×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 15

Strădaniile fariseilor, de spălarea mâinilor şi de alte lucruri, carele păzea mai mult decât dumnezeieştile porunci; şi care sânt ceale ce spurcă pre om; muiarea hananiiancă, rămâind în credinţă şi în rugăciune, dobândeaşte featii vindecare; Iisus vindecând, lângă Marea Galileii, multe boale; cu şeapte pâini şi puţintei peşti satură patru mii de bărbaţi, şeapte corfe de rămăşiţe umplând.

1 Atunci, s-au apropiiat la Iisus cărturarii şi fariseii din Ierusalim, zicând:

2 „Pentru ce ucenicii Tăi calcă obiceaiurile bătrânilor? Că nu-şi spală mâinile sale când mănâncă pâine?”.

3 Iară El, răspunzind, au zis lor: „Pentru ce şi voi călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru obiceaiurile voastre?

4 Că Dumnezeu au poruncit, zicând: «Cinsteaşte pre tatăl tău şi pre mumă-ta» şi «Cel ce va grăi rău tătâne-său sau mumă-sa cu moarte să moară».

5 Iară voi ziceţi: «Oricine va zice tătâne-său sau mumă-sa: ‚Dar easte, ori cu ce te vei ajutaa de la mine’ şi ‚Nu va cinsti pre tatăl său sau pre mumă-sa’.

6 Şi aţi strâcat porunca lui Dumnezeu pentru obiceaiul vostru.

7 Făţarnicilor, bine au prorocit de voi Isaiia, zicând:

8 «Să apropie de Mine norodul acesta, cu gura sa şi cu buzele Mă cinsteaşte, iară inima lor departe easte de la Mine,

9 Şi în zedar Mă cinstesc, învăţând învăţături, porunci omeneşti»”.

10 Şi, chemând noroadele, le-au zis lor: „Au-ziţi şi înţăleageţi.

11 Nu ce întră în gură spurcă pre om, ci ce iasă din gură, aceaea spurcă pre om”.

12 Atunci, apropiindu-să ucenicii Lui, i-au zis Lui: „Ştii că fariseii, auzind cuvântul, să scăndălisiră?”

13 Iară El, răspunzind, au zis: „Tot sadul, care nu l-au sădit Tatăl Mieu cel ceresc, să va desrădăcinab.

14 Lăsaţi pre ei că sânt povăţuitori orbi a orbilor; iară de va povăţui orb pre orb, amândoi vor cădea în groapă”.

15 Iară răspunzind Petru, i-au zis Lui: „Spune noao pilda aceasta”.

16 Iară El au zis: „Încă şi voi neînţelegători sânteţi?

17 Încă nu socotiţi că tot ce întră în gură în pântece mearge şi iasă prin şezut?

18 Iară ceale ce ies din gură de la inimă ies şi acealea spurcă pre om.

19 Că din inimă ies gândurile ceale reale, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, minciunile, hulele.

20 Aceastea sânt care spurcă pre om. Iară a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pre om”.

21 Şi, ieşind de acolo Iisus, s-au dus în părţile Tirului şi a Sidonului.

22 Şi, iată, o muiare hananeeancă, ieşind din hotarăle acealea, striga cătră Dânsul, zicând: „Miluiaşte-mă, Doamne, Fiiul lui David, fiica mea rău să îndrăceaştec”.

23 Iară El nu au răspuns ei cuvânt; şi, apropiindu-să, ucenicii Lui ruga pre Dânsul, zicând: „Slobozeaşte-o pre dânsa, că strâgă după noi”.

24 Iară El răspunzând, au zis: „Nu sânt trimis, fără numai cătră oile ceale pierdute ale casii lui Israil”.

25 Iară ea, venind, s-au închinat Lui, zicând: „Doamne, ajută-mi”.

26 Iară el, răspunzind, au zis: „Nu easte bine a lua pânea fiilor şi a o arunca câinilor”.

27 Iară ea au zis: „Aşa e, Doamne, că şi câinii mănâncă din fărămiturile care cad din masa domnilor săi”.

28 Atunci, răspunzind Iisus, au zis ei: „O, muiare, mare easte credinţa ta, fie ţie cum voieşti”; şi s-au tămăduit fiica ei dintr-acel ceas.

29 Şi, trecând de acolo Iisus, au venit lângă Marea Galileii şi, suindu-Să în munte, şedea acolo.

30 Şi s-au apropiiat cătră Dânsul gloate multe, având cu sine şchiopi, orbi, muţi, chilavi şi alţii mulţi, şi i-au aruncat pre ei la picioarele lui Iisus şi i-au tămăduit pre ei;

31 Cât să mira gloatele văzând pre muţi grăind, pre chilavi sănătoşi, pre şchiopi umblând şi pre orbi văzând; şi mărea pre Dumnezeul lui Israil.

32 Iară Iisus, chemând pre ucenicii Săi, au zis: „Milă-Mi easte de gloată, că, iată, trei zile sânt de când rămân cu Mine şi n-au ce mânca, şi nu voiu să-i sloboz pre ei flămânzi, ca nu cumva să slăbească pre cale”.

33 Şi au zis Lui ucenicii Lui: „De unde vom avea în pustie atâtea pâini, ca să săturăm atâta gloată?”

34 Şi au zis Iisus lor: „Câte pâini aveţi”? Iară ei au zis: „Şeapte şi puţini peştişori”.

35 Şi au poruncit gloatelor să şadă pre pământ.

36 Şi, luând ceale şeapte pâini şi peştii, mulţămind, au frânt şi au dat ucenicilor Săi, iară ucenicii, gloatii.

37 Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au luat rămăşiţe de sfărâmituri şeapte coşniţe pline.

38 Iară cei ce mâncasă era patru mii de oameni, afară de muieri şi afară de prunci.

39 Şi,slobozind gloatele,au întrat în corabie şi au venit în hotarele Magdalului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.