×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 26

Israilteanii să numără prin toate neamurile, carii pot ieşi la războiu, să între în Pământul Făgăduinţii, şi, după această numărare, să porunceaşte să li să împartă pământul.

1 Şi au fost după bătaia aceasta au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Eleazar, preotul, zicând:

2 „Numără căpeteniia a toată adunarea fiilor lui Israil, de la doaozeci de ani şi mai în sus, după casele familiilor lor, tot cel ce poate ieşi la războiu întru Israii!”

3 Şi au grăit Moisi şi Eleazar, preotul, cu dânşii în Aravotula lui Moav, la Iordan, despre Ierihon, zicândb:

4 „De doaozeci de ani şi mai în sus”, precum au poruncit Domnul lui Moisi şi fiilor lui Israil, carii au ieşit din Eghipt.

5 Ruvin, cel întâiu născut al lui Israil; şi fiii lui Ruvin, Enoh, şi norodul lui Enoh, de la Falu, norodul lui Falu.

6 De la Asron, norodul lui Asron; de la Harmi, norodul lui Harmi.

7 Aceastea sânt noroadele lui Ruvin, şi au fost numărul lor patruzeci şi trei de mii şeapte sute şi treizeci.

8 Şi fiii lui Falu, Eliav.

9 Şi fiii lui Eliav: Namuil şi Datan şi Aviron. Aceştia sânt cei ce s-au ales din adunare, aceştia sânt carii au stătut împrotiva lui Moisi şi a lui Aaron, întru adunarea lui Core, întru împrotivire Domnului.

10 Şi, deşchizindu-şi pământul gura sa, i-au înghiţit pre ei şi pre Core, cu moartea adunării, când au mâncat focul pre cei doao sute şi cincizeci, şi s-au făcut spre semn.

11 Iară fiii lui Core nu au murit.

12 Şi fiii lui Simeon, norodul fiilor lui Simeon: de la Namuil, norodul lui Namuil, de la Iamin, norodul lui Iamin, de la Iahin, norodul lui Iahin.

13 De la Zara, norodul lui Zara, de la Saul, norodul lui Saul.

14 Aceastea sânt noroadele lui Simeon, din numărul lor, doaozeci şi doao de mii şi doao sute.

15 Fiii lui Gad, după noroadele lor, de la Safon, norodul lui Safon, de la Anghi, norodul lui Anghi, de la Suni, norodul lui Suni.

16 De la Azeni, norodul lui Azeni, de la Adi, norodul lui Adi.

17 De la Aroadi, norodul lui Aroadi, de la Ariil, norodul lui Ariil.

18 Aceastea sânt noroadele fiilor lui Gad, din numărul lor, patruzeci şi patru de mii şi cinci sute.

19 Iară fiii lui Iuda: Ir şi Avnan şi Silon şi Fares şi Zara; şi au murit Ir şi Avnan în pământul Hanaan.

20 Şi au fost fiii lui Iuda, după noroadele lor: de la Silon, norodul lui Silon, de la Fares, norodul lui Fares, de la Zara, norodul lui Zara.

21 Şi au fost fiii lui Fares: de la Asron, norodul lui Asron, de la Iamun, norodul lui Iamun.

22 Aceastea sânt noroadele lui Iuda, după numărul lor, şeaptezeci şi şease de mii şi cinci sute.

23 Şi fiii lui Isahar, după noroadele lor: de la Tola, norodul lui Tola, de la Fua, norodul lui Fua.

24 De la Iasuv, norodul lui Iasuv, de la Samram, norodul lui Samram.

25 Aceastea sânt noroadele lui Isahar, din numărul lor, şeasezeci şi patru de mii şi patru sute.

26 Fiii lui Zavulon, după noroadele lor: de la Sared, norodul lui Sared, de la Alon, norodul lui Alon, de la Alil, norodul lui Alil.

27 Aceastea sânt noroadele lui Zavulon după numărul lor, şeaptezeci de mii şi cinci sute.

28 Fiii lui Iosif, după noroadele lor: Manasi şi Efraim.

29 Fiii lui Manasi: de la Mahir, norodul lui Mahir; şi Mahir au născut pre Galaad: de la Galaad, norodul lui Galaad.

30 Şi aceştia sânt fiii lui Galaad: de la Ahiezer, norodul lui Ahiezer, de la Heleg, norodul lui Heleg.

31 De la Esriil, norodul lui Esriil, de la Sihem, norodul lui Sihem.

32 De la Simaer, norodul lui Simaer, şi de la Ofer, norodul lui Ofer.

33 Şi de la Salpad, feciorul lui Ofer, nu s-au născut lui feciori, fără numai feate, şi aceastea sânt numele featelor lui Salpad: Mala şi Nua şi Egla şi Melha şi Tersa.

34 Aceastea sânt noroadele lui Manasi, din numărul lor, cincizeci şi doao de mii şi şeapte sute.

35 Şi aceştia sânt fiii lui Efraim: de la Sutala, norodului lui Sutala, de la Tanah, norodul lui Tanah.

36 Aceştia sânt feciorii lui Sutala: de la Eden, norodul lui Eden. Aceastea sânt noroadele lui Efraim, din numărul lor, treizeci şi doao de mii şi cinci sute.

37 Aceastea sânt noroadele fiilor lui Iosif, după noroadele lor.

38 Fiii lui Veniamin, după noroadele lor: de la Vale, norodul lui Vale, de la Asivir, norodul lui Asivir, de la Iahiran, norodul lui Iahiran.

39 De la Sofan, norodul lui Sofan.

40 Şi au fost feciorii lui Vale: Adar şi Noeman; de la Adar, norodul lui Adar, de la Noeman, norodul lui Noeman.

41 Aceştia sânt fiii lui Veniamin, după noroadele lor, din numărul lor, patruzeci şi cinci de mii şi cinci sute.

42 Şi fiii lui Dan, după noroadele lor: de la Same, norodul lui Same. Aceastea sânt noroadele lui Dan, după noroadele lor.

43 Toate noroadele lui Same, după numărul lor, şeasezeci şi patru de mii şi patru sute.

44 Fiii lui Asir, după noroadele lor: de la Iamin, norodul lui Iamin, de la Iesu, norodul lui Iesu, de la Variia, norodul lui Variia.

45 De la Hover, norodul lui Hover, de la Melhiil, norodul lui Melhiil.

46 Şi numele featei lui Asir, Sara.

47 Aceastea sânt noroadele lui Asir, din numărul lor, patruzeci şi trei de mii şi patru sute.

48 Fiii lui Neftalim, după noroadele lor: de la Asiil, norodul lui Asiil, de la Gavni, norodul lui Gavni.

49 De la Ieser, norodul lui Ieser, de la Selim, norodul lui Selim.

50 Aceastea sânt noroadele lui Neftalim, din numărul lor, patruzeci şi cinci de mii şi patru sute.

51 Acesta easte numărul fiilor lui Israil: şease sute de mii, o mie şeapte sute şi treizeci.

52 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

53 „Acestora să va împărţi pământul să-l moştenească după numărul numelor lor.

54 Celor mai mulţi mai multă moşie le vei da, şi celor mai puţini mai puţină moşie le vei da, fieştecăruia după cum s-au socotit li să va da lor moşie.

55 Cu sorţi să va împărţi pământul, anume, după neamurile familiilor lor vor lua moşie.

56 Din sorţi vei împărţi lor moşiia, întră mulţi şi întră puţini”.

57 Şi fiii lui Levi, după noroadele lor: de la Gherson, norodul lui Gherson, de la Cat, norodul lui Cat, de la Merari, norodul lui Merari.

58 Aceastea sânt noroadele fiilor lui Levi, norodul lui Loveni, norodul lui Hevron, norodul lui Core şi norodul lui Musi.

59 Şi Cat au născut pre Amram, iară numele muierii lui Amram, Iohaved, fata lui Levi, carea au născut pre aceştia lui Levi în Eghipt; şi au născut Amram pre Aaron şi pre Moisi şi pre Mariam, sora lor.

60 Şi s-au născut lui Aaron: Nadav şi Aviud, şi Eleazar şi Itamar.

61 Şi au murit Nadav şi Aviud, când au adus ei foc străin înaintea Domnului, în pustiia Sinaii.

62 Şi au fost din numărul lor doaozeci şi trei de mii, toată partea bărbătească de la o lună şi mai în sus, că nu s-au numărat întru fiii lui Israil, pentru că nu s-au dat lor moşie întră fiii lui Israil.

63 Şi acesta easte numărul lui Moisi şi a lui Eleazar, preotului, carii au numărat pre fiii lui Israil în Aravotul lui Moav, la Iordan, de cătră Ierihon.

64 Şi întru aceştia nu au fost om din cei număraţi de Moisi şi de Aaron, carii au numărat pre fiii lui Israil în pustiia Sinaii.

65 Că au fost zis lor Domnul că: „Cu moarte vor muri în pustie”, şi nu au rămas din ei nici unul, afară de Halev, fiiul lui Iefoni, şi Iisus al lui Navi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.