×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MALAHIIA

Capitolul 2

Zice Domnul că, de nu vor cinsti preoţii numele Domnului, va blăstăma binecuvântările lor, pentru că leagea Lui au lăpădat, stricând legătura lui Levi, carea aici să laudă. Şi Iuda s-au abătut de la dânsa, luându-şi muieri dintru alte neamuri. Pentru aceaea, mai mult nu va căuta spre jertva lor. Despre iubirea sau slobozirea muierii. Au întărâtat pre Domnul cu cuvintele lor.

1 Şi acum, porunca aceasta easte cătră voi, o, preoţilor!

2 De nu veţi asculta şi de nu veţi pune întru inimile voastre, ca să daţi mărire numelui Mieu, zice Domnul Atotţiitoriul, voiu trimite preste voi blăstăm şi voiu blăstăma binecuvântarea voastră şi o voiu blăstăma pre ea şi voiu râsipi binecuvântarea voastră şi nu va fi întru voi, că voi nu puneţi întru inima voastrăa.

3 Iată, Eu voiu osibi voao umărul şi voiu râsipi vintrecelul preste feaţele voastre, vintrecelul sărbătorilor voastre, şi voiu lua pre voi împreună.

4 Şi veţi cunoaşte că Eu am trimis la voi porunca aceasta, ca să fie legătura Mea cu leviţii, zice Domnul Atotţiitoriul.

5 Legătura Mea au fost cu el de viiaţă şi de pace; şi i-am dat lui, ca cu frică să se teamă de Mine, şi de cătră faţa numelui Mieu să se cutremure.

6 Leagea adevărului au fost în gura lui şi strâmbătate nu s-au aflat în buzele lui. În pace dreptb au umblat cu Mine şi pre mulţi au întors de la strâmbătate.

7 Că buzele preotului vor păzi ştiinţa şi leagea vor cerca din rostul lui, că îngerul Domnului Atotţiitoriului easte.

8 Şi voi v-aţi abătut din cale şi aţi slăbit pre mulţi în leage; stricat-aţi legătura lui Levi, zice Domnul Atotţiitoriul.

9 Şi Eu v-am dat pre voi să fiţi defăimaţi şi lăpădaţi la toate neamurile, pentru că n-aţi păzit căile Meale, ci aţi luat faţa în leage.

10 Au nu un tată easte voao tuturor? Au nu un Dumnezeu v-au făcut pre voi? Pentru ce aţi lăsat fieştecarele pre fratele său, ca să spurcaţi legătura părinţilor voştri?

11 Părăsitu-s-au Iuda şi urâciune s-au făcut în Israil şi în Ierusalim, pentru că au spurcat Iuda sfintele Domnului, care au iubit şi au căutat spre dumnezei străini.

12 Piiarde-va Domnul pre omul cel ce face aceastea, până ce să va şi smeri din lăcaşurile lui Iacov şi din cei ce aduc jertvă Domnului Atotţiitoriului.

13 Şi aceastea care le-am urât aţi făcut; acopereaţi cu lacrămi jertvenicul Domnului şi cu plâns şi cu suspin din osteneale. Au easte încă vreadnic a căuta spre jertvă sau a lua priimire din mâinile voastre?

14 Şi aţi zis: «Pentru ce?» Domnul au mărturisit întră tine şi întră muiarea tinereaţelor tale, pre carea o ai lăsat; şi aceasta e părtaşe cu tine şi muiare legăturii tale.

15 Şi n-au făcut bine; şi rămăşiţa duhului lui. Şi aţi zis: «Ce altă, fără numai sămânţă caută Dumnezeu?» Şi păziţi cu duhul vostru, şi muiarea tinereaţelor tale să nu o părăsăşti.

16 Ci deaca urându-o o ai gonit, zice Domnul Dumnezeul lui Israil, va acoperi păgânătatea veşmintele tale, zice Domnul Atotţiitoriul, şi păziţi cu duhul vostru şi să nu o părăsiţi.

17 Cei ce aţi întărâtat pre Domnul cu cuvintele voastre şi aţi zis: «Cu ce L-am în tărâtat pre El?» Cu aceaea că ziceţi: «Tot cel ce face rău bine easte înaintea Domnului şi întru ei El bine au voit». Şi «Unde easte Dumnezeul dreptăţii?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.