×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 22

Valac, împăratul lui Moav, de doao ori chiiamă pre Valaam, vrăjitoriul, să blastăme pre israilteani, pre cari îl ceartă îngerul grăind asina.

1 Şi, purcezând fiii lui Israil, au tăbărât la apusul lui Moav, lângă Iordan, cătră Ierihon.

2 Şi, văzind Valac, feciorul lui Sepfor, toate câte au făcut Israil amoreului,

3 S-au temut Moav de norod foarte, că mulţi era, şi s-au îngrozit Moav de faţa fiilor lui Israil.

4 Şi au zis Moav cătră bătrânii lui Madiam: „Acum va aleage adunarea aceasta pre toţi cei dimpregiurul nostru, cum aleage viţelul iarba cea vearde din câmp”. Şi Valac, feciorul lui Sepfor, era împărat lui Moav pre vreamea aceaea.

5 Şi au trimis soli la Valaam, feciorul lui Veor, în Fatura, carea easte la râul pământului fiilor norodului său, să-l chiiame pre el, zicând: „Iată, norod au ieşit din Eghipt şi, iată, au acoperit faţa pământului, şi acesta şeade împrotiva mea.

6 Şi acum, vino de blastămă mie pre norodul acesta, că mai tare decât mine easte, doară voiu putea să ucid dintru ei şi să-i scot pre ei din pământ, că ştiu că, pre carii vei blagoslovi, blagosloviţi sânt, şi pre carii vei blăstăma, blăstămaţi sânt”.

7 Şi au mers bătrânii lui Moav şi bătrânii lui Madiam, ducând daruri în mâinile lor pentru vrăji, şi au venit la Valaam şi i-au spus lui cuvintele lui Valac.

8 Iară el au zis cătră ei: „Mâneţi aici preste noapte, şi voiu răspunde voao lucrurile care va grăi Domnul cătră mine”.

9 Şi au rămas boiarii lui Moav la Valaam, şi au venit Dumnezeu la Valaam şi i-au zis lui: „Ce sânt aceşti oameni la tine?”

10 Şi au zis Valaam cătră Dumnezeu: „Valac, feciorul lui Sepfor, împăratul lui Moav, i-au trimis pre ei la mine, zicând:

11 «Iată, norod au ieşit din Eghipt şi au acoperit faţa pământului, şi acesta şeade împrotiva mea, şi acum vino de-l blastămă mie pre el, doară-l voiu putea asupri pre el, şi scoate pre el de pre pământ»”.

12 Şi au zis Domnul cătră Valaam: „Nu vei mearge cu ei, nici vei blăstăma norodul, că easte blagoslovit”.

13 Şi, sculându-să Valaam dimineaţă, au zis cătră boiarii lui Valac: „Duceţi-vă la Domnul vostru, că pre mine nu mă lasă Dumnezeu să merg cu voi”.

14 Şi, sculându-să boiarii lui Moav, au venit la Valac, zicând: „Valaam nu au vrut să vie cu noi”.

15 Şi au adaos încă Valac a trimite boiari mai mulţi şi mai cinstiţi decât aceştia.

16 Şi au venit la Valaam şi i-au zis lui: „Aceastea zice Valac a lui Sepfor: «Rogu-te, nu te lenevi a veni la mine!

17 Că cu cinste te voiu cinsti, şi câte vei zice voiu face ţie, numai vino de blastămă mie pre norodul acesta»”.

18 Şi au răspuns Valaam şi au zis boiarilor lui Valac: „De-mi va da mie Valac plină casa de argint şi de aur, nu voiu putea să calc cuvântul Domnului Dumnezeu, să-l fac pre el mic au mare, întru cugetul mieu.

19 Şi acum rămâneţi în noaptea aceasta, ca să cunosc ce va adaoge Domnul a grăi cătră mine”.

20 Şi au venit Dumnezeu la Valaam, noaptea, şi i-au zis lui: „De au venit să te chiiame oamenii aceştia, sculându-te, mergi după ei; însă cuvântul care-l voiu grăi cătră tine, acela să-l faci!”

21 Şi, sculându-să Valaam dimineaţă, au pus şeaua pre asina sa şi au purces cu boiarii lui Moav.

22 Şi s-au mâniiat cu iuţime Dumnezeu, căci mergea el, şi s-au sculat îngerul lui Dumnezeu ca să-l mustre pre el pre cale, şi el şedea pre asina sa, şi doao slugi ale lui era cu dânsul.

23 Şi, văzând asina pre îngerul lui Dumnezeu stându-i împrotivă în cale şi cu sabiia scoasă în mâna sa, s-au abătut asina din cale şi mergea spre câmp; iară el bătea pre asină cu toiagul său, ca să o îndreptează la cale.

24 Şi au stătut îngerul lui Dumnezeu întră rozoarăle viilor, gard dincoace şi gard dincolo.

25 Şi, văzind asina pre îngerul lui Dumnezeu, s-au tras cătră gard şi au strâns piciorul lui Valaam la gard, şi Valaam au adaos încă a o mai bate.

26 Şi au adaos îngerul lui Dumnezeu şi, mergând, au stătut în loc strâmt, unde nu să putea abate la dreapta sau la stânga.

27 Şi, văzind asina pre îngerul lui Dumnezeu s-au culcat supt Valaam, şi s-au mâniiat Valaam şi bătea pre asină cu toiagul.

28 Şi au deşchis Dumnezeu gura asinei şi au zis cătră Valaam: „Ce ţi-am făcut de m-ai bătut de trei ori cu aceasta?”

29 Şi au zis Valaam cătră asină: „Pentru că m-ai necăjit şi, de aş fi avut cuţit în mâna mea, te-aş fi junghiiat”.

30 Şi au zis asina cătră Valaam: „Au nu sânt eu asina ta, pre carea din tinereaţele tale ai încălecat până în zioa de astăzi? Au, doară, din nebăgare de samă am făcut ţie aceasta?” Iară el au zis: „Ba!”

31 Şi au descoperit Dumnezeu ochii lui Valaam, şi au văzut pre îngerul Domnului stând împrotivă în cale şi sabiia scoasă în mâna lui, şi, plecându-să, s-au închinat cu faţa sa.

32 Şi au zis lui îngerul lui Dumnezeu: „Pentru ce ai bătut pre asina ta acum, a treia oară? Şi, iată, eu am ieşit să te mustru pre tine, pentru că nu easte calea ta dreaptă înaintea mea.

33 Şi, văzindu-mă asina, s-au abătut de la mine acum a treia oară, cu aceasta, şi, de nu s-ar fi abătut, acum pre tine te-aş fi omorât, şi pre ea o aş fi păzita”.

34 Şi au zis Valaam îngerului Domnului: „Greşit-am, că nu am ştiut cum că tu mi-ai stătut împrotivă, înaintea mea, în cale, şi acum, de nu-ţi place ţie, mă voiu întoarce”.

35 Şi au zis îngerul lui Dumnezeu cătră Valaam: „Pasă împreună cu oamenii aceştia, numai cuvântul, care voiu zice cătră tine, acesta să păzeşti ca să-l grăieşti!” Şi au mers Valaam cu boiarii lui Valac.

36 Şi, auzind Valac cum că vine Valaam, au ieşit întru întimpinarea lui la cetatea Moav, carea easte la hotarăle Arnonului, care easte din partea hotarălor.

37 Şi au zis Valac cătră Valaam: „Au nu am trimis la tine să te chiiame, pentru ce nu ai venit la mine? Au, doară, că nu voiu putea să te cinstesc?”

38 Şi au zis Valaam cătră Valac: „Iată, am venit la tine, au putea-voiu acum grăi ceva? Cuvântul, care va pune Dumnezeu în gura mea, acela-l voiu grăi”.

39 Şi au mers Valaam cu Valac şi au venit la cetăţile curţilor.

40 Şi au junghiiat Valac oi şi viţei, şi au trimis lui Valaam şi boiarilor celor ce era cu el.

41 Şi au fost a doao zi, au luat Valac pre Valaam, şi l-au suit la stâlpul lui Vaal şi i-au arătat lui de acolo o parte oarecarea de norod.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.