×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 8

Precum au pustiit Domnul Ierusalimul şi au năcăjit pre norodul său pentru păcatele lor, aşa acum îl face cu norod mult şi întru toate îi va binecuvânta, numai să-I slujască Lui; şi să vor adaoge lor şi alte limbi.

1 Şi au fost cuvântul Domnului Atotţiitoriului, zicând:

2 „Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: «Răvnit-am Ierusalimul şi Sionul cu râvnă mare şi cu mânie, mare l-am râvnit».

3 Aşea zice Domnul: «Întoarce-Mă-voiu spre Sion şi voiu lăcui în mijlocul Ierusalimului; şi să va chema Ierusalimul ‚cetate adevărată’ şi muntele Domnului Atotţiitoriului, ‚munte sfânt’».

4 Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: «Încă vor şedea bătrânii şi bătrânele în uliţele Ierusalimului, fieştecarele având toiagul său în mâna sa pentru mulţimea zilelor;

5 Şi uliţele cetăţii să vor umplea de prunci şi de feate, jucându-să în uliţele ei».

6 Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: «De va fi cu neputinţă înaintea rămăşiţelor norodului acestuia în zilele acealea, au, doară, şi înaintea Mea cu neputinţă va fi?» zice Domnul Atotţiitoriul.

7 Aceastea zice Domnul Atotstăpânitoriul: «Iată, Eu voiu mântui pre norodul Mieu din pământul răsăritului şi din pământul apusului.

8 Şi-l voiu aduce pre dânsul şi-l voiu aşeza în mijlocul Ierusalimului; şi-Mi va fi Mie norod şi Eu voiu fi lui Dumnezeu întru adevăr şi întru dreptate».

9 Aceastea zice Domnul Atotstăpânitoriul: «Să se întărească mâinile voastre, carii auziţi în zilele aceastea cuvintele aceastea din gura prorocilor, din zioa întru carea s-au întemeiat Casa Domnului Atotstăpânitoriului şi de când s-au zidit besearica.

10 Pentru că, mai înainte de zilele aceastea, plata oamenilor nu va fi spre dobândă şi preţ nu vor avea dobitoacele şi nici cel ce va întra, nici cel ce va ieşi nu va avea pace, de năcaz; şi voiu trimite pe toţi oamenii, pre fieştecarele spre vecinul său.

11 Iară acum, nu după zilele ceale dintâiu voiu face Eu în zilele aceastea rămăşiţelor norodului acestuia», zice Domnul Atotstăpânitoriul.

12 «Ci voiu face pace. Viia va da rodul său şi pământul va da odraslele sale şi ceriul va da roaoa sa; şi voiu face să moştenească rămăşiţele norodului Mieu toate aceastea;

13 Şi va fi în ce chip aţi fost blăstăm întru neamuri, casa lui Iuda şi casa lui Israil, aşea vă voiu mântui pre voi şi veţi fi întru binecuvântare. Îndrăzniţi şi să se întărească mâinile voastre!»

14 Pentru că aşea zice Domnul Atotţiitoriul: «În ce chip am gândit să vă năcăjesc pre voi, când M-au măniiat pre Mine părinţii voştri», zice Domnul Atotstăpânitoriul, «şi nu Mi-au părut rău,

15 Aşea sânt gata şi am gândit în zilele aceastea să fac bine Ierusalimului şi casii lui Iuda. Îndrăzniţi!»

16 Aceastea sânt cuvintele care să le faceţi: «Grăiţi adevărul fieştecarele cătră vecinul său, adevăr şi judecată de pace, şi dreaptă judecaţi în porţile voastre;

17 Şi nimenea din voi rău vecinului său să nu gândească în inima sa şi jurământul cel mincinos să nu-l iubiţi, pentru că toate aceastea le-am urât», zice Domnul Atotţiitoriul».

18 Şi au fost cuvântul Domnului Atotstăpânitoriului cătră mine, zicând:

19 Aceastea grăiaşte Domnul Atotstăpânitoriul: «Postul al patrulea şi postul al cincilea şi postul al zecealea vor fi cassi Iudei spre bucurie şi spre veselie şi spre sărbători bune şi vă veseliţi şi adevărul şi pacea să o iubiţi».

20 Acestea zice Domnul Atotstăpânitoriul: «Încă vor veni noroade multe şi cei ce lăcuiesc în cetăţi multe.

21 Şi să vor aduna cei ce lăcuiesc în cinci cetăţi, întru o cetate, zicând: ‚Mergând să meargem să ne rugăm feaţii Domnului şi să căutăm faţa Dumnezeului Atotstăpânitoriului! Mearge-voiu şi eu!’

22 Şi vor veni noroade multe şi neamuri multe şi vor căuta faţa Domnului Atotstăpânitoriului în Ierusalim, ca să facă milostivă faţa Domnului».

23 Aceastea zice Domnul Atotstăpânitoriul: «În zilele acealea apuca-să-vor zeace oameni din toate limbile neamurilor şi să vor apuca de poala hainei bărbatului jidov, zicând: ‚Mearge-vom cu tine, că am auzit că Dumnezeu cu voi easte!’»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.