×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 6

Vedeniia de patru cară ce ieşea dintră doi munţi de aramă sânt patru vânturi ce ies pre pământ. Despre cununile ceale de argint şi de aur, care să se puie pre capul lui Iisus, şi despre bărbatul a căruia nume e Răsăritul, carele va zidi besearica Domnului şi va împărăţi pre scaonul său

1 Şi m-am întors şi am râdicat ochii miei şi am văzut; şi, iată, patru cară ieşind dintră doi munţi; şi munţii era de aramă.

2 La carul cel dintâiu era cai roşii, şi la carul al doilea, cai negri.

3 Şi la carul al treilea, cai albi, şi la carul al patrulea, cai peagi şi suri.

4 Şi am răspuns şi am zis cătră îngerul cel ce grăia cu mine: «Ce sânt aceastea, doamne?»

5 Şi au răspuns îngerul cel ce grăia cu mine şi au zis: «Aceastea sânt ceale patru vânturi ale ceriului, care merg ca să stea înaintea Domnului a tot pământul».

6 La care era cai negri, mergea în pământul miiazănopţii; şi cei albi mergea după ei, şi cei peagi mergea la pământul austrului;

7 Şi cei suri ieşea şi căuta ca să meargă să încungiure pământul. Şi au zis: «Meargeţi şi încungiuraţi pământul!» Şi au încungiurat pământul.

8 Şi au strigat şi au grăit cătră mine, zicând: «Iată, cei ce merg la pământul miiazănopţii; şi au făcut să odihnească mâniia Mea pre pământul miiazănopţii».

9 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând: «Ia ceale din robie de la boiari şi de la cei folositori a ei şi de la cei ce o au cunoscut pre ea;

10 Şi vei întra tu în zioa aceaea în casa lui Iosie, fiiul lui Sofonie, carele au venit din Vavilon;

11 Şi vei lua argint şi aur şi vei face cununi şi le vei pune pre capul lui Iisus, preotul cel mare, fiiul lui Iosedec.

12 Şi vei zice cătră el: ‚Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: Iată bărbat, căruia e numele Răsăritul; şi supt el va răsări şi va zidi Casa Domnului.

13 Şi acesta va lua puteare şi va şedea şi va împărăţi pre scaonul său şi va fi preot de-a dreapta lui. Şi sfat de pace va fi întră amândoi.

14 Iară cununa va fi celor ce aşteaptă şi celor folositori ei şi celor ce o au cunoscut pre ea şi spre har fiiului lui Sofonie şi spre cântare în Casa Domnului.

15 Şi cei ce sânt departe de la ei vor veni şi vor zidi în Casa Domnului; şi veţi cunoaşte că Domnul Atotţiitoriul m-au trimis pre mine la voi. Şi va fi, auzind veţi auzi glasul Domnului Dumnezeului vostru!’»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.