×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 31

Tăind pre madiamiteani, numai fecioarele să ţin din porunca lui Dumnezeu; averile drept să împart ostaşilor şi toatei adunări; pârga să dă preoţilor şi leviţilor, Domnului să aduc mulţămite cu daruri, că nici un israiltean n-au căzut.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Izbândeaşte izbânda fiilor lui Israil de pre madiianiteani şi, apoi, te vei adaoge la norodul tău”.

3 Şi au grăit Moisi cătră norod, zicând:„Întrarmaţi din voi bărbaţi şi vă războiţi înaintea Domnului asupra lui Madiam, ca să daţi izbândă Domnului din Madiam.

4 O mie dintr-un neam şi o mie dintr-alt neam, din toate neamurile fiilor lui Israil trimiteţi să se războiască”.

5 Şi s-au numărat din miile lui Israil o mie dintr-un neam, douăsprăzeace mii de bărbaţi întrarmaţi spre războiu.

6 Şi i-au trimis pre ei Moisi, o mie dintr-un neam şi o mie dintr-alt neam, cu putearea lor, şi Finees, fiiul lui Eleazar, al feciorului lui Aaron, preotului, şi vasele ceale sfinte şi trâmbiţele seamnelor în mâinile lor.

7 Şi au dat războiu asupra lui Madiam, precum au poruncit Domnul lui Moisi, şi au ucis toată partea bărbătească.

8 Şi pre împăraţii lui Madiam i-au omorât împreună cu răniţii lor, şi pre Evin şi pre Rocon şi pre Sur şi pre Ur şi pre Rovoc, cinci împăraţi a lui Madiam, şi pre Valaam, feciorul lui Veor, l-au omorât cu sabiia împreună cu răniţii lor.

9 Şi muierile lui Madiam le-au robit, şi avearea lor şi dobitoacele lor, şi toate agonisealele lor şi putearea lor o au robit.

10 Şi toate cetăţile lor, în care lăcuia ei, şi sălaşele lor le-au ars cu foc.

11 Şi au luat toată prada lor, şi toate jeafurile lor, de la om până la dobitoc.

12 Şi au adus la Moisi şi la Eleazar, preotul, şi la toţi fiii lui Israil, robimea şi jeafurile şi prada în tabără, în Aravotul lui Moav, care easte lângă Iordan, despre Ierihon.

13 Şi au ieşit Moisi şi Eleazar, preotul, şi toţi boiarii adunării, întru întimpinarea lor, afară de tabără.

14 Şi s-au mâniiat Moisi pre cei mai-mari ai oastei, pre cei preste mii şi pre cei preste sute, carii vinea de la bătaia războiului.

15 Şi au zis cătră ei Moisi: „Pentru ce aţi prins vii pre fămei?

16 Că aceastea au fost fiilor lui Israila, după cuvântul lui Valaam, ca să părăsască şi să calce cuvântul Domnului, pentru Fogor, şi s-au făcut bătaie întru adunarea Domnului.

17 Şi acum ucideţi toată partea bărbătească, din toată vârsta, şi pre toată muiarea carea au cunoscut pat de bărbat omorâţi-o.

18 Şi pre toate fămeile care nu au cunoscut pat de bărbat vii le ţineţi.

19 Şi voi tăbărâţi afară de tabără şeapte zile, tot cel ce au ucis suflet, şi cel ce să atinge de cel rănit să va curăţi a treia zi şi a şeaptea zi, voi şi robimea voastră.

20 Şi toată îmbrăcămintea, şi tot vasul de piiale, şi tot lucrul din piiale de capră, şi tot vasul de lemn veţi curăţi”.

21 Şi au zis Eleazar, preotul, cătră bărbaţii oastei, carii vinea de la războiu: „Aceasta easte îndreptarea legii, care o au poruncit Domnul lui Moisi.

22 Afară de aur şi de argint şi de aramă şi de fier şi de plumb şi de cusitoriu,

23 Tot lucrul, care va treace prin foc şi să va lămuri, însă cu apa curăţeniei să va curăţi, şi toate care nu trec prin foc vor treace prin apă.

24 Şi veţi spăla hainele voastre în zioa a şeaptea, ca să fiţi curaţi, şi după aceasta veţi întra în tabără”.

25 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

26 „Numără capetele prăzilor robimei, de la om până la dobitoc, tu şi Eleazar, preotul, şi boiarii familiilor adunării.

27 Şi veţi împărţi prăzile întră războinicii, cei ce au ieşit la războiu, şi întră toată adunarea.

28 Şi veţi lua vamă Domnului de la oamenii cei războinici, carii iasă la războiu, un suflet din cinci sute de oameni, şi din dobitoace şi din boi şi din oi şi din asini.

29 Şi din jumătatea lor veţi lua şi veţi da lui Eleazar, preotului, pârgă Domnului.

30 Şi din jumătatea fiilor lui Israil vei lua din cincizeci unul, din oameni şi din boi şi din oi şi din asini şi din toate dobitoacele, şi le vei da leviţilor, celor ce păzesc pazele în cortul Domnului”.

31 Şi au făcut Moisi şi Eleazar, preotul, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

32 Şi au fost rămăşiţa, carea au întrecut a robimei, carea au robit bărbaţii cei războinici, din oi, şease sute de mii şeaptezeci şi cinci.

33 Şi boi, şeaptezeci şi doao de mii.

34 Şi asini, şeasezeci şi una de mii.

35 Şi suflete omeneşti ale muierilor, care nu au cunoscut pat bărbătesc, toate sufletele treizeci şi doao de mii.

36 Şi au fost jumătatea acestora partea celor ce s-au dus la războiu, din numărul oilor, trei sute treizeci şi şeapte de mii şi cinci sute.

37 Şi au fost vama Domnului, din oi, şease sute şeaptezeci şi cinci.

38 Şi boi, treizeci şi şease de mii, şi vama Domnului, şeaptezeci şi doi.

39 Şi asini, treizeci de mii şi cinci sute, şi vama Domnului, şeasezeci şi unu.

40 Şi suflete omeneşti, şeasesprăzeace mii, şi vama Domnului, treizeci şi doao de suflete.

41 Şi au dat Moisi vama Domnului, darea lui Dumnezeu, lui Eleazar, preotului, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

42 Din jumătatea lui Israil, pre carii i-au osăbit Moisi din bărbaţii cei războinici.

43 Şi au fost jumătatea adunării, din oi, trei sute treizeci şi şeapte de mii şi cinci sute.

44 Şi boi, treizeci şi şease de mii.

45 Asini, treizeci de mii şi cinci sute.

46 Şi suflete omeneşti, şeasesprăzeace mii.

47 Şi au luat Moisi din jumătatea fiilor lui Israil din cincizeci una, din oameni şi din dobitoace, şi le-au dat leviţilor, celor ce păzăsc pazele cortului Domnului, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

48 Şi au venit la Moisi toţi cei mai-mari în oaste, carii era preste mii şi preste sute.

49 Şi au zis cătră Moisi: „Slugile tale au numărat capetele bărbaţilor celor războinici carii sânt la noi, şi nu au gâlcevitb dintră ei nici măcar unul.

50 Şi am adus dar Domnului bărbat, carele au aflat vas de aur, şi gherdan şi cercei şi inel şi brăţare şi salbă, ca să te rogi pentru noi Domnului”.

51 Şi au luat Moisi şi Eleazar, preotul, lucrul de la ei, tot vasul făcut.

52 Şi au fost tot aurul, care l-au adus dar Domnului, şeasesprăzeace mii şeapte sute şi cincizeci de sicli, de la cei preste mii şi de la cei preste sute.

53 Şi bărbaţii cei războinici, fieştecarele şieşi şi-au prădat.

54 Şi au luat Moisi şi Eleazar, preotul, aurul de la cei preste mii şi de la cei preste sute, şi l-au băgat în cortul mărturiei, pomenire fiilor lui Israil înaintea Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.