×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 20

Moare Mariam; curge apă din piiatră norodului ce cârtea; Moisi şi Aaron grăiesc Domnului la Apa Pricii, pentru aceaea să lipsesc de întrarea la Pământul Făgăduinţii, şi, nelăsându-i Edom să treacă, să pogoară la muntele Hor; unde, sfinţindu-să Eleazar arhiereu, moare Aaron, tatăl lui.

1 Şi au venit fiii lui Israil cu toată adunarea în pustiia Sinaiului, în luna cea dintâiu, şi au rămas norodul în Cadis, şi au murit acolo Mariam, şi s-au îngropat acolo.

2 Şi nu avea apă adunarea, şi s-au strâns asupra lui Moisi şi a lui Aaron.

3 Şi blăstăma norodul pre Moisi, zicând: „O, că de-am fi perit când au perit fraţii noştri înaintea Domnului!

4 Şi pentru ce aţi suit adunarea Domnului în pustiia aceasta, ca să ne omorâţi pre noi şi dobitoacele noastre?

5 Şi pentru ce aceasta? De ne-aţi suit pre noi din Eghipt ca să venim la acest loc rău, în care nu să samănă nici smochini, nici vii, nici rodii, nici apă de beut nu easte?”

6 Şi au venit Moisi şi Aaron de la faţa adunării la uşea cortului mărturiei, şi au căzut pre faţă, şi s-au arătat mărirea Domnului cătră dânşii.

7 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

8 „Ia toiagul tău şi adună adunarea, tu şi Aaron, fratele tău, şi grăiţi cătră piiatră, înaintea lor, şi va da apele sale, şi veţi scoate apă din piiatră, şi veţi adăpa adunarea şi dobitoacele lor”.

9 Şi au luat Moisi toiagul dinaintea Domnului, după cum au poruncit Domnul.

10 Şi au adunat Moisi şi Aaron adunarea înaintea pietrii, şi au zis cătră ei: „Ascultaţi-mă, cei neascultători, au din piiatra aceasta voiu scoate voao apă?”

11 Şi, râdicând Moisi mâna sa, au lovit piiatra cu toiagul de doao ori, şi au ieşit apă multă, şi au beut adunarea şi dobitoacele lor.

12 Şi au zis Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron: „Pentru că nu aţi crezut să Mă sfinţiţi înaintea fiilor lui Israil, pentru aceaea nu veţi băga voi adunarea aceasta în pământul care l-am dat lor”.

13 Aceasta easte Apa Pricii, că s-au pricit fiii lui Israil înaintea Domnului, şi s-au sfinţit întru ei.

14 Şi au trimis Moisi soli din Cadis la împăratul Edom, zicând: „Aceastea zice fratele tău, Israil: «Tu ştii toată osteneala carea ne-au aflat pre noi.

15 Cum s-au pogorât părinţii noştri în Eghipt şi au nemernicit în Eghipt zile multe, şi ne-au năcăjit pre noi eghipteanii şi pre părinţii noştri.

16 Şi am strigat cătră Domnul, şi Domnul au auzit glasul nostru, şi, trimiţând înger, ne-au scos pre noi din Eghipt, şi acum sântem în Cadis, cetatea din partea hotarălor tale.

17 Să treacem prin pământul tău, nu vom treace prin ţarini, nici prin vii, nici vom bea apă din fântâna ta, pre calea împărătească vom mearge, nu ne vom abate de-a dreapta, nici de-a stânga, până vom treace hotarăle tale»”.

18 Şi au zis Edom cătră el: „Nu veţi treace prin pământul mieu; iară de nu, cu războiu voiu ieşi înaintea ta”.

19 Şi au zis lui fiii lui Israil: „Pre lângă munte vom treace, iară de vom bea din apa ta eu şi dobitoacele meale, da-vom preţul ţie, ce lucru mic easte, pre lângă munte vom treace”.

20 Iară el au zis: „Nu vei treace prin pământul mieu!” Şi au ieşit Edom înaintea lui cu gloată grea şi cu mână tare.

21 Şi nu au vrut Edom să lasă pre Israil să treacă prin hotarăle sale, şi s-au abătut Israil de la dânsul.

22 Şi s-au râdicat din Cadis şi au mers fiii lui Israil, toată adunarea, în muntele Or.

23 Şi au zis Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, în muntele Or, la hotarăle pământului lui Edom, zicând:

24 „Să să adaogă Aaron la norodul său, că nu veţi întra în pământul care l-am dat fiilor lui Israil moştenire, pentru că M-aţi întărâtat pre Mine la Apa Pricii.

25 Ia pre Aaron, fratele tău, şi pre Eleazar, feciorul lui, şi-i suie pre ei în muntele Or, înaintea a toată adunarea.

26 Şi dezbracă pre Aaron de hainele lui, şi îmbracă pre Eleazar, feciorul lui, şi Aaron să va adaoge şi va muri acolo”.

27 Şi au făcut Moisi după cum i-au poruncit Domnul, şi i-au suit pre ei în muntele Or, înaintea a toată adunarea.

28 Şi au dezbrăcat pre Aaron de hainele lui, şi au îmbrăcat cu eale pre Eleazar, feciorul lui, şi au murit Aaron acolo în vârvul muntelui, şi s-au pogorât Moisi şi Eleazar din munte.

29 Şi au văzut toată adunarea că au murit Aaron, şi au plâns pre Aaron treizeci de zile toată casa lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.