×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 19

Învaţă cum că căsătoriia din rânduiala sa nu să poate despărţi, nici să poate lăsa muiarea, afară de pricina curviei; între mulţi fameni, laudă pre cei ce s-au scopit pentru împărăţiia ceriurilor; pre prunci mâinile pune; tinărul, ce zicea a fi ţinut toate poruncile, auzind sfatul lui Hristos de a vinde toate, s-au dus întristat; deci, cu anevoie zice: „Va întra bogatul întru împărăţiia ceriurilor şi ce răspletire vor avea cei ce, lăsând toate, urmează după dânsul?”

1 Şi au fost când au sfârşit Iisus cuvintele aceastea, au trecut din Galileea şi au venit în hotarăle Iudeii, de ceaea parte de Iordan.

2 Şi au mers după Dânsul gloate multe şi i-au vindecat pre ei acolo.

3 Şi s-au apropiiat cătră Dânsul fariseii, ispitind pre El şi zicând Lui: „Slobod easte omului a lăsa muiarea sa pentru fieştece pricinăa?”

4 Iară El, răspunzînd, au zis lor: „Au n-aţi cetit că Cel ce au făcut din început bărbat şi muiare au făcut pre ei?

5 Şi au zis: «Pentru aceasta va lăsa omul pre tatăl său şi pre mumă-sa şi să va lipi de muiarea sa şi vor fi amândoi un trupb».

6 Drept aceaea, mai mult nu sânt doi, ci un trup; deci, ce au împreunat Dumnezeu omul să nu despartă”.

7 Zis-au Lui: „Pentru ce, dară, Moisi au poruncit a da carte de slobozenie şi a o lăsa pre ea?”

8 Zis-au lor cum că: „Moisi după învârtoşareac inimii voastre au îngăduit voao să lăsaţi muierile voastre, iară din început nu au fost aşa.

9 Iară zic voao că oricine va lăsa muiarea sa, fără numai pentru curvie, şi va lua alta, preacurveaşte, şi cel ce ia pre cea lăsată preacurveaşte”.

10 Zis-au Lui ucenicii Lui: „Deacă easte aşa pricina omului cu muiarea, nu foloseaşte a să însura”.

11 Iară El au zis lor: „Nu toţi cuprind cuvântul acesta, ci cărora le easte dat.

12 Că sânt fameni carii din pântecele mâne-sa s-au născut aşa; şi sânt fameni carii s-au scopit pre sâne însuşi pentru împărăţiia ceriurilor; cel ce poate cuprinde să cuprindă”.

13 Atunci, au adus la Dânsul prunci ca să puie mâinile preste ei şi să Se roage; iară ucenicii certa pre ei.

14 Iară Iisus au zis: „Lăsaţi pre prunci şi nu-i opriţi pre ei a veni la Mine, că a unora ca aceştia easte împărăţiia ceriurilor”.

15 Şi, puind preste ei mâinile, S-au dus de acolo.

16 Şi, iată, unul apropiindu-să, au zis Lui: „Învăţătoriule bune, ce bine voiu face ca să am viiaţa de veaci?”

17 Iară El au zis Lui: „Ce-Mi zici bun? Nimene nu easte bun, numai Unul Dumnezeu; iar de vreai să întri în viiaţă, ţine poruncile”.

18 Zis-au Lui: „Care”? Iară Iisus au zis: „Să nu ucizi, să nu preacurveşti, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb.

19 Cinsteaşte pre tatăl tău şi pre mumă-ta şi să iubeşti pre deaproapele ca pre tine însuţi”.

20 Zis-au Lui tînărul: „Toate aceastea le-am păzit din tinereaţele meale; ce-mi mai lipseaşte încă?”

21 Zis-au Iisus lui: „De vreai să fii desăvârşit, mergi, vinde avearea ta şi o dă săracilor, şi vei avea comoară în ceriu, şi vino după Mine”.

22 Iară tânărul, auzind cuvântul, s-au dus întristat, că avea avuţie multă.

23 Iară Iisus au zis ucenicilor Săi: „Adevăr zic voao că anevoie bogatul va întra întru împărăţiia ceriurilor.

24 Şi iarăşi zic voao că mai lezne easte a întra cămila prin urechile acului, decât bogatul să între întru împărăţiia lui Dumnezeu”.

25 Iară ucenicii Lui, auzind, să mira foarte, zicând: „Cine, dară, să va putea mântui?”

26 Iară Iisus căutând, au zis lor: „La oameni aceasta cu neputinţă easte, iară la Dumnezeu toate cu putinţă sânt”.

27 Atunci, răspunzind Petru, au zis Lui: „Iată, noi am lăsat toate şi am venit după Tine; ce va fi, dară, noao?”

28 Iară Iisus au zis lor: „Adevăr zic voao că voi, carii aţi venit după Mine, la naşterea cea de a doao oară, când va şedea Fiiul Omenesc pre scaonul mărirei Sale, veţi şedea şi voi pre doaosprăzeace scaone, judecând ceale doaosprăzeace neamuri ale lui Israil.

29 Şi tot cel ce-şi va lăsa casa sau pre fraţi sau pre surori sau pre tată sau pre mumă sau pre muiare sau pre prunci sau ţarinile, pentru numele Mieu, însutit va lua şi viiaţa de veaci va moşteni.

30 Iară mulţi cei întâiu vor fi pre urmă, şi cei de pre urmă, întâiu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.