×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 21

Iisus pre asin cu slavă întrând în Ierusalim; neguţătorii din besearică scoate şi fariseilor, ce morcotea pentru slava sa, răspunde; iară ucenicilor, ce să mira de smochinul cel uscat, cu cuvântul lui Hristos, le vădeaşte putearea credinţii; întrebarea de putearea Sa o înfrânge cu întrebarea de botezul lui Ioan şi de pildele de omul ce avea doi feciori şi de casnicul, a căruia lucrători de vie, după cealealalte slugi, şi pre fiiul său, stăpânul viei, l-au ucis; mai înainte-vesteaşte că împărăţiia lui Dumnezeu de la jidovi la limbi să va muta.

1 Şi, când s-au apropiiat de Ierusalim şi au venit în Vitsfaghi, la Muntele Maslinilor, atunci Iisus au trimis doi ucenici, zicând lor:

2 „Meargeţi în satul carele easte înaintea voastră şi numaidecât veţi afla o asină legată şi mânzul cu ea, dezlegându-o, aduceţi-o la Mine.

3 Şi, de va zice voao cineva ceva, ziceţi că Domnului trăbuiesc aceastea şi numaidecât le va slobozia”.

4 Iară aceastea toate au fost ca să se plinească ce s-au grăit prin prorocul, ce zice:

5 „Ziceţi featii Sionului: «Iată, împăratul tău vine la tine blând şi şezând pre asină şi pre mânz, fiiul ceii de supt jug»”.

6 Iară mergând ucenicii şi făcând precum le poruncisă lor Iisus,

7 Adus-au asina şi mânzul şi au pus ei deasupra lor veşmintele sale; şi pre El l-au făcut a şădea deasupra lor.

8 Iară cea mai multă gloată au aşternut veşmintele sale pre cale, iară alţii tăia ramuri din arburi şi aşternea pre cale.

9 Iară gloatele care mergea înainte şi care vinea pre urmă striga, zicând: „Osana Fiiului lui David; binecuvântat e Cel ce vine în numele Domnului! Osana, întru cei de sus!”

10 Şi întrând El în Ierusalim, s-au cutrămurat toată cetatea, zicând: „Cine easte Acesta?”

11 Iară noroadele zicea: „Acesta easte Iisus, prorocul cel din Nazaretul Galileii”.

12 Şi au întrat Iisus în besearica lui Dumnezeu şi au scos pre toţi cei ce vindea şi cumpăra în besearică şi measele schimbătorilor de bani le-au răsturnat şi scaonile celor ce vindea porumbi.

13 Şi au zis lor: „Scris easte: «Casa Mea casă de rugăciune să va chema», iară voi o aţi făcut peşteră tâlharilor”.

14 Şi s-au apropiiat la Dânsul orbi şi şchiopi în besearică şi i-au tămăduit pre ei.

15 Iară văzând arhiereii şi cărturarii minunile carele le-au făcut şi pruncii strigând în besearică şi zicând: „Osana, Fiiului lui David!”, s-au mâniiat,

16 Şi au zis Lui: „Auzi ce zic aceştia?” Iar Iisus au zis lor: „Aşea. Au niciodată n-aţi cetit că din gura pruncilor şi a celor sugători ai săvărşit laudă?”

17 Şi, lăsând pre ei, au ieşit afară de cetate, în Vitaniia, şi acolo au sălăşluitb.

18 Iară dimineaţă, întorcându-să în cetate, au flămânzit.

19 Şi, văzând un smochin lângă cale, au venit la el şi nimica nu au aflat într-însul, fără numai frunzele, şi i-au zis lui: „Niciodată din tine rod să nu să facă în veaci”. Şi îndată s-au uscat smochinul.

20 Şi, văzând ucenicii, s-au mirat, zicând: „Cum îndată şi s-au uscat smochinul?”

21 Şi, răspunzând Iisus, au zis lor: „Adevăr zic voao, de veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, nu numai ce s-au făcut smochinului, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: «Râdică-te şi te aruncă în mare», va fi.

22 Şi toate oricâte veţi ceare întru rugă-ciune, crezând, veţi lua”.

23 Şi, venind El în besearică, au mers la Dânsul, când învăţa arhiereii şi bătrânii norodului, zicând: „Cu cec puteare faci aceastea? Şi cine Ţ-au dat Ţie putearea aceasta?”

24 Iară Iisus, răspunzând, au zis lor: „Voiu întreba şi Eu pre voi un cuvânt, carele, de Mi-l veţi spune, şi Eu voiu spune voao cu ce puteare fac aceastea.

25 Botezul lui Ioan de unde era? Din ceriu, au de la oameni?” Iară ei cugeta întru sine, zicând: „De vom zice: «Din ceriu», va zice noao: «Pentru ce, dară, nu aţi crezut lui?»

26 Iară de vom zice: «De la oameni», ne teamem de gloată, că toţi ţin pre Ioan ca pre un proroc”.

27 Şi, răspunzind lui Iisus, au zis: „Nu ştim”. Zis-au lor şi El: „Nici Eu voiu spune voao cu ce puteare fac aceastea.

28 Iară ce să pare voao? Un om avea doi feciori şi, mergând la cel dintâiu, au zis: «Fiiule, mergi astăzi de lucră în viia mea».

29 Iară el, răspunzând, au zis: «Nu voiu». Iară după aceaea, părându-i rău, au mers.

30 Şi, mergând la celalalt, au zis aşijderea. Iară el, răspunzând, au zis: «Eu, Doamne, voiu mearge»; şi n-au mers.

31 Care dintr-acei doi au făcut voia tatălui său?” Zis-au ei Lui: „Cel dintâiu”. Zis-au lor Iisus: „Adevăr zic voao că vameşii şi curvele vă întrec pre void întru împărăţiia lui Dumnezeu.

32 Că au venit la voi Ioan întru calea dreptăţii şi n-aţi crezut lui, iară vameşii şi curvele au crezut lui; iară voi, văzând, nu v-au părut rău, după aceaea, ca să creadeţi lui.

33 Ascultaţi altă pildă: Era un om, stâpân de casă, carele au sădit vie şi cu gard o au îngrădit şi au săpat într-însa teasc şi au zidit turn şi o au dat lucrătorilor şi s-au dus departe.

34 Iară când s-au apropiiat vreamea roadelor, au trimis slugile sale la lucrători să ia rodurile ei.

35 Iară lucrătorii, prinzând pre slugile lui, pre unul l-au bătut, iară pre altul l-au omorât, iară pre altul cu pietri l-au ucis.

36 Şi iarăşi au trimis alte slugi, mai multe decât ceale dintâiu, şi au făcut lor aseamenea.

37 Iară mai pre urmă, au trimis la ei pre fiiul său, zicând: «Să vor ruşina de fiiul mieu».

38 Iară lucrătorii, văzând pre fiiul, au zis întru sine: «Aceasta easte moşteanul, veniţi să-l omorâm pre el şi să ţinem moşiia lui».

39 Şi, prinzându-l pre el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.

40 Iară când va veni stăpânul viei, ce va face lucrătorilor acelora?”

41 Zis-au Lui: „Pre cei răi rău îi va piiarde şi viia o va da altor lucrători, carii vor da lui rodurile în vremile sale”.

42 Zis-au lor Iisus: „Au niciodată nu aţi cetit în scripturi: «Piiatra carea nu o au socotite ziditorii, aceasta s-au făcut în capul unghiului. De la Domnul s-au făcut aceasta şi easte minunată întru ochii noştri».

43 Pentru aceaea, zic voao, că să va lua de la voi împărăţiia lui Dumnezeu şi să va da neamului care va face rodurile ei.

44 Şi cel ce va cădea pre piiatra aceasta să va strâca, iară pre carele va cădea îl va sfărâma”.

45 Şi, auzind arhiereii şi fariseii pildele Lui, au cunoscut că de ei zice.

46 Şi, căutând să-L prinză pre Dânsul, s-au temut de gloate, pentru că-L avea pre Dânsul ca pre un proroc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.