×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 20

Pune pildă despre lucrătorii viii, a cărora celor mai de pre urmă acelaşi denariu li să dă cu cei dintâiu; Iisus, ucenicilor, patimile şi înviiarea Sa mai înainte-vesteaşte; şi, cu prilejul sumeţiii fiilor lui Zevedei, învaţă ucenicii că nu cu putearea şi cu arătarea domniei, ci cu plinirea slujbei trăbuie să fie mai mari; iară, ieşind din Ierihon, pre doi orbi luminează.

1 Că aseamenea easte împărăţiia ceriurilor omului casnic, carele au ieşit de dimineaţă să tocmească lucrători în viia sa.

2 Şi, tocmindu-să cu lucrătorii câte un dinariu pe zi, i-au trimis pre dânşii în viia sa.

3 Şi, ieşind laa al treilea ceas, au văzut pre alţii stand în târg fără de lucru.

4 Şi acelora le-au zis: «Meargeţi şi voi în vie şi ce va fi drept voiu da voao».

5 Iară ei s-au dus. Iarăşi, ieşind la al şasălea şi la al noaolea ceas, făcut-au aseamenea.

6 Iară cătră al unsprăzeacelea ceas ieşind, au aflat pre alţii stând fără de lucru şi au zis lor: «Ce staţi aici toată zioa fără de lucru?»

7 Zic ei lui: «Că nimene nu ne-au tocmit pre noi». Zis-au lor: «Meargeţi şi voi în vie şi ce va fi drept veţi lua».

8 Iară deacă s-au făcut sară, zis-au domnul viei ispravnicului său: «Cheamă lucrătorii şi le dă lor plata, începând de la cei de pre urmă, până la cei dintâiu».

9 Şi,venind cei de la al unsprăzeacelea ceas, au luat fieştecarele câte un dinariu.

10 Iară venind cei dintâiu, socotea că vor lua mai mult; şi au luat şi ei, fieştecarele, câte un dinariu.

11 Iară luând, cârtea asupra stăpânului casii,

12 Zicând că: «Aceşti de pre urmă un ceas au făcutb şi i-ai făcut întocma cu noi, carii am purtat greutatea zilii şi căldura»c.

13 Iară el, răspunzind, au zis unuia dintre ei: «Priiatine, nu fac ţie strâmbătate, au nu cu un dinariu te-ai tocmit cu mine?

14 Ia ce e al tău şi te du, că voiu şi acestuia de pre urmă să-i dau ca şi ţie.

15 Au nu easte mie slobod să fac ce voiu vrea cu ale meale? De easte ochiul tău rău, că eu bun sânt?»

16 Aşa vor fi cei de pre urmă întâiu şi cei dintâiu, pre urmă; că mulţi sânt chemaţi, iară puţini aleşi”.

17 Şi, suindu-Să Iisus în Ierusalim, luat-au pre cei doisprăzeace ucenici deosebi pre cale şi au zis lor:

18 „Iată, ne suim în Ierusalim şi Fiiul Omenesc Să va da arhiereilor şi cărturarilor, şi-L vor judeca pre Dânsul spre moarte.

19 Şi-L vor da păgânilor să-L batjocorească,şi să-L bată şi să-L răstignească şi a treia zi va înviia”.

20 Atunci, s-au apropiiat cătră Dânsul muma fiilor lui Zevedei cu fiii săi, închinându-să şi cerînd oarece de la Dânsul.

21 Iară El au zis ei: „Ce vreai?” Zis-au Lui: „Zi ca să şadă aceşti doi fii ai miei unul de-a dreapta Ta şi unuld de-a stânga, întru împărăţiia Ta”.

22 Iară Iisus, răspunzind, au zis: „Nu ştiţi ce ceareţi; puteţi bea păharul care-l voiu bea Eu şi să vă botezaţi cu botezul cu carele Eu mă voiu boteza?” Zis-au Lui: „Putem”.

23 Şi le-au zis lor: „Păharul Mieu cu adevărat veţi bea şi cu botezul cu carele Eu Mă botez vă veţi boteza, iar a şedea de-a dreapta Mea şi de-a stânga Mea nu easte al Mieu a da, ci celor ce easte gătit de la Tatăl Mieu”.

24 Şi, auzind, cei zeace s-au mâniiat pentru acei doi fraţi.

25 Iară Iisus, chemându-i pre ei, au zis: „Ştiţi că domnii neamurilor domnesc pre eale şi cei mari stăpânesc pre eale.

26 Iară întru voi nu va fi aşa, ci oricarele va vrea să fie mare să fie voao slugă.

27 Şi cel ce va să fie întru voi întâiu să fie voao slugă.

28 Precum Fiiul Omenesc n-au venit să I să slujască, ci să slujască şi să-Şi dea sufletul Său răscumpărare pentru mulţi”.

29 Şi, ieşind ei din Ierihon, au mers după Dânsul gloată multă.

30 Şi, iată, doi orbi, carii şădea lângă cale, auzind că treace Iisus, au strigat, zicând: „Miluiaşte-ne pre noi, Doamne, Fiiul lui David!”

31 Iară gloata i-au certat pre ei ca să tacă, iară ei mai tare striga, zicând: „Miluiaşte-ne pre noi, Doamne, Fiiul lui David”.

32 Şi, stând Iisus, i-au chemat şi au zis: „Ce vreaţi să fac voao?”

33 Zis-au lui: „Doamne, să se deşchiză ochii noştri”.

34 Iară lui Iisus, făcându-I-să milă, S-au atins de ochii lor şi îndată au văzut ochii lor şi au mers după Dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.