×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 11

Cârtirea norodului pentru carne, peşti, poriul şi aiurile din Eghipt; să aleg şeaptezeci de bătrâni, şi toţi prorocesc, li să dau potârnichi, şi să ceartă norodul pentru pofta cărnurilor.

1 Şi norodul rău au cârtit înaintea Domnului şi au auzit Domnul, şi s-au mâniiat cu iuţime, şi s-au aprins întru ei foc de la Domnul, şi au mâncat o parte din tabără.

2 Şi au strigat norodul cătră Moisi, şi s-au rugat Moisi cătră Domnul şi au încetat focul.

3 Şi s-au chemat numele locului aceluia Pârjol, că s-au aprins întru ei foc de la Domnul.

4 Şi amestecătura carea era întră ei au poftit poftă, şi şezind plângea şi fiii lui Israil, şi au zis: „Cine ne va hrăni pre noi cu carne?

5 Adusu-ne-am aminte de peştii care-i mâncam în Eghipt în dar, şi de crastaveţi, şi de peapeni, şi de pori, şi de ceape, şi de aiuri.

6 Iară acum sufletul nostru s-au uscat de tot, nimica afară de mană nu easte înaintea ochilor noştri”.

7 Şi mana ca sămânţa coliandrului era, şi chipul ei ca chipul cristalului.

8 Şi mergea norodul şi culegea, şi o măcina în moară şi o pisa în piuo, şi o fierbea în oală şi o făcea pogăci, şi era dulceaţa ei ca gustul pogăcii ceii cu untdelemn.

9 Şi când să pogorea roao preste tabără noaptea, cădea mană preste ea.

10 Şi i-au auzit Moisi pre ei plângând întru noroadele sale, pre fieştecarele la uşea sa, şi s-au mâniiat Domnul cu iuţime foarte, şi înaintea lui Moisi era rău.

11 Şi au zis Moisi cătră Domnul: „Pentru ce ai necăjit pre robul Tău, şi pentru ce nu am aflat har înaintea Ta, ci ai pus întărâtarea norodului acestuia preste mine?

12 Au, doară, eu am zemislit pre tot norodul acesta? Au, doară, eu i-am născut pre ei? Pentru ce-mi zici mie: «Ia-i pre ei în braţele tale, cum ia doica pre cel sugătoriu, şi-i du la pământul care te-ai jurat părinţilor lor?»

13 De unde mie carne să dau la tot norodul acesta? Că plâng asupra mea, zicând: «Dă-ne carne să mâncăm!»

14 Nu voiu putea eu sângur purta pre norodul acesta, că greu easte mie cuvântul acesta.

15 Iară deaca faci Tu mie aşea, omorî-mă cu moarte, de am aflat milă la Tine, ca să nu vază năcazul mieu”.

16 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Adună-Mi şeaptezeci de bărbaţi din bătrânii lui Israil, pre carii ştii tu că aceaia sânt bătrânii norodului şi cărturarii lor, şi-i du pre ei la cortul mărturiei şi să stea acolo cu tine.

17 Şi Mă voiu pogorî şi voiu grăi cu tine acolo, şi voiu lua din duhul carele easte întru tine şi voiu pune într-înşii, şi vor purta împreună cu tine întărâtarea norodului şi nu vei purta pre ei tu sângur.

18 Şi norodului vei zice: «Curăţiţi-vă pre mâne, şi veţi mânca carne, că aţi plâns înaintea Domnului, zicând: ‚Cine ne va hrăni pre noi cu carne, că bine era noao în Eghipt’, şi va da Domnul voao carne să mâncaţi şi veţi mânca carne.

19 Nu o zi veţi mânca, nici doao, nici cinci zile, nici zeace zile, nici doaozeci de zile.

20 Până într-o lună de zile veţi mânca, până va ieşi pe nările voastre şi vi să va face greaţă, că n-aţi ascultat de Domnul, Cel ce easte întru voi, şi aţi plâns înaintea Lui, zicând: ‚Pentru ce am ieşit din Eghipt?’»”

21 Şi au zis Moisi: „Şease sute de mii de pedestri easte norodul, întru carii sânt eu, şi Tu ai zis: «Carne voiu da lor să mânce, şi vor mânca o lună de zile».

22 Au, doară, oi şi boi să vor junghia lor, cât să le ajungă, sau, doară, toată mâncarea mării să va aduna lor, ca să le fie lor destul?”

23 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Au, doară, mâna Domnului nu va fi destul? Acum vei cunoaşte: oare plini-să-va cuvântul Mieu, au ba?”

24 Şi au ieşit Moisi şi au grăit cătră norod cuvintele Domnului, şi au adunat şeaptezeci de bărbaţi din bătrânii norodului şi i-au pus împregiurul cortului.

25 Şi S-au pogorât Domnul în nor şi au grăit cătră dânsul, şi au luat din duhul carele era într-însul şi au pus întru cei şeaptezeci de bărbaţi bătrâni. Iară deaca s-au odihnit duhul într-înşii, au prorocit şi apoi nu au mai adaosa.

26 Şi rămăsease doi bărbaţi în tabără, numele unuia Eldad, şi numele celuialalt Modad, şi s-au odihnit într-înşii duhul, şi aceştia era din cei scrişi, şi nu venisă la cort, şi prorocea în tabără.

27 Şi, alergând un prunc, au spus lui Moisi şi au grăit, zicând: „Eldad şi Modad prorocesc în tabără”.

28 Şi răspunzind Iisus a lui Navi, cel ce sta lângă Moisi, cel ales a lui, au zis: „Domnul mieu, Moisi, opreaşte-i pre ei!”

29 Şi au zis Moisi lui: „Căci nu urmezi tu mie? Şi cine va da să fie tot norodul Domnului proroci, când au dat Domnul Duhul Său într-înşii?”

30 Şi au mers Moisi în tabără, şi bătrânii lui Israil.

31 Şi au ieşit duh de la Domnulb, şi au adus potârnichi de la mare şi le-au pus la tabără, cale de o zi dincoace şi cale de o zi dincolo, împregiurul taberii, ca la vro doi coţi de la pământ.

32 Şi, sculându-să norodul, toată zioa şi toată noaptea, şi toată a doao zi, au adunat potârnichi. Cel ce mai puţin au strâns au strâns zeace corfe, şi le-au întins de şi le-au zvântat împregiurul taberii.

33 Şi încă fiind carne întră dinţii lor, mai înainte de ce o au sfârşit, s-au mâniiat Domnul pre norod, şi au bătut Domnul pre norod cu bătaie mare foarte.

34 Şi s-au chemat numele locului aceluia: Mormânturile Poftei, pentru că acolo au îngropat pre norodul cel poftitoriu.

35 De la Mormânturile Poftei au purces norodul la Asirot, şi au fost norodul în Asirot.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.