×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 24

Valaam a treia oară blagosloveaşte, şi norocite proroceaşte de Israil şi de Hristos, şi că va bate şi va piiarde pre amaliteani, pre chiteani, şi pre romani.

1 Şi, văzând Valaam că bine easte înaintea Domnului a blagoslovi pre Israil, nu au mers după obiceaiul său întru întimpinarea vrăjilor, ci şi-au întors faţa sa spre pustie.

2 Şi, râdicând Valaam ochii săi, văzut-au pre Israil tăbărât după neamuri, şi au fost preste el Duhul lui Dumnezeu, şi, luându-şi pilda sa, au zis:

3 „Zice Valaam, fiiul lui Veor, zice omul cel adevărat, carele veade.

4 Zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cu ochii săi deşchişi au văzut în somn vedearea lui Dumnezeu:

5 «Cât sânt de bune casele tale, Iacove, şi corturile tale, Israile!

6 Ca nişte văi umbroase, şi ca nişte grădini lângă râuri, şi ca nişte corturi care le-au înfipt Domnul, şi ca nişte chedri lângă ape.

7 Ieşi-va un Om din sămânţa lui şi va stăpâni neamuri multe, şi să va înălţa mai mult decât Gog împărăţiia Lui, şi va creaşte împărăţiia Lui.

8 Dumnezeu l-au povăţuit pre el din Eghipt, ca a unicornului mărirea lui, mânca-va neamurile vrăjmaşilor săi, şi grăsimile lor le va suge, şi cu săgeţile sale va săgeta pre vrăjmaşi.

9 Culcându-să, s-au odihnit ca un leu şi ca un puiu de leu; cine-l va scula pre el? Cei ce te blagoslovesc pre tine sânt blagosloviţi, şi cei ce te blastămă sânt blăstămaţi!»”

10 Şi s-au mâniiat Valac pre Valaam şi, ples-nindu-şi mâinile, au zis Valac cătră Valaam: „A blăstăma vrăjmaşul mieu te-am chemat, şi, iată, blagoslovind, l-ai blagoslovit a treia oară.

11 Acum, dară, fugi în locul tău, am zis că te voiu cinsti pre tine, şi acum te-au lipsit Domnul de mărire”.

12 Şi au zis Valaam cătră Valac: „Au nu şi solilor tăi, pre carii i-ai trimis la mine, am grăit, zicând:

13 «De-mi va da Valac plină de argint şi de aur casa sa, nu voiu putea să calc cuvântul Domnului, să-l fac pre el bun sau rău de la mine. Câte-mi va zice mie Dumnezeu, aceastea voiu grăi?»

14 Şi acum, iată, alerg la locul mieu, vino să-ţi spuiu ce va face norodul acesta norodului adevărat văzind,

15 Şi, luând pilda sa, au zis: „Zice Valaam, feciorul lui Veor, zice omul cel adevărat văzând.

16 Auzind cuvintele lui Dumnezeu, şi ştiind ştiinţa Celui Înalt, şi vedearea lui Dumnezeu văzind, în somn, cu ochii săi deşchişi:

17 «Arăta-l-voiu lui, ci nu acum, fericescu-l, şi nu să apropie, răsări-va o stea din Iacov, şi să va scula un om din Israil şi va zdrobi pre domnii lui Moav şi va prăda pre toţi feciorii lui Sit.

18 Şi va fi Edom moştenire, şi va fi moştenirea lui Isav, vrăjmaşul lui, şi Israil au făcut puteare.

19 Şi să va scula din Iacov şi va piiarde pre cel ce au scăpat din cetate».

20 Şi, văzind pre Amalic, au luat pilda sa şi au zis: «Începutul neamurilor, Amalic, şi sămânţa lor va peri».

21 Şi, văzind pre Cheneu, au luat pilda sa şi au zis: «Tare easte lăcaşul tău, şi de vei pune în piiatră cuibul tău,

22 Şi de să va face lui Veor cuib de vicleşug, asiriianii te vor robi pre tine».

23 Şi, văzind pre Og, au luat pilda sa şi au zis: «O, o, cine va trăi când va pune aceastea Dumnezeu?

24 Şi va ieşi din mâna chiteilor, şi vor asupri pre Asur, şi vor năcăji pre evrei, şi ei toţi odată vor peri»”.

25 Şi, sculându-să Valaam, s-au dus întorcându-să la locul său, şi Valac încă s-au dus acasă-şi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.