×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 25

Pune înainte pilde despre zeace fecioare, şi despre tălanţii slugilor împărţiţi, a cărora domnii, de departe întor-cându-să, fieştecăruia răsplăteaşte după vredniciia lor. Judecata cea mai de pre urmă o pune înaintea ochilor, şi pricina răsplătirii celor buni şi a pedeapsii celor răi.

1 Atunci, să va asămăna împărăţiia ceriurilor cu zeace feate, care, luându-şi candilele sale, au ieşit întru întâmpinarea mirelui.

2 Şi cinci dintru eale era înţăleapte, iară cinci, nebune.

3 Ceale nebune, luându-şi candilele sale, nu au luat cu sine untdelemn.

4 Iară ceale înţăleapte au luat untdelemn în vasăle sale, cu candilele sale.

5 Deci, zăbovindu-să mirele, au dormitat toate şi au adormit.

6 Iară la miezul nopţii s-au făcut strigare: «Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui».

7 Atunci, s-au sculat toate featele acealea şi şi-au împodobit candilele sale.

8 Iară ceale nebune au zis celor înţeleapte: «Daţi-ne noao din untuldelemn al vostru, că candilele noastre să stâng».

9 Şi au răspuns ceale înţăleapte, zicând: «Dar de nu ne va agiunge noao şi voao, ci mai bine meargeţi la cei ce vând şi vă cumpăraţi voao».

10 Şi, mergând eale să cumpere, venit-au mirele şi ceale ce erau gata au întrat cu el la nuntă şi s-au închis uşa.

11 Iară mai apoi a venit şi cealealalte feate, zicând: «Doamne, doamne, deşchide noao».

12 Iară el, răspunzind, au zis: «Adevăr zic voao, nu vă ştiua pre voi».

13 Drept aceaea, privegheaţi, că nu ştiţi zioa, nici ceasul, în care Fiiul Omenesc va venib.

14 Că în ce chip un om, mergând departe, au chemat slugile sale şi le-au dat lor avuţiia sa,

15 Şi unuia i-au dat cinci talanţi, altuia doi, iară altuia unul, fieştecăruia după putearea lui, şi îndată s-au dus.

16 Deci, mergând cel ce luasă cinci talanţi, au lucrat cu ei şi au făcut alţi cinci talanţi.

17 Aşijderea, şi cel cu doi, au dobândit şi el alţi doi.

18 Iară cel ce luasă unul, ducându-să, au săpat în pământ şi au ascuns argintul domnului său.

19 Şi după multă vreame, venit-auc domnul slugilor acelora şi au luat socoteală cu ei.

20 Şi, venind cel ce luasă cinci talanţi, adus-au şi alţi cinci talanţi, zicând: «Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am dobândit cu ei».

21 Iară domnul său i-au zis lui: «Bine, slugă bună şi credincioasă, preste puţin ai fost credincios, preste multe te voiu pune, întră întru bucuriia domnului tău».

22 Şi, venind şi cel ce luasă doi talanţi, au zis: «Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată, alţi doi talanţi am dobândit cu ei».

23 Şi i-au zis lui domnul său: «Bine, slugă bună şi credincioasă, preste puţin ai fost credincios, preste multe te voiu pune, întră întru bucuriia domnului tău».

24 Şi, venind şi cel ce luasă un talant, au zis: «Doamne, te-am ştiut că eşti om greu, seaceri unde nu ai sămânat şi aduni de unde nu ai răsipit.

25 Şi, temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ, iată, ai al tău».

26 Şi, răspunzind domnul său, i-au zis lui: «Slugă rea şi leaneşe, ştiut-ai că seacer unde n-am sămânat şi adun de unde nu am răsipit.

27 Căzutu-ţi-s-au ţie să dai argintul mieu schimbătorilor şi venind eu aş fi luat al mieu cu dobândă».

28 Luaţi, dară, de la el talantul şi-l daţi celui ce are zeace talanţi.

29 Că tot celui ce are să va da lui şi va prisosi, iară de la cel ce nu are şi ce are să va lua de la el.

30 Şi pre sluga cea netreabnică aruncaţi-o întru întunearecul cel mai din afară; acolo va fi plângere şi crâjnire dinţilor.

31 Iară când va veni Fiiul Omenesc întru mărirea Sa şi toţi sfinţii îngeri cu Dânsul, atunci va şedea pre scaunul măririi Sale.

32 Şi să vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi va despărţi pre ei, unul de cătră altul, cum aleage păstoriul oile din capre.

33 Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iară caprele de-a stânga.

34 Atunci, va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: «Veniţi, blagosloviţii Părintelui Mieu, moşteniţi împărăţiia, carea e gătită voao de la întemeiarea lumii.

35 Că am flămânzit şi Mi-aţi dat de am mâncat; însătoşeat-am şi Mi-aţi dat de am beut; strein am fost şi M-aţi priimit.

36 Gol, şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat pre Mine; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine».

37 Atunci, vor răspunde Lui drepţii, zi-când: «Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însătat şi Ţi-am dat de ai beut?

38 Sau când Te-am văzut strein şi Te-am priimit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?

39 Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?»

40 Şi, răspunzind Împăratul, va zice lor: «Adevăr zic voao, încât aţi făcut unuia dintru aceşti fraţi mai mici ai Miei, Mie aţi făcut».

41 Atunci, va zice şi celor de-a stânga Lui: «Duceţi-vă de la Mine, blăstămaţilor, în focul de veaci, care e gătit diiavolului şi îngerilor lui.

42 Că am flămânzit şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însătoşeat-am şi nu Mi-aţi dat să beau.

43 Strein am fost şi nu M-aţi priimit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi cercetat».

44 Atunci, vor răspunde Lui şi ei, zicând: «Doamne, când Te-am văzut flămând sau însătat sau strein sau gol sau bolnav sau în temniţă şi nu am slujit Ţie?»

45 Atunci, va răspunde lor, zicând: «Adevăr zic voao, încât nu aţi făcut unuia dintru aceşti mai mici, nici Mie nu aţi făcut».

46 Şi vor mearge aceştia în munca de veaci, iară drepţii în viiaţa de veaci”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.