×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 16

Iisus vădeaşte pre cei ce-L ispitea cu cearere de sămn că seamnele vremilor nu le judecă; porunceaşte ucenicilor a să păzi de aluatul fariseilor şi al saducheilor; şi-i întreabă cine-L zic a fi; şi lui Petru, după răspunsul lui, îi făgă-duiaşte cheile împărăţiei ceriurilor; iară patimile sale mai înainte vestindu-le, de la Petru să ceartă; pentru care îl numeaşte satan, învăţând pre fieştecarele a-şi purta crucea şi cum că Dumnezeu fieştecăruia după faptele sale va răsplăti.

1 Şi, apropiindu-să fariseii şi saducheii, ispitind, L-au rugat pre El să le areate lor sămn din ceriu.

2 Iară El, au zis lor: „Când să face seară, ziceţi: «Sănin va fi, că să ruşeaşte ceriul».

3 Şi dimineaţa (ziceţi): «Astăzi va fi vreame turbure, că să ruşeaşte trist ceriul». Făţarnicilor, faţa ceriului o ştiţi judeca, iară seamnele vremilor nu le puteţi?

4 Neamul rău şi preacurvariu cearcă sămn şi sămn nu să va da lui, numai sâmnul lui Iona, prorocului”. Şi, lăsându-i pre ei, S-au dus.

5 Şi, venind ucenicii Lui de ceaea parte, au uitat să ia pâini.

6 Iară Iisus au zis lor: „Căutaţia şi vă păziţib de aluatul fariseilor şi al saducheilor”.

7 Iară ei cugeta întru sine, zicând că: „N-am luat pâini”.

8 Iară Iisus cunoscând, au zis lor: „Ce cugetaţi întru voi, puţini credincioşi, că n-aţi luat pâini?

9 Dară încă n-aţi înţăles, nici vă aduceţi aminte de ceale cinci pâini ale celor cinci mii şi câte coşniţe aţi luat?

10 Nici de ceale şeapte pâini ale celor patru mii şi câte coşniţe aţi luat?

11 Cum nu priceapeţi că nu pentru pâine am zis voao ca să vă păziţi de aluatul fariseilor şi al saducheilor?”

12 Atunci, au înţeles că nu de aluatul pâinii au zis lor să se păzească, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.

13 Şi, viind Iisus în părţile Chesariei lui Filip, întreba pre ucenicii Săi, zicând: „Cine zic oamenii că sânt Eu, Fiiul Omenesc?”

14 Iară ei au zis: „Uniic, Ioan Botezătoriul, iară alţii, Ilie, iară alţii, Ieremie, sau unul din proroci”.

15 Zis-au lor: „Dară voi cine ziceţi că sânt Eu?”

16 Iară Simon Petru,răspunzind, au zis: „Tu eşti Hristos, Fiiul lui Dumnezeu Celui viu”.

17 Şi, răspunzind Iisus, au zis lui: „Fericit eşti, Simone Variona, că trupul şi sângele nu au descoperit ţied, ci Tatăl Mieu cel din ceriuri.

18 Şi Eu zic ţie că tu eşti Petru şi pre această piiatră voiu zidi besearica Mea şi porţile iadului nu o vor birui pre ea.

19 Şi voiu da ţie cheile împărăţiei ceriurilor şi orice vei lega pre pământ va fi legat şi în ceriuri”.

20 Atunci,au poruncit ucenicilor Săi ca nimănui să nu spună cum că El easte Iisus Hristos.

21 De atunci, au început Iisus a spune ucenicilor Săi că să cade Lui a mearge în Ierusalim şi multe a păţi de la bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi a să omorî şi a treia zi a înviia.

22 Iară Petru, luând pre Dânsul, au început a-L certae, zicând: „Fii milostiv Ţie, Doam-ne, să nu fie Ţie aceasta”.

23 Iară El întorcându-să, au zis lui Petru: „Mergi după mine, satano, sminteală eşti Mie, că nu gândeşti ceale ce sânt ale lui Dumnezeu, ci ceale ce sânt ale oamenilor!”

24 Atunci, Iisus au zis ucenicilor Săi: „De vrea cineva să vină după Mine, să se leapede de sine şi să ia crucea sa şi să vină după Mine.

25 Că cel ce va vrea să mântuiască sufletul său piiarde-l-va, iară cel ce va piiarde sufletul său pentru Mine afla-l-va pre el.

26 Că ce folos easte omului de ar dobândi lumea toată, iară sufletul său îşi va piiardef? Sau ce schimb va da omul pentru sufletul său?.

27 Că va să vină Fiiul Omenesc întru mărirea Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fieştecăruia după faptele lui.

28 Adevăr zic voao: Sânt oarecarii din cei ce stau aici, carii nu vor gusta moarte, până când vor vedea pre Fiiul Omenesc venind întru împărăţiia Sa”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.