×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 3

Să numără leviţii cei rânduiţi spre slujba cortului cu căpeteniile şi cu slujbele sale şi să priimesc în locul celor întâiu născuţi a lui Israil; cealealalte întâiu născute, care prisosesc numărul leviţilor, cu preţ să răscumpără.

1 Şi aceastea sânt naşterile lui Aaron şi ale lui Moisi, în zioa în carea au grăit Domnul lui Moisi, în muntele Sinaii.

2 Şi aceastea sânt numele fiilor lui Aaron: cel întâiu născut, Nadav şi Aviud, Eliazar şi Itamar.

3 Aceastea sânt numele fiilor lui Aaron, preoţii cei unşi, pre carii i-au săvârşit mâinile lor ca să preoţascăa.

4 Şi au murit Nadav şi Aviud înaintea Domnului, când au adus ei foc străin înaintea Domnului, în pustiia Sinaii, şi prunci nu au avut, şi au preoţit pre Eliazar şi pre Itamar cu Aaron, tatăl lor.

5 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

6 „Ia pre neamul lui Levi şi-i pune pre ei înaintea lui Aaron, preotului, şi vor sluji lui.

7 Şi vor păzi ceale de păzit ale lui şi ceale de păzit ale fiilor lui Israil, înaintea cortului mărturiei, ca să lucreaze lucrurile cortului.

8 Şi vor păzi toate vasăle cortului mărturiei şi pazele fiilor lui Israil, după toate lucrurile cortului.

9 Şi vei da pre leviţi lui Aaron şi fiilor lui, preoţilor, dare sânt daţi aceştia Mie din fiii lui Israil.

10 Şi pre Aaron şi pre fiii lui vei pune preste cortul mărturiei şi vor păzi preoţiia sa, şi toate câte sânt la jertvenic, şi ceale dinlăuntru catapeteasmei, şi cel de alt neam, carele să va atinge va muri”.

11 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

12 „Şi, iată, Eu am luat pre leviţi dintră fiii lui Israil, în locul a tot cel întâiu născut, care-le deşchide pântecele de la fiii lui Israil, răscumpărare lor vor fi, şi vor fi leviţii ai Miei.

13 Pentru că al Mieu easte tot cel întâiu născut, în zioa în carea am bătut pre tot cel întâiu născut în pământul Eghiptului, am sfinţit Mie pre tot cel întâiu născut în Israil, de la om până la dobitoc, ai Miei vor fi. Eu, Domnul”.

14 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, în pustiia Sinaii, zicând:

15 „Numără pre fiii lui Levi după casele familiilor lor, după noroadele lor, după rudeniile lor, toată partea bărbătească de la o lună şi mai în sus veţi număra pre ei”.

16 Şi i-au numărat pre ei Moisi şi Aaron după cuvântul Domnului, precum au poruncit lor Domnul.

17 Şi era aceştia fiii lui Levi din numele lor: Gherson, Caat şi Merari.

18 Şi aceastea sânt numele fiilor lui Gherson, după noroadele lor: Loveni şi Semei.

19 Şi fiii lui Caat, după noroadele lor: Amram şi Isaar, Hevron şi Oziil.

20 Şi fiii lui Merari, după noroadele lor, Mooli şi Musi; aceastea sânt noroadele leviţilor, după casăle familiilor lor.

21 Lui Gherson, norodul lui Loveni şi norodul lui Semei, aceastea sânt noroadele lui Gherson.

22 Socoteala lor, după numărul a tot bărbatul de o lună şi mai sus, numărul lor şeapte mii şi cinci sute.

23 Şi fiii lui Gherson vor tăbărî dindărăptul cortului de cătră mare.

24 Şi căpitanul căsii familiei norodului lui Gherson, Elisaf, feciorul lui Dail.

25 Şi paza feciorilor lui Gherson în cortul mărturiei, cortul şi acoperemântul lui, şi acoperişul uşii cortului mărturiei.

26 Şi acoperemântul curţii, şi acoperişul porţii curţii ceii de la cort, şi toate cealelalte lucruri ale lui.

27 Lui Caat, norodul lui Amram, unul, şi norodul lui Isaar, unul, şi norodul lui Hevron, unul, şi norodul lui Oziil, unul.

28 Aceastea sânt noroadele lui Caat, după număr, tot bărbatul de o lună şi mai în sus, opt (mii) şi şease sute, carii păzesc pazele celor sfinte.

29 Noroadele fiilor lui Caat vor tăbărî la coastele cortului de cătră miiazăzi.

30 Şi mai-marele casii familiei noroadelor lui Caat, Elisafan, feciorul lui Oziil.

31 Şi paza lor: sicriiul şi masa şi sfeaşnicul şi jertvenicile şi vasele sfântului, câte slujesc într-însele, şi acoperemântul şi toate lucrurile lor.

32 Şi cel mai mare preste mai-marii leviţilor, Eleazar, feciorul lui Aaron, preotului, pus ca să păzască pazele celor sfinte.

33 A lui Merari, norodul Mooli şi norodul lui Musi; aceastea sânt noroadele lui Merari.

34 Socoteala lor, după număr, tot bărbatul de o lună şi mai în sus, şease mii şi cincizeci.

35 Şi mai-marele casii familiilor norodului lui Merari, Suriil, feciorul lui Avihail, vor tăbărî la coastele cortului de cătră miiazănoapte.

36 Socoteala pazii fiilor lui Merari: căpeţealele cortului şi zăvoarăle lui şi stâlpii lui şi temeiurile lui şi toate vasele lor şi lucrurile lor.

37 Şi stâlpii curţii împrejur şi temeiurile lor şi ţeruşele şi ştreangurile lor.

38 Cei ce tăbărăsc înaintea cortului mărturiei de cătră răsărit, Moisi şi Aaron, şi fiii lui, carii păzăsc pazele sfântului spre pazele fiilor lui Israil, şi cel de alt neam, carele să va atinge, va muri.

39 Tot numărul leviţilor, pre carii i-au numărat Moisi şi Aaron din cuvântul Domnului, după noroadele lor, tot bărbatul de o lună şi mai sus, doaozeci şi doao de mii.

40 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând: „Numără pre tot bărbatul cel întâiu născut al fiilor lui Israil, carele easte de o lună şi mai sus, şi adaoge-ţi numărul numelor lor.

41 Şi vei lua pre leviţi Mie, Eu, Domnul, pentru toţi cei întâiu născuţi a fiilor lui Israil, şi dobitoacele leviţilor, pentru toate ceale întâiu născute întru dobitoacele fiilor lui Israil”.

42 Şi au numărat Moisi, precum i-au poruncit Domnul, pre tot cel întâiu născut întru fiii lui Israil.

43 Şi au fost toţi cei întâiu născuţi, parte bărbătească, după numărul numelor de o lună şi mai sus, doaozeci şi doao de mii doao sute şeaptezeci şi trei.

44 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

45 „Ia pre leviţi în locul tuturor celor întâiu născuţi a fiilor lui Israil, şi dobitoacele leviţilor în locul dobitoacelor lor, şi vor fi ai Miei leviţii. Eu, Domnul.

46 Şi răscumpărările celor doao sute şeaptezeci şi trei din cei întâiu născuţi a fiilor lui Israil, carii întrec mai mulţi decât leviţii,

47 Şi vei lua cinci sicli de pre cap, după didrahma cea sfântă vei lua, de doaozeci de bani siclul.

48 Şi vei da lui Aaron şi fiilor lui argintul, răscumpărările celor ce întrec întru dânşii”.

49 Şi au luat Moisi argintul, răscumpărările celor ce întrecea, pentru răscumpărarea leviţilor.

50 De la cei întâiu născuţi ai fiilor lui Israil au luat argint o mie trei sute şeasezeci şi cinci de sicli, după siclul cel sfânt.

51 Şi au dat Moisi argintul, răscumpărările celor ce întrecea lui Aaron şi fiilor lui, după porunca Domnului, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.