×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 32

Fiilor lui Ruvin şi Gad, şi jumătate neamului lui Manasi, pentru că avea dobitoace multe, li să dă parte dincolo de Iordan, numai să meargă înaintea fraţilor săi întrarmaţi la Pământul Făgăduinţii.

1 Şi multe dobitoace avea fiii lui Ruvin, şi fiii lui Gad avea mulţime multă foarte.

2 Şi au văzut pământul lui Iazir şi pământul lui Galaad, şi era locul loc de dobitoace, şi, mergând fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad, au zis cătră Moisi şi cătră Eleazar, preotul, şi cătră mai-marii adunării, zicând:

3 „Atarot şi Devon şi Iazir şi Namra şi Esevon şi Eleali şi Sevama şi Navav şi Vean.

4 Pământul, care l-au dat Domnul înaintea fiilor lui Israil, easte pământ bun de hrană de dobitoace, şi slugile tale au dobitoace”.

5 Şi au zis: „De am aflat har înaintea ta, să se dea pământul acesta noao, robilor tăi moşie, şi să nu ne treci pre noi Iordanul”.

6 Şi au zis Moisi feciorilor lui Gad şi fiilor lui Ruvin: „Fraţii voştri vor mearge la războiu, şi voi să şedeţi aici?

7 Şi pentru ce întoarceţi cugetele fiilor lui Israil, ca să nu treacă în pământul care-l dă lor Domnul?

8 Aşea au făcut părinţii voştri, când i-am trimis pră ei din Cadis-Varni, ca să socotească pământul.

9 Şi s-au suit în Valea Strugurului şi au socotit pământul, şi au întors inima fiilor lui Israil, ca să nu între în pământul care l-au dat Domnul lor.

10 Şi S-au mâniiat cu iuţime Domnul în zioa aceaea şi S-au jurat, zicând:

11 «De vor vedea oamenii aceştia, carii s-au suit din Eghipt, cei ce sânt de doaozeci de ani şi mai-mari, carii ştiu binele şi răul, pământul, care m-am jurat lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, pentru că nu au umblat după Mine.

12 Afară de Halev, feciorul lui Iefon, carele s-au osibit, şi Iisus a lui Navi, că aceştia au umblat după Domnul».

13 Şi S-au mâniiat Domnul cu iuţime pre Israil, şi i-au învăluit pre ei în pustie patruzeci de ani, până ce s-au stâns tot neamul carii făcea reale înaintea Domnului.

14 Iată, v-aţi sculat în locul părinţilor voştri, sfat de oameni păcătoşi, să mai adaogeţi încă la iuţimea mâniei Domnului asupra lui Israil.

15 Că vă veţi întoarce de la El, ca să mai adaogeţi încă a-l lăsa în pustie, şi să faceţi fărădeleage la toată adunarea aceasta”.

16 Şi au venit la dânsul şi au zis: „Stâne de oi vom face aici dobitoacelor noastre şi cetăţi averilor noastre.

17 Iară noi, întrarmaţi, vom mearge înaintea fiilor lui Israil, până ce-i vom duce pre ei în locul lor, şi avearea noastră va rămânea în cetăţi zidite pentru lăcuitorii pământului.

18 Nu ne vom întoarce la casele noastre, până ce să vor împărţi fiii lui Israil, fieştecarele în moşiia sa.

19 Şi nu vom moşteni întră ei mai mult dincolo de Iordan, şi mai încolo, că am luat moşiia noastră dincoace de Iordan, de cătră răsărit”.

20 Şi au zis cătră ei Moisi: „De veţi face după cuvântul acesta, de vă veţi întrarma înaintea Domnului la războiu,

21 Şi tot cel întrarmat dintră voi va treace Iordanul înaintea Domnului la războiu, până ce va peri vrăjmaşul de la faţa lui,

22 Şi să va stăpâni pământul înaintea Domnului, şi după aceaea vă veţi întoarce şi veţi fi nevinovaţi înaintea Domnului şi înaintea lui Israil, şi va fi voao pământul acesta moşie înaintea Domnului.

23 Iară de nu veţi face aşea, veţi păcătui înaintea Domnului, şi veţi cunoaşte păcatul vostru, când vă vor apuca pre voi realele.

24 Şi veţi zidi voao cetăţi pentru avearea voastră, şi sălaşe dobitoacelor voastre, şi ceaea ce iasă din gura voastră veţi face”.

25 Şi au zis fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad cătră Moisi, zicând: „Slugile tale vor face după cum Domnul nostru porunceaşte.

26 Avearea noastră şi muierile noastre şi toate dobitoacele noastre vor fi în cetăţile lui Galaad.

27 Iară slugile tale vor treace toţi întrarmaţi, şi gătiţi de războiu înaintea Domnului, precum zice Domnul”.

28 Şi au împreunat cu ei Moisi pre Eleazar, preotul, şi pre Iisus, fiiul lui Navi, şi pre mai-marii familiilor neamurilor lui Israil.

29 Şi au zis cătră ei Moisi: „De vor treace fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad cu voi Iordanul, tot carele poate ieşi la războiu înaintea Domnului, şi veţi stăpâni pământul înaintea voastră, veţi da lor pământul lui Galaad moştenire.

30 Iară de nu vor treace cu voi cei ce să pot întrarma la războiu înaintea Domnului, veţi treace avearea lor şi muierile lor şi dobitoacele lor mai înainte de voi în pământul Hanaan, şi vor moşteni împreună cu voi în pămân-tul Hanaan.

31 Şi au răspuns feciorii lui Ruvin şi feciorii lui Gad, zicând: „Cum zice Domnul slugilor Sale, aşea vom face.

32 Noi vom treace întrarmaţi înaintea Domnului în pământul Hanaan, numai de ne veţi da noao moşie dincoace de Iordan”.

33 Şi au dat Moisi fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruvin şi la jumătate din neamul lui Manasi, a fiilor lui Iosif, împărăţiia lui Sion, împăratul amoreilor, şi împărăţia lui Og, împăratul Vasanului, pământul şi cetăţile, împreună cu hotarăle lui, cetăţile pământului de primpregiur.

34 Şi au zidit fiii lui Gad Devonul şi Atarotul şi Aroirul.

35 Şi Sofarul şi Iazirul, şi le-au înălţat.

36 Şi Namramul şi Vetaranul, cetăţi tari şi stâni de oi.

37 Şi fiii lui Ruvin au zidit Esevonul şi Elealinul şi Cariatanul.

38 Şi Veelmeonul ocolit şi Sevamaul, şi au numit după numele sale numele cetăţilor, care le-au zidit.

39 Şi au mers Ur, fiiul lui Mahir, al fiiului lui Manasi, în Galaad, şi l-au luat şi au pierdut pre amoreul cel ce lăcuia într-însul.

40 Şi au dat Moisi Galaadul lui Mahir, feciorului lui Manasi, şi au lăcuit acolo.

41 Şi Iair, feciorul lui Manasi, au mers, şi au luat sălaşurile lor şi le-au numit Sălaşurile lui Iair.

42 Şi Navav au mers şi au luat Caatul şi satele lui şi le-au numit Navot, după numele său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.