×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 12

Mântuiaşte pre ucenicii ce smulgea sâmbăta spice şi sâmbăta vindecă mâna cea uscată; meşteşugirii fariseilor cu tăceare îngăduind şi celor vindecaţi a tăcea poruncind, plineaşte prorociia Isaiei, pre dracul cel mut şi surd scoţind; pre fariseii ce-i zicea că cu Velzevuv goneaşte dracii îi vedeaşte de minciună, zicând: „Blăstămarea împrotiva Duhului Sfânt a fi neiertată şi de tot cuvântul deşert să va da samă”; iară cărturarilor şi fariseilor ce cerea semn li se va da, zice, semnul Ionii; şi care e muma şi fraţii lui.

1 În vreamea aceaea, mers-au Iisus sâmbăta prin sămănături, iară ucenicii Lui flămânzise şi au început a smulge spice şi a mânca.

2 Iară fariseii, văzând, au zis Lui: „Iată, ucenicii Tăi fac ce nu easte slobod a face sâmbăta”.

3 Iară El le-au zis lor: „Au n-aţi cetit ce au făcut David când au flămânzit însuşi şi cei ce era cu dânsul?

4 Cum au întrat în Casa lui Dumnezeu şi au mâncat pâinile punerii înainte, care nu era lui slobod să le mânce, nici celor ce era cu el, fără numai sânguri preoţilor?

5 Sau n-aţi cetit în leage că sâmbăta preoţii în besearică spurcă sâmbăta şi nevinovaţi sânt?

6 Iară zic voao, că mai mare decât besearica easte aici.

7 Iară de aţi şti ce easte «Milă vreau, şi nu jertvă», niciodată n-aţi fi osândit pre cei nevinovaţi.

8 Că Domn easte şi al sâmbetii Fiiul Omenesc”.

9 Şi, trecând de acolo, au venit în sinagoga lor.

10 Şi, iată, un om era, având mână uscată; şi ei întreba pre Dânsul, zicând: „Slobod easte a vindeca sâmbăta?” Ca să-L vinovăţască pre El.

11 Iară El le-au zis lor: „Cine easte dintru voi omul carele va avea o oaie şi, de va cădea aceasta sâmbăta în groapă, au nu o va apuca şi o va scoate?

12 Dară omul cu cât easte mai alesa decât oaia? Drept aceaea, slobod easte sâmbăta a face bine”.

13 Atunci, au zis omului: „Întinde mâna ta”; şi o au întins şi s-au făcut sănătoasă ca şi ceaealaltă.

14 Iară fariseii, ieşind, au făcut sfat asupra Lui, ca să-L piiardă pre Dânsul.

15 Iară Iisus, cunoscând, S-au dus de acolo; şi au mers după Dânsul gloate multe şi i-au tămăduit pre ei, pre toţi.

16 Şi le-au poruncit lor ca să nu-L vă dească pre El.

17 Ca să se plinească ce s-au zis prin Isaiia, prorocul, ce zice:

18 „Iată, Pruncul Mieu, pre Carele L-am ales, iubitul Mieu, întru Carele bine au voit sufletul Mieu. Pune-voiu Duhul Mieu preste Dânsul şi judecată neamurilor va vesti.

19 Nu să va prici, nici va striga, nici va auzi cineva în uliţe glasul Lui.

20 Trestiia zdrobită nu o va frânge şi inul ce fumegă nu-l va stânge, până ce va scoate judecata spre biruinţă.

21 Şi în numele Lui neamurile vor nădăjdui”.

22 Atunci, s-au adus Lui un îndrăcit, orb şi mut, şi l-au tămăduit pre el, cât cel orb şi mut şi vorbea şi vedea.

23 Şi să mira toate noroadele, şi zicea: „Au, doară, acesta easte Hristos, Fiiul lui David?”

24 Iară fariseii, auzind, au zis: „Acesta nu scoate dracii, fără numai cu Velzevuv, domnul dracilor”.

25 Iară Iisus, ştiind gândurile lor, le-au zis lor: „Toată împărăţiia ce să împărăchează între sine să va pustii; şi toată cetatea sau casa ce să împărechează între sine nu va sta.

26 Şi, deacă satana scoate pre satana, întră sine s-au împărăcheat; cum, dară, va sta împărăţiia lui?

27 Şi, deaca Eu cu Velzevuv scoţ dracii, fiii voştri cu cine-i scot? Pentru aceasta, ei vor fi judecătorii voştrib.

28 Iară deacă Eu, cu Duhul lui Dumnezeu, scoţ dracii, au ajuns, dară, la voi împărăţiia lui Dumnezeu.

29 Sau cum poate cineva să între în casa celui tare şi să jăfuiască vasăle lui, de nu va lega întâiu pre cel tare şi atunci va jefui casa lui?

30 Cel ce nu easte cu Mine împrotiva Mea easte, şi cel ce nu strânge cu Mine răsipeaşte.

31 Pentru aceasta, zic voao: Tot păcatul şi hula să va ierta oamenilor, iară hula carea easte asupra Duhului nu să va ierta oamenilor.

32 Şi oricine va zice cuvânt împrotiva Fiiului Omenesc să va ierta lui, iară cel ce va zice împrotiva Duhului Sfânt nu să va ierta lui nici întru acest veac, nici în cel ce va să fie.

33 Sau faceţi pom bun şi rodul lui bun; sau faceţi pomc rău şi rodul lui rău; că din rod să cunoaşte pomul.

34 Pui de vipere, cum puteţi grăi ceale bune, fiind răi? Că din prisosinţa inimii grăiaşte gura.

35 Omul cel bun din vistieriia cea bună a inimii scoate ceale bune; şi omul cel rău din vistieriia cea rea scoate ceale reale.

36 Iară zic voao că tot cuvântul deşert, care-l vor grăi oamenii, vor da samă de dânsul în zioa judecăţii.

37 Că din cuvintele tale te vei îndrepta şi din cuvintele tale te vei osândi”.

38 Atunci, au răspuns unii din cărturari şi din farisei, zicând: „Învăţătoriule, vom să vedem sămn de la Tine”.

39 Iară El, răspunzind, au zis lor: „Neamul rău şi preacurvariu sămn pofteaşte şi nu să va da lui sămn, numai sămnul lui Iona, prorocul.

40 Că, precum au fost Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiiul Omenesc în inima pământului trei zile şi trei nopţi.

41 Bărbaţii nineviteani să vor scula la judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi pre el, că aceia s-au pocăit la propoveduirea lui Iona; şi, iată, mai mult decât Iona, easte aici.

42 Împărăteasa austrului să va scula la judecată cu neamul acesta şi-l va osândi pre el, că au venit de la marginea pământului, ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi, iată, aici mai mult decât Solomon easte.

43 Iară când iasă duhul cel necurat din om, umblă prin locuri fără de apă, căutându-şi odihnă, şi nu găseaşte.

44 Atunci, zice: «Întoarce-mă-voiu în casa mea, de unde am ieşit», şi venind o află îndeleated, măturată şi înfrumsăţată.

45 Atunci, să duce şi ea cu sine şeapte alte duhuri, mai reale decât sine, şi, întrând, lăcuiesc acolo şi sânt ceale mai de pre urmă ale omului aceluia, mai reale decât ceale dintâiu. Aşa va fi şi acestui neam rău”.

46 Şi, încă grăind El gloatelor, iată, muma şi fraţii Lui sta afară, poftinde a grăi cu Dânsul.

47 Şi au zis Lui oarecarele: „Iată, mumă-Ta şi fraţii Tăi stau afară, cercând să grăiască cu Tine”.

48 Iară el, răspunzind, au zis celui ce I-au zis Lui: „Carea easte muma Mea şi carii sânt fraţii Miei?”

49 Şi, tinzind mâna Sa spre ucenicii Săi, au zis: „Iată, muma Mea şi fraţii Miei.

50 Că oricine va face voia Tatălui Mieu Carele easte în ceriuri, acela easte fratele Mieu şi sora şi muma Mea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.