×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 25

Pentru curviia lui Israil cu moaviteanii şi madiiamiteanii, porunceaşte Dumnezeu să se spânzure căpeteniile, şi pier din gloată doaozeci şi patru de mii, şi lui Finees, pentru că din râvnă dumnezeiască au junghiiat pre Zamvri şi pre Cosvi, pentru răsplătire îi dă preoţie veacinică.

1 Şi au poposit Israil în Satin, şi s-aum spurcat norodul curvind cu featele lui Moav.

2 Şi i-au chemat pre ei la jertvele idolilor săi, şi au mâncat norodul din jertvele lor, şi s-au închinat idolilor lor.

3 Şi s-au închinat Israil lui Velfegor, şi s-au mâniiat cu iuţime Dumnezeu pre Israil.

4 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Ia pre toate căpeteniile norodului şi-i arată pre ei pildă Domnului, înaintea soarelui, şi să va întoarce iuţimea mâniei Domnului de la Israil”.

5 Şi au zis Moisi neamurilor lui: „Ucideţi fieştecarele pre casnicul său, carele s-au închinat lui Velfegor”.

6 Şi, iată, un om din fiii lui Israil, venind, au apropiiat pre fratele său la o madiiancă, înaintea lui Moisi şi înaintea a toată adunarea fiilor lui Israil, iară ei plângea la uşea cortului mărturiei.

7 Şi, văzind Finees, feciorul lui Eleazar, al fiiului lui Aaron, preotului, s-au sculat din mijlocul adunării şi, luând în mână suliţa,

8 Au întrat dindărăptul omului israiltean în bordeiu, şi i-au junghiiat pre amândoi, şi pre omul israiltean şi pre muiare, prin zgăul ei, şi au încetat bătaia de la fiii lui Israil.

9 Şi cei morţi întru această bătaie au fost doaozeci şi patru de mii.

10 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

11 „Finees, feciorul lui Eleazar, al fiiului lui Aaron, preotului, au potolit mâniia Mea de cătră fiii lui Israil, răvnind pentru Mine râvnă întru ei, şi nu am pierdut pre fiii lui Israil întru râvna Mea.

12 Aşea am zis: «Iată, Eu am dat lui legătură de pace».

13 Şi va fi lui şi săminţiei lui după dânsul legătura preoţiei veacinică, că au răvnit pentru Dumnezeul său şi s-au rugat pentru fiii lui Israil”.

14 Iară numele omului israiltean, carele s-au junghiiat împreună cu madiianca Zamvri, feciorul lui Salo, mai-marele căsii familiei lui Simeon.

15 Şi numele muierii madiiance ceii junghiate, Hasvi, fata lui Sur, mai-marelui neamului Omot, a căsii familiei ceii mai alease a lui Madiam.

16 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

17 „Grăiaşte fiilor lui Israil, zicând:

18 «Învrăjbiţi-vă cu madianiteanii şi-i omorâţi pre ei, că vă vrăjmăşesc voao cu vicleşugurile cu care v-au viclenit pre voi, prin Fogor şi prin Hasvi, fata mai-marelui lui Madiam, sora lor cea junghiiată în zioa jungherii pentru Fogor»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.