×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 16

Core, Datan şi Aviron scornesc gâlceavă împrotiva lui Moisi şi a lui Aaron, şi râvnesc căpeteniia şi preoţIia, pentru aceaea de vii îi înghite pământul, şi focul mănâncă doao sute şi cincizeci de bărbaţi, carii tămâia, şi pre alţi patrusprăzeace mii şi şeapte sute, ce cârtea, i-au amistuit focul, pre care l-au domolit Aaron cu rugăciunea sa.

1 Şi au grăit Core, feciorul lui Isaar, al feciorului lui Caat, al feciorului lui Levi, şi Datan şi Aviron, feciorii lui Eliav, şi a lui Avn, feciorul lui Falet, al feciorului lui Ruvin.

2 Şi s-au sculat împrotiva lui Moisi, şi doao sute şi cincizeci de bărbaţi din fiii lui Israil, căpeteniile adunării, chemaţii sfatului şi bărbaţi vestiţi.

3 S-au întărâtat asupra lui Moisi şi a lui Aaron şi au zis cătră ei: „Destul easte voao, că toată adunarea, toţi sfinţi, şi Domnul easte întru ei, şi pentru ce vă râdicaţi preste adunarea Domnului?”

4 Şi, auzind Moisi, au căzut pre faţă.

5 Şi au grăit cătră Core şi cătră toată adunarea lui, zicând: „Socotit-au şi au cunoscut Dumnezeu pre cei ce sânt ai Lui, şi pre cei sfinţi, şi i-au apropiiat la Sâne, şi pre cei ce nu i-au ales Şie nu i-au apropiiat la Sâne.

6 Aceasta să faceţi: luaţi-vă voi înşivă cădealniţe, Core şi toată adunarea lui.

7 Şi puneţi în eale foc şi aruncaţi în eale tămâie, înaintea Domnului, mâne, şi bărbatul, pre carele va aleage Domnul, acesta va fi sfânt, ajungă voao fiii lui Levi!”

8 Şi au zis Moisi cătră Core: „Ascultaţi-mă pre mine, fiii lui Levi!

9 Au puţin easte voao că v-au despărţit pre voi Dumnezeul lui Israil de la adunarea lui Israil, şi v-au apropiiat cătră Sineşi, să slujiţi slujbele cortului Domnului, şi să staţi înaintea cortului, să slujiţi Lui.

10 Şi te-au apropiiat pre tine şi pre toţi fraţii tăi, fiii lui Levi, cu tine, şi căutaţi şi a preoţi?

11 Aşea tu şi toată adunarea ta cea adunată împrotiva lui Dumnezeu. Şi ce easte Aaron, de cârtiţi asupra lui?”

12 Şi au trimis Moisi să chiiame pre Datan şi pre Aviron, feciorii lui Eliav; iară ei au zis: „Nu ne vom sui.

13 Au puţin easte aceasta că ne-ai suit în pământ care curge lapte şi miiare, ca să ne omori în pustie, că stăpâneşti preste noi?

14 Stăpâneşti, şi tu în pământul care curge lapte şi miiare ne-ai băgat pre noi şi ne-ai dat moşie de holde şi de vii? Ochii oamenilor acestora i-ai scos? Nu ne vom sui!”

15 Şi s-au mâniiat Moisi foarte şi au zis cătră Domnul: „Nu căuta spre jertva lor; pofta nici unuia dintră ei nu o am luat, nici pre nimenea dintră ei nu am asuprit”.

16 Şi au zis Moisi cătră Core: „Sfinţeaşte adunarea ta, şi fiţi gata înaintea Domnului, tu şi Aaron şi ei, mâne.

17 Şi luaţi fieştecarele cădealniţa sa şi puneţi într-însele tămâie, şi aduceţi înaintea Domnului fieştecarele cădealniţa sa, doao sute şi cincizeci de cădealniţe, şi tu şi Aaron, fieştecarele cădealniţa sa”.

18 Şi au luat fieştecarele cădealniţa sa, şi au pus într-însele foc, şi au băgat tămâie într-însele.

19 Şi au stătut la uşea cortului mărturiei Moisi şi Aaron, şi Core au adunat asupra lor toată adunarea sa, la uşea cortului mărturiei, şi s-au arătat mărirea Domnului la toată adunarea.

20 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

21 „Osebiţi-vă fieştecarele de adunarea aceasta şi voiu topi pre ei odată”.

22 Şi au căzut pre feaţele sale şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, de au păcătuit un om, au preste toată adunarea va fi mâniia Domnului?”

23 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

24 „Grăiaşte adunării, zicând: «Feriţi-vă de primpregiurul adunării lui Core şi Datan şi Aviron»”.

25 Şi s-au sculat Moisi şi au mers la Datan şi la Aviron, şi împreună cu el au mers toţi bătrânii lui Israil.

26 Şi au grăit cătră adunare, zicând: „Depărtaţi-vă de la corturile acestor oameni năsâlnici, şi de nimica ce easte a lor să nu vă atingeţi, ca să nu periţi împreună cu ei întru tot păcatul lor”.

27 Şi s-au depărtat de primpregiurul cortului lui Core şi Datan şi Aviron, şi au ieşit Datan şi Aviron şi au stătut la uşile corturilor sale, şi muierile lor, şi pruncii lor, şi avearea lor.

28 Şi au zis Moisi: „Întru aceasta veţi cunoaşte că Domnul m-au trimis pre mine ca să fac toate lucrurile aceastea, iară nu de la mine le fac.

29 De vor muri aceştia cum mor toţi oamenii, şi de va fi certarea lor ca certarea tuturor oamenilor, nu Domnul m-au trimis pre mine.

30 Ci întru prăpastie va arăta Domnul, şi, deşchizind pământul, gura sa va înghiţi pre ei, şi casăle lor şi corturile lor, şi toate câte sânt ale lor, şi vii să vor pogorî în iad, şi veţi cunoaşte cum au întărâtat oamenii aceştia pre Domnul”.

31 Iară după ce au încetat a grăi toate cuvintele aceastea, s-au rupt pământul supt picioarele lor.

32 Şi s-au deşchis pământul şi i-au înghiţit pre ei, şi căsile lor, şi pre toţi oamenii carii era cu Core, şi cu dobitoacele lor.

33 Şi s-au pogorât ei, şi toate ale lor, vii în iad, şi i-au acoperit pre ei pământul, şi au perit din mijlocul adunării.

34 Şi tot Israilul şi cei dimpregiurul lor au fugit de glasul lor, zicând: „Să nu ne înghiţă pre noi pământul!”

35 Şi foc au ieşit de la Domnul, şi au mâncat pre cei doao sute şi cincizeci de bărbaţi, carii au tămâiat.

36 Şi au zis Domnul cătră Moisi şi cătră Eliazar, fiiul lui Aaron, preotul:

37 „Luaţi cădealniţile ceale de aramă din mijlocul celor arşi; iară focul cel străin să-l răsipiţi acolo, că s-au sfinţit cădealniţele păcătoşilor acestora în sufletele lor.

38 Şi le fă pre eale tăbli bătute împregiurul jertvenicului, că s-au adus înaintea Domnului şi s-au sfinţit, şi s-au făcut spre semn fiilor lui Israil”.

39 Şi au luat Eleazar, fiiul lui Aaron, preo-tului, cădealniţele ceale de aramă, câte au adus cei arşi.

40 Şi le-au pus pre eale la jertvenic pomenire fiilor lui Israil, ca nimenea de alt neam, carele nu easte din sămânţa lui Aaron, să nu să apropie să tămâiază înaintea Domnului, şi să nu fie ca Core şi ca adunarea lui, după cum au grăit Domnul prin mâna lui Moisi.

41 Şi au cârtit fiii lui Israil a doao zi asupra lui Moisi şi asupra lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât norodul Domnului”.

42 Şi au fost când învăluia adunarea pre Moisi şi pre Aaron, şi s-au pornit asupra cortului mărturiei, iară pre cort l-au acoperit norul şi s-au arătat mărirea Domnului.

43 Şi au întrat Moisi şi Aaron despre faţa cortului mărturiei.

44 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

45 „Osăbiţi-vă din mijlocul adunării aceştiia, şi-i voiu topi pre ei odată”. Şi ei au căzut pre faţa sa.

46 Şi au zis Moisi cătră Aaron: „Ia cădealniţa şi pune într-însa foc din jertvenic, şi aruncă preste el tămâie, şi du degrabă la tabără, şi te roagă pentru ei, că au ieşit mânie de la faţa Domnului şi au început a piiarde pre norod”.

47 Şi au luat Aaron, precum Moisi i-au zis lui, şi au alergat la adunare, şi, iată, au fost început piiarderea în norod, şi au pus tămâie şi s-au rugat pentru norod.

48 Şi au stătut în mijlocul celor morţi şi a celor vii, şi au încetat piiarderea.

49 Şi au fost cei morţi, carii au murit întru acea piiardere, patrusprăzeace mii şi şeapte sute, afară de cei ce au murit pentru Core.

50 Şi s-au întors Aaron la Moisi, la uşea cortului mărturiei, şi au încetat piiarderea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.