×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 23

Valaam, făcând oltare, să găteaşte a blăstăma pre evrei, ci în loc de a-i blăstăma, o dată şi de altă dată, blagosloveaşte pre norodul lui Israil, şi multe de el proroceaşte.

1 Şi au zis Valaam lui Valac: „Zideaşte mie aici şeapte jertvenice, şi-mi găteaşte aici şeapte viţei şi şeapte berbeci”.

2 Şi au făcut Valac după cum i-au zis Valaam, şi au adus viţel şi berbeace pre jertvenic.

3 Şi au zis Valaam cătră Valac: „Stăi aproape de jertva ta, şi eu voiu mearge, ca, doară, mi să va arăta Dumnezeu întru întimpinare, şi cuvântul care-l va arăta mie ţi-l voiu spune ţie”. Şi au stătut Valac lângă jertva sa.

4 Iară Valaam au mers să întreabe pre Dumnezeu, şi au mers dirept, şi S-au arătat Dumnezeu lui Valaam, şi au zis Valaam cătră El: „Ceale şeapte jertvenice le-am gătit, şi am pus un viţel şi un berbeace preste fieştecare jertvenic”.

5 Şi au pus Dumnezeu cuvânt în ruga lui Valaam şi au zis: „Întoarce-te la Valac şi aşea grăiaşte!”

6 Şi s-au întors la el; iară el sta departe de jertvele sale, şi toţi boiarii lui Moav împreună cu el, şi au fost Duhul lui Dumnezeu preste el.

7 Şi, luând pilda sa, au zis: „Din Mesopotamiia m-au chemat pre mine Valac, împăratul lui Moav, din munţi de la răsărit, zicând: «Vino, blastămă mie pre Iacov, şi vino, osândeaşte pre Israil!»

8 Ce voiu blăstăma pre cel ce nu-l blastămă Domnul? Sau ce voiu osândi pre cel ce nu-l osândeaşte Dumnezeu?

9 Că din vârvul munţilor vedea-l-voiu pre el, şi din dealuri cunoaşte-l-voiu pre el. Iată norodul carele sângur va lăcui şi întră alte neamuri nu să va număra.

10 Cine au numărat sămânţa lui Iacov? Şi cine va număra noroadele lui Israil? Să moară sufletul mieu întru sufletele drepţilor, şi să se facă sămânţa mea ca sămânţa lor”.

11 Şi au zis Valac cătră Valaam: „Ce ai făcut mie? Să blastămi pre vrăjmaşii miei te-am chemat şi, iată, i-ai blagoslovit blagoslovenie!”

12 Şi au zis Valaam cătră Valac: „– Au nu câte va pune Dumnezeu în gura mea, aceasta voiu păzi a grăi?”

13 Şi au zis cătră el Valac: „Mai vino încă cu mine într-alt loc, de unde nu-l vei vedea pre el de acolo, ci numai o parte dintr-însul vei vedea; iară pre toţi nu-i vei vedea, ci de acolo blastămă pre dânsul”.

14 Şi l-au luat pre el într-un pisc de ţarină, pre vârvul celui cioplit, şi au zidit acolo şeapte jertvenice, şi au pus viţel şi berbeace pre jertvenic.

15 Şi au zis Valaam cătră Valac: „Stăi lângă jertva ta, iară eu mă voiu duce să întreb pre Dumnezeu”.

16 Şi au întâmpinat Dumnezeu pre Valaam, şi au pus cuvântul în gura lui şi au zis: „Întoarce-te la Valac şi aceastea să grăieşti”.

17 Şi s-au întors la el, iară el sta aproape de jertva sa, şi toţi boiarii lui Moav cu el, şi i-au zis Valac lui: „Ce au grăit Domnul?”

18 Şi, luând pilda sa, au zis: „Scoală-te, Valac, şi ascultă, ia în urechi mărturie, feciorul lui Sepfor!

19 Dumnezeu nu easte ca omul să se mute, nici ca fiiul omului să se îngrozască, El au zis, au nu va face? Grăi-va, şi au nu va fi?

20 Iată, ca să blagoslovesc m-am luat, blagoslovi-voiu şi nu voiu întoarce.

21 Nu va fi osteneală întru Iacov, nici să va ivi năcaz întru Israil. Domnul Dumnezeul lui cu el easte, ceale mărite ale boieriilor întru dânsul.

22 Dumnezeu, Cel ce l-au scos pre el din Eghipt, ca mărirea unicornului lui.

23 Că nu easte descântec în Iacov, nici vraje în Israil, în vreame să va grăi lui Iacov şi lui Israil: «Ce va săvârşi Dumnezeu?

24 Iată, norodul ca un puiu de leu să va scula, şi ca un leu să va sumeţi, nu va dormi până ce va mânca vânat şi va bea sângele celor răniţi!»”

25 Şi au zis Valac cătră Valaam: „Nici cu blăstăm să nu-l blăstămi mie pre el, nici blagoslovind să nu-l blagosloveşti pre el!”

26 Şi, răspunzind Valaam, au zis lui Valac: „Au nu am grăit ţie, zicând că: «Cuvântul care-mi va zice Dumnezeu, acela voiu face?»”

27 Şi au zis Valac cătră Valaam: „Vino să te duc într-alt loc şi, de va plăcea lui Dumnezeu, blastămă-l pre el de acolo”.

28 Şi au luat Valac pre Valaam în vârvul lui Fogor, care să întinde spre pustie.

29 Şi au zis Valaam cătră Valac: „Zideaşte mie aici şeapte jertvenice, şi-mi găteaşte şeapte viţei şi şeapte berbeci”.

30 Şi au făcut Valac precum i-au zis Valaam, şi au pus viţel şi berbeace pre jertvenic.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.