: „Dormiţi acum şi vă odihniţi, iată, s-au apropiiat ceasul şi Fiiul Omenesc Să va da în mâinile păcătoşilor.

46 Sculaţi-vă, să meargem, iată, s-au apropiiat cela ce M-au vândut”.

47 Şi încă ei grăind, că, iată, Iuda, unul din cei doisprăzeace, au venit, şi cu el mulţime multă, cu sabii şi cu fuşti de la arhierei şi bătrânii norodului.

48 Iară cel ce-L vândusă pre El le-au dat lor semn, zicând: „Ori pre carele voiu săruta, Acela easte, prindeţi-L pre El”.

49 Şi, îndatăşi apropiindu-să de Iisus, au zis: „Bucură-Te, Învăţătoriule!” Şi L-au sărutat pre El.

50 Iară Iisus au zis lui: „Priiatine, pentru ce ai venit?” Atuncea, apropiindu-să, pus-au mâinile pre Iisus şi L-au prins pre El.

51 Şi, iată, unul din cei ce era cu Iisus, întinzându-şi mâna, ş-au scos sabiia sa şi, lovind pre sluga arhiereului, i-au tăiat ureachea lui.

52 Atuncea, i-au zis Iisus lui: „Întoarce-ţi sabiia ta în locul ei, că toţi carii scot sabiia de sabie vor muri.

53 Au pare-ţi că nu pociu acum ruga pre Tatăl Mieu şi-Mi va pune Mie înainte mai mult decât doaosprăzeace leghioane de îngeri?

54 Dară cum să vor umplea scripturile, că aşea să cade să fie?”

55 Întru acelaşi ceas, au zis Iisus noroadelor: „Ca la un tâlhariu aţi ieşit, cu sabii şi cu fuşti, să Mă prindeţi pre Mine. În toate zilele la voi am şezut, învăţând în besearică, şi nu M-aţi prins.

56 Aceastea toate s-au făcut ca să se umplă scripturile prorocilor”. Atuncea, ucenicii toţi lăsându-L pre El, au fugit.

57 Iară ei, prinzind pe Iisus, L-au dus la Caiafa, arhiereul, unde era cărturarii şi bătrânii adunaţi.

58 Iară Petru mergea după El până la curtea arhiereului şi, întrând înlăuntru, şedea cu slugile, să-I vază sfârşitul.

59 Iară arhiereii şi bătrânii şi tot sfatul căuta mărturii mincinoase asupra lui Iisus, ca să-L omoară pre El.

60 Şi nu au aflat; şi multe mărturii mincinoase viind de faţă, n-au aflat nimic. Iară mai apoi, viind doao mărturii mincinoase,

61 Au zis: „Acesta au zis: «Poci răsipi besearica lui Dumnezeu şi în trei zile să o zidesc pre dânsa»”.

62 Şi, sculându-să arhiereul, au zis Lui: „Nimica nu răspunzi la aceastea ce mărturisesc aceştia asupra Ta?”

63 Iară Iisus tăcea. Şi, răspunzând arhiereul, au zis Lui: „Juru-Te pre Dumnezeul cel viu, ca să spui noao de eşti Tu Hristos, Fiiul lui Dumnezeu?”

64 Zis-au Iisus lui: „Tu ai zis; însă, zic voao, de acum veţi vedea pre Fiiul Omenesc şezând de-a drepta puterii şi viind pre norii ceriului”.

65 Atuncea, arhiereul ş-au rumt veşmintele sale, zicând că: „Grăiaşte hulă; ce ne mai trebuiesc mai multe mărturii? Iată, acum aţi auzit hula Lui.

66 Ce vă pare voao?” Iară ei răspunzând, au zis: „Vinovat easte morţii”.

67 Atuncea au scuipat în obrazul Lui şi L-au pălmit preste faţă, iară alţii L-au bătut,

68 Zicând: „Proroceaşte noao, Hristoase, cine easte cela ce Te-au lovit?”

69 Iară Petru şedea afară, în curte. Şi au venit la el o slujnică, zicând: „Şi tu erai cu Iisus Galileeanul”.

70 Iară el s-au lăpădat înaintea tuturor, zicând: „Nu ştiu ce zici”.

71 Şi, ieşind el la poartă, văzutu-l-au pre el alta, şi au zis celor de acolo: „Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul”.

72 Şi iarăşi s-au lăpădat cu jurământ că: „Nu ştiu pre omul”.

73 Iară preste puţintel, apropiindu-să cei ce sta, au zis lui Petru: „Adevărat, şi tu eşti dintr-înşii, că şi graiul tău te arată”.

74 Atuncea, au început a să blăstăma şi a să jura că: „Nu ştiu omul”. Şi numaidecât au cântat cocoşul.

75 Şi şi-au adus aminte Petru de cuvântul lui Iisus, ce-i ziseasă lui că: „Mai înainte de cântatul cocoşului, de trei ori te vei lăpăda de Mine”. Şi ieşind afară, au plâns cu amar.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.