×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AGHEU

Capitolul 2

Îndeamnă pre jidovi spre zidirea besearicii şi proroceaşte că mărirea besearicii acestii noao va fi mare pentru venirea lui Hristos la ea.

1 În zioa a doaozeci şi patru a lunii a şeasa, în anul al doilea al împărăţiei lui Darie împărat,

2 În luna a şeaptea, în doaozeci şi una de zile a lunei, grăit-au Domnul prin mâna lui Agheu, prorocul, zicând:

3 „Zi cătră Zorovavel, fiiul lui Salatiil, din neamul lui Iuda, şi cătră Iisus, feciorul lui Iosedec, preotul cel mare, şi cătră toţi ceialalţi ai norodului, zicând:

4 «Cine dintru voi au văzut Casa aceasta întru mărirea sa cea dintâiu? Şi cum voi o vedeţi pre ea acum, ca cum nu ar fi înaintea voastră?

5 Şi acum, întăreaşte-te, Zorovavele, zice Domnul, şi te întăreaşte, Iisuse, fiiul lui Iosedec, preotule cel mare, şi să se întărească tot norodul pământului, zice Domnul. Şi faceţi, pentru că Eu cu voi sânt, zice Domnul Atotţiitoriul.

6 Cuvântul carele am pus voao, când aţi ieşit din pământul Eghiptului,a şi Duhul Mieu au stătut în mijlocul vostru. Îndrăzniţi!»

7 Că aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: «Încă o dată Eu voiu clăti ceriul şi pământul şi marea şi uscatul;

8 Şi voiu clăti toate neamurile şi vor veni ceale alease ale tuturor neamurilor şi voiu umplea Casa aceasta de mărire, zice Domnul Atotţiitoriul.

9 Al Mieu e argintul şi al Mieu e aurul, zice Domnul Atotţiitoriul.

10 Că mărirea cea de pre urmă a Casii aceştiia mai mare va fi decât cea dintâiu, zice Domnul Atoţiitoriul, şi în locul acesta voiu da pace, zice Domnul Atotţiitoriul; şi pacea sufletului spre ocrotire la tot cel ce zideaşte, ca să râdice besearica aceasta»”.

11 În doaozeci şi patru a lunii a noao, în anul al doilea, în zilele lui Darie, fost-au cuvântul Domnului cătră Agheu, prorocul, zicând:

12 „Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: Întreabă pre preoţi leagea, zicând:

13 «De va lua om carne sfântă cu marginea hainei lui şi să va atinge marginea hainei lui de pâine, au de fiertură, au de vin, au de untdelemn, au de orice mâncare, au sfinţi-se-va?»” Şi au răspuns preoţii şi au zis: „Ba!”

14 Şi au zis Agheu: „De să va atinge cel pângărit cu sufletul de aceastea, oare pângări-se-va?” Şi au răspuns preoţii şi au zis: „Să va pângări!”

15 Şi au răspuns Agheu şi au zis: „Aşea easte norodul acesta şi aşea e neamul acesta înaintea Mea, zice Domnul, şi aşea toate lucrurile mâinilor lor şi tot carele să va apropiia acolo să va pângări; pentru luările lor ceale de dimineaţa vor avea dureare de cătră faţa ostenealelor sale şi ureaţi în porţi pre cel ce mustra.

16 Şi acum, puneţi în inimile voastre din zioa aceasta şi înainte, mai înainte de a să pune piiatră pre piiatră în besearica Domnului.

17 Carii aţi fost când aţi băgat în groapăb doaozeci de măsuri de orz şi s-au făcut zeace măsuri de orz? Şi aţi întrat în teasc ca să scoateţi cincizeci de veadre şi s-au făcut doaozeci.

18 Bătutu-v-am pre voi cu nerodire şi cu stricăciunea aerului şi cu grindine toate lucrurile mâinilor voastre şi nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.

19 Deci, acum puneţi inimile voastre din zioa aceasta, şi înainte, din doaozeci şi treic de zile a lunii a noao, din zioa în carea s-au întemeiat besearica Domnului; puneţi în inimile voastre!

20 De să va cunoaşte mai mult în arie şi mai mult viia şi smochinul şi rodiul şi leamnele maslinului, care nu aduc roadă; din zioa aceasta le voiu binecuvânta!”

21 Şi au fost cuvântul Domnului a doao oară cătră Agheu, prorocul, în doaozeci şi patru a lunii, zicând:

22 „Grăiaşte cătră Zorovael, fiiul lui Salatiil, din neamul lui Iuda, zicând: Eu cutremur ceriul şi pământul şi marea şi uscatul;

23 Şi voiu prăpădi scaonele împăraţilor şi voiu piiarde putearea împăraţilor neamurilor şi voiu sfărâma carăle şi călăreţii; şi să vor pogorî caii şi călăreţii lor, fieştecarele cu sabie asupra fratelui său.

24 În zioa aceaea, zice Domnul Atotţiitoriul, lua-te-voiu pre tine, Zorovavel, feciorul lui Salatiil, sluga Mea, zice Domnul, şi te voiu pune ca pre o peceate, că pre tine te-am ales”, zice Domnul Atotţiitoriul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.