×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 24

Vesteaşte răsipirea besearicii. Şi îndeamnă să se ferească de viitorii înşelători, vestind viitoarele războaie şi izgoniri. Scula-să-vor Hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. De venirea Fiiului Omenesc, făcându-să mai nainte seamne în soare, în lună şi în steale. Tuturor necunoscută a fi zioa judecăţii, zice Hristos. Şi de sluga cea credincioasă şi de cea rea, pentru care învaţă pururea a priveghea.

1 Şi ieşind Iisus, mergea din besearică şi s-au apropiiat ucenicii Lui ca să-I areate zidurile besearicii.

2 Iară Iisus au zis lor: „Vedeţi aceastea toate? Amin zic voao, nu să va lăsa aici piiatră pre piiatră, carea nu să va desface”.

3 Şi şezând El pre Muntele Maslinilor, s-au apropiiat la El ucenicii deosebi, zicând: „Spune-ne noao când vor fi aceastea? Şi ce easte sămnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?”

4 Şi răspunzind Iisus, au zis lor: „Căutaţi să nu vă amăgească cineva pre voi.

5 Că mulţi vor veni în numele Mieu, zicând: «Eu sânt Hristos», şi pre mulţi vor înşela.

6 Şi veţi auzi războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă turburaţi, că să cade să fie aceastea toate şi încă nu-i sfârşitul.

7 Că să va scula limbă pre limbă şi împărăţie pre împărăţie, şi vor fi ciume şi foameţi şi cutremuri pre alocurea.

8 Şi aceastea toate sânt începătură durerilor.

9 Atunci, vor da pre voi întru nevoi şi vor omorî pre voi şi veţi fi urâţi tuturor neamurilor pentru numele Mieu.

10 Şi atunci, să vor sminti mulţi şi să vor vinde unul pre altul şi va urî unul pre altul.

11 Şi mulţi proroci mincinoşi să vor scula şi vor înşela pre mulţi.

12 Şi pentru înmulţirea fărdelegii, dragostea a multora va răci.

13 Iară cel ce va răbda până în sfârşit, acela să va mântui.

14 Şi să va propovedui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea, întru mărturie tuturor neamurilor, şi atunci va veni sfârşitul.

15 Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii, carea s-au zis prin Daniil, prorocul, stând în locul cel sfânt (cel ce ceteaşte să înţăleagă),

16 Atunci, cei ce sânt în Iudeea să fugă la munţi.

17 Şi carele va fi în pod să nu să pogoară să ia ceva din casa sa.

18 Şi carele va fi în câmp să nu să întoarcă să-şi ia hainele sale.

19 Iară, vai, celor ce vor avea în pântece şi celor ce vor apleca întru aceale zile.

20 Ci vă rugaţi ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.

21 Că va fi atunci nevoie mare, care n-au fost din începutul lumii până acum, nici va fi.

22 Ci, de nu s-ar scurta zilele acealea, nu s-ar mântui tot trupul; iară pentru cei aleşi să vor scurta zilele acealea.

23 Atunci, de va zice voao cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo», să nu creadeţi.

24 Că să vor scula Hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor da seamne mari şi minunia ca să amăgească (de să va putea) şi pre cei aleşi.

25 Iată, mai înainte, am spus voao.

26 Deci, de vor zice voao: «Iată, în pustie easte», să nu ieşiţi, «Iată, în cămări», să nu creadeţi.

27 Că, precum iase fulgerul de la răsărit şi să arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiiului Omenesc.

28 Că oriunde va fi stârvul, acolo să vor aduna şi vulturii.

29 Iară, îndată după scârba zilelor acelora, soarele să va întuneca, şi luna nu va mai da lumina sa, şi stealele vor cădea din ceriu, şi puterile ceriurilor să vor clăti.

30 Şi atunci, să va arăta sămnul Fiiului Omenesc în ceriu şi atunci vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pre Fiiul Omenesc venind pre norii ceriului, cu puteare şi cu mărire multă.

31 Şi va trimite pre îngerii Săi, cu glas mare de trâmbiţă, şi vor aduna pre aleşii Lui de la patru vânturi, de la marginile ceriurilor, până la sfârşiturile lor.

32 Iară de la smochin vă învăţaţi pildă, când sânt mlădiţăle lui tinere şi înfrunzeaşte, ştiţi că aproape e vara.

33 Aşea şi voi, când veţi vedea aceastea toate, să ştiţi că aproape easte, lângă uşi.

34 Amin zic voao, nu va treace neamul acesta, până când vor fi aceastea toate.

35 Ceriul şi pământul vor treace, iară cuvintele Meale nu vor treace.

36 Iară de zioa aceaea şi de ceas nimene nu ştie, nici îngerii din ceriuri, fără numai Tatăl Mieu, sângur.

37 Că, precum au fost zileleb lui Noe, aşea va fi şi venirea Fiiului Omenesc.

38 Şi cum era în zilele ceale mai înainte de potop, mânca şi bea, să însura şi să mărita, până în zioa în carea au întrat Noe în corabie.

39 Şi nu au ştiut până când au venit potopul şi au luat pre toţi. Aşea va fi şi venirea Fiiului Omenesc.

40 Atunci, doi vor fi în câmp, unul să va luoa şi altul să va lăsa.

41 Doao măcinând la moară, una să va luoa şi alta să va lăsa.

42 Deci, priveghiiaţi, că nu ştiţi în care ceas Domnul vostru va venic.

43 Iară aceasta să ştiţi, că, de ar şti stăpânul casii în care ceas va venid furul, ar priveghea şi nu ar lăsa să-i sape casa lui.

44 Pentru aceaea, şi voi fiţi gata, că, în ceasul în care nu gândiţi, Fiiul Omenesc va venie.

45 Deci, cine easte slugă credincioasă şi înţăleaptă, pre carele l-au pus domnul său preste slugile casii sale, ca să dea lor hrana la vreame?

46 Fericită e sluga aceaea, pre carele, viind domnul lui, îl va afla făcând aşea.

47 Amin zic voao, că preste toată avuţiia sa pune-l-va pre el.

48 Iară de va zice acea slugă rea întru inima sa: «Zăboveaşte domnul mieu a veni»,

49 Şi va înceape a bate pre soţiile sale, mâncând şi bând cu beţivii,

50 Veni-va domnul slugilor aceiia în zioa în care nu aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie,

51 Şi-l va despica pre el în doao şi partea lui cu făţarnicii o va pune. Acolo va fi plângere şi scârjnire dinţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.