×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 10

Trimiterea şi îndreptarea celor 12 apostoli (a cărora nume să însămnează aici) a propovedui jidovilor; şi neputincioşii a-i vindeca, carii asupra realelor ce să întâmplă aici să înştiinţază şi să întăresc; Hristos n-au venit a trimite pace, ci sabie, şi pre Dânsul trebuie a-L mărturisi înaintea oamenilor, nici a iubi ceva mai mult decât pre El; iară cel ce cinsteaşte pre alţii pentru Hristos pre Hristos cinsteaşte şi aşa plată va lua.

1 Şi, chemând pre cei doisprăzeace ucenici ai Săi, le-au dat lor puteare preste duhurile ceale necurate, ca să le scoată pre eale şi să tămăduiască toată boala şi toată neputinţa.

2 Iară numele celor doisprăzeace apostolic sânt aceastea: Cel dintâiu, Simon, cel ce să zice Petru şi Andreiu, fratele lui; Iacov a lui Zevedeiu şi Ioan, fratele lui;

3 Filip şi Vartolomeiu, Toma şi Mateiu, vameşul; Iacov a lui Alfeiu şi Leivi, carele să cheamă Tadeu;

4 Simon Cananit şi Iuda Iscariotealul, carele L-au şi vândut pre Dânsul.

5 Pre aceşti doisprăzeace i-au trimis Iisus, poruncind lor şi zicânda: – În calea păgânilor să nu meargeţi şi în cetatea samaritanilor să nu întraţi.

6 Ci mai vărtos vă duceţi la oile ceale pierdute ale casii lui Israil.

7 Şi, umblând, propoveduiţi, zicând că s-au apropiiat împărăţiia ceriurilor.

8 Pre cei bolnavi vindecaţi, pre cei leproşi curăţiţi, pre cei morţi înviiaţi, pre draci scoateţi; în dar aţi luat, în dar să daţi.

9 Să nu aveţib aur, nici argint, nici aramă la brânele voastre.

10 Nici traistă pre cale, nici doao haine, nici încălţeminte, nici toiag, că vreadnic easte lucrătoriul de hrana sa.

11 Iară ori în care cetate sau oraş veţi întra, întrebaţi: «Cine easte întru aceaea vreadnic?» Şi acolo să rămâneţi până când veţi ieşic.

12 Şi, întrând în casă, uraţi bine ei.

13 Şi, de va fi vreadnică casa, să vină pacea voastră preste ea, iară de nu va fi vreadnică, pacea voastră la voi să se întoarcă.

14 Şi oricine nu va priimi pre voi nici va asculta cuvintele voastre, ieşindd din casa sau din cetatea aceaea, să scuturaţi pravul de pre picioarele voastre.

15 Adevăr zic voao, mai uşor va fi pământului Sodomului şi Gomorului în zioa judecăţii, decât cetăţii aceiia.

16 Iată, Eu vă trimit pre voi ca oile în mijlocul lupilor; fiţi, dară, înţelepţi ca şerpii şi proşti ca porumbii.

17 Iară vă păziţi de oameni, că vă vor da pre voi la săboară şi în adunările sale vă vor bate.

18 Şi înaintea domnilor şi a împăraţilor veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi neamurilor.

19 Iară când vă vor da pre voi, nu vă grijireţi cum şi ce veţi grăi, că să va da voao în ceasul acela ce veţi grăi.

20 Că nu sânteţi voi carii grăiţi, ci Duhul Tatălui vostru easte Cel ce grăiaşte întru voi.

21 Şi va da frate pre frate la moarte şi tată pre fiiu şi să vor scula feciorii asupra părinţilor şi îi vor ucide pre dânşii.

22 Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Mieu, iară cel ce va răbda până în sfârşit, acela să va măntui.

23 Iară când vă vor goni pre voi în cetatea aceasta, fugiţi într-alta, că adevăr zic voao, nu veţi sfârşi cetăţile lui Israil până când va veni Fiiul Omenesc.

24 Nu easte ucenicul preste dascalul, nici sluga preste domnul său.

25 Ajunge ucenicului să fie ca dascalul său şi sluga ca domnul său; deci, deacă pre stăpânul casii l-au numit Velzevub, cu cât mai vârtos pre casnicii lui?

26 Deci, să nu vă teameţi de dânşii,că nimica nu easte acoperit care nu să va descoperi şi ascuns care nu să va şti.

27 Ce zic voo întru întunearec spuneţi în lumină, şi ce auziţi la ureache propoveduiţi prin căsie.

28 Şi nu vă teameţi de cei ce ucid trupul, iară sufletul nu-l pot ucide, ci vă teameţi mai vărtos de cel ce poate să piiardă şi sufletul şi trupul în gheena.

29 Au nu doao pasări să vând cu un as?f Şi nici una dintru dânsăle nu va cădea pre pământ, fără de Tatăl vostru.

30 Iară a voştri şi perii capului toţi sânt număraţi.

31 Drept aceaea, nu vă teameţi, că decât multe pasări sânteţi mai aleşi voig.

32 Tot, dară,h cel ce Mă va mărturisi pre Mine înaintea oamenilor, mărturisi-l-voiu şi Eu pre el înaintea Tatălui Mieu Carele easte în ceriuri.

33 Iară cel ce să va lăpăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voiu lăpăda de el înaintea Tatălui Mieu Carele easte în ceriuri.

34 Să nu vă pară că am venit să arunc pace pre pământ; n-am venit să arunc pace, ci sabie.

35 Că am venit să desparti pre om de tatăl său şi pre fată de mumă-sa şi pre nor de soacră-sa.

36 Şi vrăjmaşii omului, casnicii lui.

37 Cel ce iubeaşte pre tată sau pre mumă mai mult decât pre Mine nu easte vreadnic de Mine; şi cel ce iubeaşte pre fiiu au pre fată mai mult decât pre Mine nu easte vreadnic de Mine.

38 Şi cel ce nu ia crucea sa şi nu vine după Mine nu easte vreadnic de Mine.

39 Cel ce ş-au aflat sufletul său piiarde-l-va pre el; şi cel ce-şi va piiarde sufletul său pentru Mine afla-l-va pre el.

40 Cel ce vă priimeaşte pre voi pre Mine mă priimeaşte; şi cel ce mă priimeaşte pre Mine priimeaşte pre Cel ce M-au trimis pre Mine.

41 Cel ce priimeaşte pre proroc, în nume de proroc, plata prorocului va lua; şi cel ce priimeaşte pre drept, în nume de drept, plata dreptului va lua.

42 Şi oricarele va adăpa pre unul dintr-aceşti mai mici cu un păhar de apă reace, numai în nume de ucenic, adevăr zic voao, nu-şi va piiarde plata sa”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.