×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AGHEU

Capitolul 1

Îndeamnă pre jidovi să zidească besearica, învăţindu-i şi spuindu-le că aceasta easte voia lui Dumnezeu.

1 În al doilea an, pre vreamea lui Darie împărat, în luna a şeasa, în zioa dintâiu a lunii, fost-au cuvântul Domnului în mâna lui Agheu, prorocul, zicând: „Grăiaşte cătră Zorovavel, fiiul lui Salatiil din neamul lui Iuda, şi cătră Iisus, fiiul lui Iosedec, preotul cel mare, zicând:

2 «Aceastea grăiaşte Domnul Atotţiitoriul, zicând: ‚Norodul acesta zice: N-au venit vreamea a zidi Casa Domnului’»”.

3 Şi au fost cuvântul Domnului în mâna lui Agheu, prorocul, zicând:

4 „De easte voao vreame, ca să lăcuiţi în casele voastre ceale înfundate, iară Casa Mea aceasta easte pustie”.

5 Şi acum, aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: „Puneţi inimile voastre întru căile voastre!

6 Aţi sămănat mult, şi aţi cules puţin; mâncat-aţi şi nu v-aţi săturat, beut-aţi şi nu v-aţi îmbătat, îmbrăcatu-v-aţi şi nu v-aţi încălzit într-însele. Şi cel ce adună năimirile le-au adunat într-o legătură spartă”.

7 Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: „Puneţi inimile voastre întru căile voastre!

8 Suiţi-vă în munte şi tăiaţi leamnea şi zidiţi Casa! Şi bine voiu voi întru dânsa şi Mă voiu mări”, zice Domnul.

9 „Căutat-aţi la multe şi s-au făcut puţine; şi s-au adus în casă şi le-am suflat pre eale”. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: „Pentru că Casa Mea easte pustie şi voi vă duceţi fieştecarele în casa sa.

10 Pentru aceaea va înceta ceriul a da roao şi pământul îşi va trage odraslele sale.

11 Şi voiu aduce sabie preste pământ şi preste munţi şi preste grâu şi preste vin şi preste untuldelemn şi preste toate câte scoate pământul şi preste oameni şi preste dobitoace şi preste toate lucrurile mâinilor lor”.

12 Şi au auzit Zorovavel, fiiul lui Salatiil, din neamul lui Iuda, şi Iisus, fiiul lui Iosedec, preotul cel mare, şi toţi ceialalţi ai norodului glasul Domnului Dumnezeului său şi cuvintele lui Agheu, prorocul, precum l-au trimis pre el Domnul Dumnezeul lor la ei; şi s-au temut norodul de faţa Domnului.

13 Şi au zis Agheu, vestitoriul Domnului din vestitorii Domnului cătră norod: „Eu sânt cu voi!” zice Domnul.

14 Şi au deşteptat Domnul duhul lui Zorovavel, fiiului lui Salatiil, din neamul lui Iuda, şi duhul lui Iisus, fiiului lui Iosedec, preotului celui mare, şi duhul celoralalţi ai norodului; şi au întrat şi făcea lucrurile în Casa Domnului, Atotţiitoriului, Dumnezeului său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.