×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 14

Capul lui Ioan să dă featei ce joacă; Iisus, cu cinci pâini şi doi peşti, satură cinci mii de bărbaţi în pustie, culegând doaosprăzeace coşniţe de rămăşiţe; şi, umblând pre mare, întăreaşte ucenicii ceii clătiţi de vifor, şi pre Petru de înecare izbăveaşte; în ţinutul Ghenisaretului multe boale să vindecă cu atinsul de veşmântul Lui.

1 În vreamea aceaea, au auzit Irod, tetrarul, veastea lui Iisus.

2 Şi au zis slugilor sale: „Acesta easte Ioan Botezătoriul; el au înviiat din morţi şi pentru aceasta să fac puteri întru el”.

3 Că Irod, prinzând pre Ioan, l-au legat şi l-au băgat în temniţă pentru Irodiiada, muiarea lui Filip, fratelui său.

4 Că zicea Ioan lui: „Nu easte slobod ţie să o aibi pre ea”.

5 Şi, vrând să-l omoară pre el, s-au temut de norod, că ca pre un proroc îl avea pre dânsul.

6 Iară când au fost zioa naşterii lui Irod, jucat-au fata Irodiiadii în mijloc şi au plăcut lui Irod.

7 Pentru aceaea, cu jurământ au făgăduit că-i va da ei orice ar ceare.

8 Iară ea, fiind mai nainte învăţată de mumă-sa, au zis: „Dă-mi aici, în tipsie, capul lui Ioan Botezătoriul”.

9 Şi s-a întristat împăratul, iară pentru jurământul şi pentru cei ce împreună şădea, au poruncit să i să dea.

10 Şi, trimiţind, au tăiat capul lui Ioan în temniţă.

11 Şi s-au adus capul lui în tipsie şi s-au dat featii şi l-au dus la mumă-sa.

12 Şi, venind ucenicii lui, au luat trupul şi l-au îngropat, şi mergând, au spus lui Iisus.

13 Şi, auzând Iisus, S-au dus de acolo cu corabiia în loc pustiiu, sângur; şi, auzind gloatele, s-au dus după Dânsul, pedestri din cetăţi.

14 Şi, ieşind Iisus, au văzut gloate multe şi Ioan I s-au făcut milă de dânşii şi au tămăduit pre bolnavii lor.

15 Iară deacă s-au făcut seară, au venit la dânsul ucenicii Lui, zicând: „Locul easte pustâiu şi vreamea au trecut, slobozi gloatele ca, ducându-să în sate, să-şi cumpere bucate”.

16 Iară El le-au zis lor: „Nu trebuie să se ducă, daţi-le voi să mănânce”.

17 Iară ei I-au zis Lui: „Nu avem aici, fără numai cinci pâini şi doi peşti”.

18 Iară El au zis: „Aduceţi-le încoace, Mie”.

19 Şi, poruncind să şadă gloatele pre iarbă, luând ceale cinci pâini şi cei doi peşti, căutând la ceriu, au binecuvântat şi, frângând, au dat ucenicilor pânile, iară ucenicii, gloatelor.

20 Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au luat rămăşiţe de sfărmituri, doaosprăzeace coşuri pline.

21 Iară cei ce au mâncat au fost bărbaţi ca la cinci mii, fără de muieri şi de prunci.

22 Şi îndată au silit Iisus pre ucenicii Săi să între în corabie şi să meargă înaintea Lui de ceaea parte, până când va slobozi gloatele.

23 Şi, slobozând gloatele, S-au suit în munte, sângur, să Se roage şi, făcându-să seară, era singur acolo.

24 Iară corabiia era în mijlocul mării, învăluindu-să de valuri, că era împrotivnic vântul.

25 Iară întru a patra strajă de noapte, au mers la dânşii Iisus, umblând pre mare.

26 Şi, văzându-L pre El ucenicii umblând pre mare, s-au turburata, zicând că nălucă easte şi de frică au strigat.

27 Iară Iisus îndată au grăit lor, zicând: „Cutezaţi, Eu sânt, nu vă teameţi”.

28 Iară răspunzind Petru, au zis Lui: „Doamne, de eşti Tu, porunceaşte-mi să viu la Tine pre apă”.

29 Iară El au zis: „Vino”. Şi, ieşind Petru din luntre, umbla pre apă, ca să vină la Iisus.

30 Iară văzând vânt tare, s-au temut şi, începând a se afunda, au strigat, zicând:„Doamne, mântuiaşte-mă”.

31 Şi, îndată, tinzind Iisus mâna, l-au apucat pre el şi au zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”

32 Şi, întrând ei în corabie, au stătut vântul.

33 Iară cei ce era în corabie, venind, s-au închinat Lui, zicând: „Cu adevărat Fiiul lui Dumnezeu eşti”.

34 Şi, trecând, au venit în pământul Ghenisaretului.

35 Şi, cunoscându-L pre Dânsul bărbaţii locului aceluia, au trimis primprejur, în toată laturea aceaea, şi au adus la Dânsul pre toţi cei bolnavi.

36 Şi-L ruga pre Dânsul ca macar numai de poaleleb veşmintelor Lui să se atingă; şi câţi s-au atins s-au mântuit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.