×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 23

De cărturarii şi fariseii ce şed pre catedra lui Moisi porunceaşte Iisus a asculta, iară faptele lor a nu urma. Descoperind făţăriia lor şi trufiia, iară pre ucenici, împro-tivă, învăţându-i smereniia. După aceaea, multe amar le amănânţă pentru făţărniciia lor şi pentru alte nedreptăţi, vestindu-i că vor umplea măsura părinţilor lor, întru izgonirile drepţilor şi că Ierusalimul să va pustii.

1 Atunci, Iisus au grăit noroadelor şi ucenicilor Săi,

2 Zicând: „Pre scaunul lui Moisi au şăzut cărturarii şi fariseii.

3 Deci, toate câte vor zice voao să le ţineţi, ţineţi-le şi le faceţi; iară după faptele lor să nu faceţi, că ei zic şi nu fac.

4 Că leagă sarcini greale şi cu anevoiea a le purta şi le pun pre umerile oamenilor, iară ei nici cu deagetul său nu vor să le clătească.

5 Ci toate faptele sale le fac ca să se areate oamenilor că-şi lăţesc advorile şi-şi lărgesc marginile veşmintelor sale.

6 Şi iubesc şăderile mai înainte la ospeaţe şi scaonile ceale mai de sus în săboară,

7 Şi închinăciunile prin târguri şi să se chiiame de la oameni: «Învăţătoriule, învăţătoriule!»

8 Iară voi să nu vă chemaţi învăţători, că unul easte Învăţătoriul vostru, Hristos, iară voi toţi fraţi sânteţi.

9 Şi părinte să nu vă chemaţi voao pre pământ, că unul easte Părintele vostru, Carele easte în ceriuri.

10 Nici să vă chemaţi dascali, că unul easte Dascalul vostru.

11 Şi carele e mai mare întru voi să fie voao slucă.

12 Că cine să va înălţa smeri-să-va; şi cel ce să va smeri înălţa-să-va.

13 Iară vai, voao, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţiia ceriurilor înaintea oamenilor; că voi nu întraţi, nici pre cei ce întră nu-i lăsaţi să între.

14 Vai, voao, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casăle văduvelor, făcând rugăciuni lungi întru făţărnicie; pentru aceasta, veţi lua mai multă osândă.

15 Vai, voao, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că încungiuraţi marea şi uscatul să faceţi un vinitic; şi deacă să face, îl faceţi pre el fiiu gheenii, mai îndoit decât pre voi.

16 Vai, voao, povăţuitori or(b)i carii ziceţi că: «Oricine va jura pre besearecă nimica nu easte, iar cine va jura pre aurul besearicii deatoriu easte!»

17 Nebunilor şi orbilor! Că ce easte mai mare, aurul au beseareca, care sfinţeaşte pre aur?

18 Şi oricarele va jura pre oltariu nimica nu easte, iară carele va jura pre darul care easte deasupra lui deatoriu easte.

19 Nebunilor şi orbilor! Că ce easte mai mare, darul au oltariul care sfinţeaşte darul?

20 Deci, cel ce jură pre oltariu jură-să pre el şi pre toate ceale ce sânt deasupra lui.

21 Şi cel ce jură pre besearecă jură-să pre ea şi pre Cel ce lăcuiaşte într-însa.

22 Şi cel ce jură pre ceriu jură-să pre scaonul lui Dumnezeu şi pre Cel ce şeade pre el.

23 Vai, voao, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zăciuiţi izma şi mărariul şi chiminul şi aţi lăsat ceale mai greale a legii, judecata şi milosteniia şi credinţa; aceastea s-au căzut să le faceţi şi acealea să nu le lăsaţi.

24 Povăţuitori orbi, carii străcuraţi ţinţariul şi înghiţiţi cămila.

25 Vai, voao, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că curăţiţi păharul şi blidul din afară, iară dinlăuntru sânt pline de jefuiri şi de nedreptăţi.

26 Farisee oarbe! Curăţeaşte întâiu dinlăuntru păharului şi a blidului, ca să fie şi ce easte din afara lor curat.

27 Vai, voao, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că vă asămănaţi mormânturilor celor spoiteb, care din afară să arată frumoase, iară dinlăuntru sânt pline de oasele morţilor şi de toată necurăţiia.

28 Aşa şi voi, din afară vă arătaţi oamenilor drepţi, iară dinlăuntru sânteţi pli(n)i de făţărie şi fărdeleage.

29 Vai, voao, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormânturile prorocilor şi împodobiţi gropile drepţilor,

30 Şi ziceţi: «De am fi fost în zilele părinţilor noştri, am fi fost lor soţi în sângele prorocilor».

31 Drept aceaea, mărturisiţi înşivă de voi că feciori sânteţi celor ce au omorât pre proroci.

32 Şi voi pliniţi măsura părinţilor voştri.

33 Şerpi, pui de năpârcă, cum veţi scăpa de judecata gheenii?

34 Pentru aceasta, iată, trimiţ la voi proroci, şi înţelepţi şi cărturari; şi dintr-înşii veţi omorî şi veţi răstigni; şi dintr-înşii veţi bate în săboarăle voastre şi veţi goni din cetate în cetate.

35 Ca să vie asupra voastră tot sângele drept, carele s-au vărsat pre pământ, de la sângele lui Avel, celui drept, până la sângele Zahariei, fiiul Varahiei, pre carele l-aţi omorât între besearică şi între oltariu.

36 Amin zic voao, că vor veni toate aceastea preste neamul acesta.

37 Ierusalime, Ierusalime, care omori pre proroci şi ucizi cu pietri pre cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să adun fiii tăi, în ce chip adună găina puii săi supt aripi şi nu ai vrut?

38 Iată, să va lăsa voao casa voastră pustie.

39 Că zic voao că nu Mă veţi mai vedea de acum, până când veţi zice: «Bine e cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.