×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 17

Schimbarea lui Iisus la faţă în munte, Care porunceaşte ucenicilor a o ţinea în taină, până când Să va scula din morţi; zice că va veni Ilie şi încă au venit şi n-au fost cunoscut, adecă Ioan Botezetoriul; pre sluga cea lunatecă vindecă, care pentru puţin ucenicii nu l-au putut vindeca, arătând de câtă puteare e credinţa; e asemenea grăunţului de muştariu postul şi rugăciunea; chinurile Sale mai nainte-vesteaşte; pentru Sine şi pentru Petru plăteaşte drahma, aflând în gura peaştelui ştatirul.

1 Şi, după şeasă zile, luo Iisus pre Petru şi pre Iacov şi pre Ioan, fratele lui, şi îi suia pre dânşii într-un munte înalt deosebi.

2 Şi Ş-au schimbat faţa înaintea lor şi au strălucit faţa Lui ca soarele, iară hainele Lui s-au făcut albe ca lumina.

3 Şi, iată, s-au arătat lor Moisi şi Ilie, cu Dânsul grăind.

4 Şi, răspunzind Petru, au zis lui Iisus: „Doamne, bine easte noao a fi aici; de vreai să facem aici trei colibi, una Ţie şi lui Moisi una şi una lui Ilie”.

5 Şi încă vorbind El, iată, nor luminos i-au umbrit pre ei şi, iată, glas din nor, zicând: „Acesta easte Fiiul Mieu cel iubit, întru Carele bine am voit, pre Acesta să-L ascultaţi!”

6 Şi, auzind ucenicii, au căzut pre faţa sa şi s-au spăimântat foarte.

7 Şi, apropiindu-Să Iisus, S-au atins de ei şi au zis: „Sculaţi-vă şi nu vă teameţi”.

8 Şi, rădicându-şi ochii lor, pre nime n-au văzut, fără numai pre Iisus sângur.

9 Şi, pogorându-să ei din munte, le-au po-runcit Iisus, zicând: „Nimănui să nu spuneţi vedearea aceasta, până când Fiiul Omenesc Să va scula din morţi”.

10 Şi L-au întrebat pre El ucenicii Lui, zicând: „Dară ce zic cărturarii că Ilie trebuie să vină mai înainte?”

11 Iară Iisus răspunzind, au zis lor: „Ilie, adevărat, va veni mai înainte şi va tocmi toate.

12 Iară zic voao că Ilie au venit şi nu l-au cunoscut pre dânsul, ci au făcut cu dânsul câte au vrut. Aşa şi Fiiul Omenesc va păţi de la ei”.

13 Atunci, au înţăles ucenicii că de Ioan Botezătoriul le-au zis lor.

14 Şi, venind ei cătră gloată, s-au apropiiat la Dânsul un om, îngenunchind înaintea Lui,

15 Şi zicând: „Doamne, fie-Ţi milă de fiiul mieu, că lunatec easte şi rău pătimeaşte, că de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă.

16 Şi l-am adus la ucenicii Tăi şi nu l-au putut să-l tămăduiască”.

17 Iară Iisus, răspunzind, au zis: „O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voiu fi cu voi? Până când voiu răbda pre voi? Aduceţi-l aici, la Mine.

18 Şi l-au certat pre el Iisus şi au ieşit dintr-însul dracul şi s-au tămăduit pruncul dintr-acel ceas.

19 Atunci, apropiindu-să ucenicii cătră Iisus, deosebi, au zis: „Pentru ce noi n-am putut să-l scoatem pre el?”

20 Iară Iisus au zis lor: „Pentru necredinţa voastră; că adevăr grăiesc voao, de veţi avea credinţă ca grăunţul de muştariu, veţi zice muntelui acestuia: «Treci de aici acolo!», şi va treace şi nimica nu va fi voao cu neputinţă.

21 Că acest fealiu nu iasă, fără numai cu rugăciune şi cu ajun”.

22 Şi, petrecând ei în Galileea, le-au zis lor Iisus: „Va săSe dea Fiiul Omenesc în mâinile oamenilor.

23 Şi-L vor omorî pre El şi a treia zi va înviia”. Şi să întristară foarte.

24 Şi, venind ei în Capernaum, au venit cei ce lua dajde la Petru şi au zis: „Învăţătoriul vostru nu dă dajde?”

25 Zis-au: „Aşea”. Şi deacă au întrat în casă, mai înainte l-au întrebat Iisus, zicând: „Ce ţi să pare, Simone? Împăraţii pământului de la carii iau dăjdii sau bir? De la fiii săi sau de la cei streini?”

26 Zis-au Petru Lui: „De la cei streini”. Zis-au Iisus lui: „Aşadară, slobozi sânt fiii.

27 Ci, ca să nu-i smintim pre ei, ducându-te la mare, aruncă unghiţa, şi peaştele carele vei prinde întâiu ia-l şi, deşchizând gura lui, vei afla un statir; acela, luându-l, dă-l lor pentru Mine şi pentru tine”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.