×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 35

Să porunceaşte a să rândui patruzeci şi opt de cetăţi şi oşteaze leviţilor, şi dintr-acealea şasă cetăţi de scăpare pentru ucidere; leagea uciderii cu voia şi fără de voie; după o mărturie nimenea nu să va ucide.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, la apusul lui Moav, lângă Iordan, de cătră Ierihon, zicând:

2 „Porunceaşte fiilor lui Israil să dea leviţilor din sorţile moşiei sale cetăţi să lăcuiască, şi ceale dinaintea cetăţilor, şi ceale de primpregiur să le dea leviţilor.

3 Şi cetăţile vor fi lor de lăcuit, iară ceale de primpregiurul lor vor fi dobitoacelor lor, şi tuturor celor cu patru picioare ale lor.

4 Şi ceale din afară de cetăţile care le veţi da leviţilor de la zidul cetăţii din afară, doao mii de coţi împregiur.

5 Şi vei măsura afară din cetate laturea de cătră răsărit, doao mii de coţi, şi laturea de cătră amiiazăzi, doao mii de coţi, şi laturea de cătră mare, doao mii de coţi, şi laturea de cătră miiazănoapte, doao mii de coţi, şi cetatea să fie în mijlocul acestora şi hotarăle cetăţilor.

6 Şi cetăţi veţi da leviţilor, şease cetăţi de scăpare acolo celui ce va omorî, şi lângă aceastea, patruzeci şi doao de cetăţi.

7 Toate cetăţile care le veţi da leviţilor, patruzeci şi opt de cetăţi, aceastea şi sălaşele ceale dinaintea lor.

8 Şi cetăţile care le veţi da din moşiia fiilor lui Israil, de la cei ce au multe, multe, şi de la cei ce au mai puţine, puţine, fieştecarele după moşiia sa, carea va moşteni, va da din cetăţi leviţilor”.

9 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

10 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră dânşii: «Voi treaceţi Iordanul în pământul Hanaan.

11 Şi veţi osăbi voao cetăţi, care vor fi de scăpare voao, ca să scape acolo tot ucigaşul ce va ucide suflet fără de voie.

12 Şi vor fi voao aceaste cetăţi scăpare de rudeniile celui omorât, şi nu va muri ucigătoriul până va sta înaintea adunării la judecată.

13 Şi cetăţile care le veţi da, ceale şeasă cetăţi vor fi voao de scăpare.

14 Trei cetăţi veţi da dincolo de Iordan, şi trei cetăţi veţi da în pământul Hanaan.

15 Scăpare vor fi fiilor lui Israil, şi celui străin şi celui nemearnic, carele easte întră voi, vor fi cetăţile aceastea de scăpare, ca să scape acolo tot cel ce va ucide suflet făr’ de voia sa.

16 Iară de-l va lovi cu armă de fier şi va muri, ucigaş easte, cu moarte să se omoară ucigaşul.

17 Iară de cu piiatră de a mână, din carea va muri, îl va lovi pre dânsul şi va muri, ucigaş easte, cu moarte să se omoară ucigaşul.

18 Iară deacă cu armă de lemn de a mână, din carea va muri, îl va lovi pre el şi va muri, ucigaş easte, cu moarte să se omoară ucigaşul.

19 Cel ce easte rudenie de sânge, acesta va ucide pre omorâtoriul, cându-l va întâmpina pre el, acesta-l va omorî pre el.

20 Iară de-l va împinge pentru sfada, şi va arunca ceva asupra lui, şi va muri,

21 Au pentru pisma l-au lovit pre el cu mâna şi va muri, ucigaş easte, cu moarte să se omoară cel ce au ucis, cel ce easte rudă cu cel ucis va ucide pre omorâtoriul, cându-l va întâmpina pre el.

22 Iară de va fi fără de veaste, nu pentru vrăjmăşie, îl va împinge pre el, sau va arunca ceva asupra lui, nu din răutate,

23 Sau cu vreo piiatră fără de ştire lovindu-l va muri, sau va cădea preste el şi va muri, şi el nu i-au fost lui vrăjmaş, nici au cercat să-i facă rău,

24 Şi va judeca adunarea întră cel ce au lovit, şi întră cel ce easte rudă cu cel ucis, după judecăţile aceastea.

25 Şi va scoate adunarea pre cel ce au ucis de la rudeniia celui ucis, şi-l va aşeza pre el adunarea în cetatea scăpării lui, unde au scăpat, şi va lăcui acolo până când va muri preotul cel mare, pre carele l-au uns cu untdelemn sfânt.

26 Iară de va ieşi ucigătoriul din hotarăle cetăţii în carea au scăpat,

27 Şi-l va afla pre el rudeniia celui ucis, afară din hotarăle cetăţii în carea au scăpat, şi va ucide rudeniia celui ucis pre ucigaş, nu easte vinovat.

28 Pentru că în cetatea în carea au scăpat să lăcuiască până când va muri preotul cel mare, şi, după ce va muri preotul cel mare, să va întoarce ucigaşul în pământul moşiei sale.

29 Şi vor fi aceastea voao spre dreptate de judecată întru neamurile voastre, întru toate lăcaşurile voastre.

30 Tot cel ce va ucide suflet, prin mărturii, vei ucide pre cel ce au ucis, şi o mărturie nu va putea mărturisi asupra sufletului să moară.

31 Şi să nu luaţi răscumpărare pentru suflet de la cel ucigătoriu, cel vinovat să se omoară, cu moarte să se omoară.

32 Să nu luaţi răscumpărare de la cel ce au fugit în cetate de scăpare, ca iarăşi să poată lăcui în pământul său până va muri preotul cel mare.

33 Şi să nu spurcaţi pământul pre care lăcuiţi, că sângele acesta spurcă pământul, şi nu să va curăţi pământul de sângele cel vărsat preste el, fără numai cu sângele celui ce l-au vărsat.

34 Şi să nu spurcaţi pământul pre care lăcuiţi, pre care şi Eu lăcuiesc întru voi, că Eu sânt Domnul, Cel ce lăcuiesc întră fiii lui Israil»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.