×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 14

Cârteaşte norodul după ce aude iscoadele, şi în zădar să sileaşte Iisus Navi şi Halev a-i domoli, pentru care mâniindu-Să Dumnezeu, îl îmblânzeaşte Moisi; să rânduiesc toţi spre moarte în pustie, afară de Halev şi Iosue; şi oştindu-să israilteanii împrotiva voii lui Dumnezeu, să ucid de împrotivnici.

1 Şi începând toată adunarea, au dat glas şi au plâns norodul toată noaptea aceaea.

2 Şi au cârtit asupra lui Moisi şi asupra lui Aaron toţi fiii lui Israil, şi au zis cătră ei toată adunarea: „O, de am fi murit în pământul Eghiptului, sau de am fi murit în pustiia aceasta!

3 Şi pentru ce ne aduce pre noi Domnul în pământul acesta, să cădem în războiu? Muierile noastre şi pruncii noştri să fie de jaf. Acum, dară, mai bine easte noao să ne întoarcem în Eghipt”.

4 Şi au zis unul cătră altul: „Să ne punem noao pre unul mai-mare şi să ne întoarcem în Eghipt”.

5 Şi au căzut Moisi şi Aaron pre faţă înaintea a toată adunarea fiilor lui Israil.

6 Iară Iisus a lui Navi şi Halev a lui Iefoni, dintră cei ce au socotit pământul, au spintecat hainele sale.

7 Şi au grăit cătră toată adunarea fiilor lui Israil, zicând: „Pământul, care noi l-am socotit, easte bun foarte, foarte.

8 De ne va milui pre noi Domnul, ne va băga în pământul acesta şi-l va da noao, easte pământ care curge lapte şi miiare.

9 Ci numai Domnului să nu vă împrotiviţi, şi de norodul pământului nu vă teameţi, că mâncare noao easte, că s-au depărtat vreamea de la ei; iară Domnul easte întru noi, nu vă teameţi de ei”.

10 Atunci toată adunarea au grăit să-i uciză pre ei cu pietri, şi mărirea Domnului s-au arătat în nor preste cortul mărturiei tuturor fiilor lui Israil.

11 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Până când mă întărâtă norodul acesta? Şi până când nu creade Mie pentru toate seamnele care le-am făcut întru ei?

12 Lovi-voiu pre ei cu moarte şi-i voiu piiarde, şi te voiu face pre tine şi casa tătâne-tău neam mare, şi cu mult mai mult decât acesta!”

13 Şi au zis Moisi cătră Domnul: „Şi va auzi Eghiptul cum ai scos dintră ei pre norodul acesta cu putearea Ta.

14 Ci şi toţi cei ce lăcuiesc pre pământul acesta au auzit că Tu eşti Domn întru norodul acesta, Doamne, Cel ce ochiu la ochiu Te arăţi, şi norul Tău au stătut deasupra lor, şi în stâlp de nor Tu mergi înaintea lor zioa, şi în stâlp de foc noaptea.

15 Şi de vei sfărâma pre norodul acesta ca pre un om, vor zice neamurile, câte au auzit numele Tău, grăind:

16 «Pentru că nu poate Domnul să bage pre norodul acesta în pământul care S-au jurat lor, pentru aceaea i-au omorît pre ei în pustie».

17 Şi acum să se înalţă putearea ta Doamne, precum ai grăit, zicând:

18 «Domnul e îndelung răbdătoriu, şi mult milostiv şi adevărat, Cel ce ştearge fărădelegile şi nedreptăţile şi păcatele, şi cu curăţie nu va curăţi pre cel vinovat, Cel ce izbândeaşte păcatele părinţilor în fii până la a treia şi la a patra neam».

19 Iartă păcatul norodului acestuia după mare mila Ta, precum milostiv ai fost lor din Eghipt până acum”.

20 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Milostiv le sânt lor, după cuvântul tău.

21 Ci viu sânt Eu, şi viu easte numele Mieu, şi va umplea mărirea Domnului tot pământul.

22 Că toţi bărbaţii aceştia, carii au văzut mărirea Mea şi seamnele care le-am făcut în Eghipt şi în pustiia aceasta, m-au ispitit acum cu aceasta de zeace ori şi nu au ascultat cuvântul Mieu.

23 Pentru aceaea, nu vor vedea pământul, care M-am jurat părinţilor lor, fără numai fiii lor, carii sânt cu Mine aici, carii nu ştiu nici binele, nici răul, tot cel mai tinăr, carele nu priceape, acestora voiu da pământul; iară toţi cei ce M-au întărâtat nu-l vor vedea.

24 Iară pre robul Mieu, Halev, pentru că au fost alt duh întru el şi au urmat Mie, îl voiu băga în pământul în care au întrat, şi sămânţa lui va moşteni pre el.

25 Iară Amalic şi hananeul lăcuiesc în vale, mâne vă întoarceţi şi purceadeţi spre pustie, pre calea Mării Roşie”.

26 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

27 „Până când această adunare rea, a celor ce cârtesc înaintea Mea, cârteala fiilor lui Israil, carea au cârtit pentru voi, o voiu auzi?

28 Zi lor: «Viu sânt Eu, zice Domnul, cu adevărat, precum aţi grăit întru urechile Meale, aşea voiu face voao.

29 În pustiia aceasta vor cădea oasele voastre, şi tot numărul vostru, şi cei număraţi ai voştri, de la doaozeci de ani şi mai în sus, câţi au cârtit asupra Mea.

30 De veţi întra voi în pământul preste care Mi-am întins mâna Mea, ca să lăcuiţi voi pre dânsul, afară de Halev, feciorul lui Iefoni, şi Iisus al lui Navi.

31 Şi pre pruncii voştri, de carii aţi zis că vor fi de jaf, pre aceştia voiu băga în pământ şi vor moşteni pământul de care voi v-aţi ferit.

32 Şi oasele voastre vor cădea în pustiia aceasta.

33 Iară fiii voştri vor paşte în pustie pa-truzeci de ani, şi vor purta curviiaa voastră până ce să vor topi oasele voastre în pustie.

34 După numărul zilelor în câte aţi socotit pământul, patruzeci de zile, un an pentru o zi, veţi purta păcatele voastre patruzeci de ani, şi veţi cunoaşte iuţimea mâniei Meale.

35 Eu, Domnul, am grăit voao, aşea voiu face adunării aceştii reale, carea s-au adunat asupra Mea, în pustiia aceasta să vor topi şi acolo vor muri»”.

36 Şi oamenii, pre carii i-au trimis Moisi să socotească pământul, şi după ce au venit au grăit rău de pământul acela cătră adu-nare, spuind cuvinte reale de pământ.

37 Şi au murit oamenii cei ce au grăit rău de pământul acela, bătuţi înaintea Domnului.

38 Iară Iisus, fiiul lui Navi, şi Halev, fiiul lui Iefoni, au trăit dintră oamenii cei ce mersease să socotească pământul.

39 Şi au grăit Moisi cuvintele aceastea cătră toţi fiii lui Israil, şi au plâns norodul foarte.

40 Şi, mânecând dimineaţă, s-au suit pre vârvul muntelui, zicând: „Iată, noi ne vom sui la locul care au zis Domnul, pentru că am păcătuit”.

41 Şi au zis Moisi: „Pentru ce călcaţi voi cuvântul Domnului? Nu va fi bine voao.

42 Nu vă suiţi, că nu easte cu voi Domnul, şi veţi cădea înaintea feaţii vrăjmaşilor voştri.

43 Că Amalic şi hananeul acolo easte înaintea voastră şi veţi cădea de sabie, de vreame ce nu aţi vrut să ascultaţi de Domnul, nici Domnul nu va fi cu voi”.

44 Iară ei, trecând, s-au suit pre vârvul muntelui, ci sicriiul legii Domnului şi Moisi nu s-au clătit din tabără.

45 Şi s-au pogorât Amalic şi hananeul, carele şedea în muntele acela, şi i-au bătut pre ei, şi i-au tăiat până la Erma, şi s-au întors la tabără.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.