×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 18

Pentru greotăţile preoţilor şi pazăle leviţilor; în loc de soarte moştenească pârga şi aducerile şi jertvele preoţilor, iară zăciuialele să rânduesc leviţilor, carii iarăşi dau a zeacea lui Aaron.

1 Şi au grăit Domnul cătră Aaron, zicând: „Tu şi feciorii tăi, şi casa tătâne-tău cu tine, veţi luaa păcatele celor sfinte, şi tu şi feciorii tăi veţi lua păcatele preoţiei voastre.

2 Şi pre fraţii tăi, neamul lui Levi, norodul tătâne-tău, apropie-l la tine şi să se adaogă lângă tine, şi să slujească ţie, şi tu şi fiii tăi împreună cu tine înaintea cortului mărturiei.

3 Şi vor păzi pazăle tale şi pazele cortului, numai la vasăle ceale sfinte şi la jertvenic nu să vor apropiia, ca să nu moară nici aceştia, nici voi.

4 Şi să vor adaoge la tine, şi vor păzi pazele cortului mărturiei după toate slujbele cortului, şi cel de alt neam nu să va apropiia cătră tine.

5 Şi veţi păzi pazele celor sfinte şi pazele jertvenicului, şi nu va mai fi mânie întru fiii lui Israil.

6 Şi Eu am luat pre fraţii voştri, pre leviţi, dintră fiii lui Israil, dar dat Domnului, să slujească slujbele cortului mărturiei.

7 Şi tu, şi feciorii tăi cu tine, păziţi preoţiia voastră după toată rânduiala jertvenicului şi a celor dinlăuntru catapeteasmei, şi slujiţi slujbele darul preoţiei voastre, şi cel de alt neam, carele va mearge alături cu voi, va muri”.

8 Şi au grăit Domnul cătră Aaron: „Şi, iată, Eu am dat voao paza pârghelor Meale din toate ceale sfinţite Mie de la fiii lui Israil, ţie am dat aceastea cinste, şi fiilor tăi după tine, leage veacinică.

9 Şi aceasta să fie voao din ceale sfinţite ale sfinţilor, din aduceri, din toate darurile lor şi din toate jertvele lor, şi din toate ceale ce aduc pentru greşealele lor, şi din toate ceale ce aduc pentru păcatele lor, câte dau ei Mie din toate ceale sfinte ale tale vor fi şi ale fiilor tăi.

10 În Sfintele Sfinţilor veţi mânca aceastea, tot bărbatul va mânca aceastea, tu şi fiii tăi, sfinte vor fi ţie.

11 Şi aceasta va fi voao: din pârga darurilor, din toate ceale ce aduc fiii lui Israil, ţie am dat aceastea, şi feciorilor tăi şi featelor tale împreună cu tine, leage veacinică, tot cel curat în casa ta va mânca aceastea.

12 Toată pârga untuluidelemn, şi toată pârga vinului, şi pârga grâului, câte dintru aceastea să vor da Domnului, ţie le-am dat pre eale.

13 Ceale întâiu născute, toate câte sânt în pământul lor, care vor aduce Domnului, ale tale vor fi, tot cel curat în casa ta le va mânca pre eale.

14 Tot darul cel sfinţit întru fiii lui Israil al tău va fi.

15 Şi tot ce deşchide pântecele din tot trupul, câte aduc Domnului de la om până la dobitoc, al tău va fi; iară ceale întâiu născute a oamenilor să se răscumpere, şi ceale întâiu născute ale dobitoacelor celor necurate veţi face să se răscumpere.

16 Şi răscumpărarea lui după o lună de la naştere, preţul cinci sicli, după siclul cel sfânt, doaozeci de bani sânt.

17 Iară ceale întâiu născute ale vacilor, şi ceale întâiu născute ale oilor, şi ceale întâiu născute ale caprelor să nu faceţi să le răscumpere, sfinte, şi sângele lor vei turna preste jertvenic, şi seul vei aduce jertvă întru miros de bună mireazmă Domnului.

18 Şi carnea va fi a ta, şi pieptul punerii, şi braţul cel drept al tău va fi.

19 Toată aducerea sfintelor, carea vor aduce fiii lui Israil Domnului, ţie o am dat, şi fiilor tăi şi featelor tale cu tine, leage veacinică, legătură de sare veacinică easte înaintea Domnului, ţie şi seminţiei tale după tine”.

20 Şi au grăit Domnul cătră Aaron: „În pământul lor să nu ai moşie, şi parte nu va fi ţie întru dânşii, că Eu sânt partea ta şi moşiia ta întră fiii lui Israil.

21 Şi fiilor lui Levi, iată, le-am dat tot ce easte a zeacea în Israil moşie pentru slujbele lor, care slujbe slujesc ei în cortul mărturiei.

22 Şi mai mult nu vor veni fiii lui Israil în cortul mărturiei să facă păcat aducătoriu de moarte.

23 Şi levitul însuşi va sluji slujba cortului mărturiei, şi ei vor purta păcatele lor, leage veacinică întru neamurile lor, şi întră fiii lui Israil nu vor moşteni moşie.

24 Că zăciuialele fiilor lui Israil, carele vor aduce Domnului dar, le-am dat leviţilor moşie, pentru aceaea am zis lor, întră fiii lui Israil nu vor moşteni moşie”.

25 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

26 „Şi leviţilor vei grăi şi vei zice cătră dânşii: «Când veţi lua de la fiii lui Israil zăciuiala, carea am dat voao de la ei moştenire, atunci, din zăciuiala aceaea veţi aduce zăciuială Domnului.

27 Şi să vor socoti voao aducerile voastre, ca grâul de la arie şi ca aducerea de la teasc.

28 Aşea veţi aduce şi voi din toate aducerile Domnului, din toate zeciuialele voastre, câte veţi lua de la fiii lui Israil, şi veţi da dintr-însele, aducere Domnului, lui Aaron, preotului.

29 Din toate ceale ce să dau voao să aduceţi aducere Domnului, şi din toată pârga, ceale sfinţite dintr-însa».

30 Şi veţi zice cătră ei: «Când veţi aduce pârgă dintr-însa, atunci să va socoti leviţilor ca roada de la arie, ca aducerea de la teasc.

31 Şi o veţi mânca pre dânsa în tot locul, voi şi fiii voştri, şi casăle voastre, că aceasta easte simbriia voastră pentru slujbele voastre ceale din cortul mărturiei.

32 Şi nu veţi avea pentru aceasta păcat aducând pârgă dintr-însa, ca să nu spurcaţi ceale sfinte ale fiilor lui Israil, şi să muriţi»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.