×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AVACUM

Capitolul 2

Aşteptând prorocul răspuns de la Domnul, i să porunceaşte să scrie vedeniia şi să aşteapte întâmplarea ei cea îndelungată. Să însămnează răsipirea Vavilonului pentru multe nelegiuiri a lor şi cum că nu le vor folosi idolii.

1 La strajea mea voiu sta şi mă voiu sui pre piiatră şi voiu socoti, ca să văz ce va grăi întru mine şi ce voiu răspunde asupra mustrării meale.

2 Şi au răspuns cătră mine Domnul şi au zis: „Scrie vedeniia şi aiavea pre tablă, ca să urmeaze cel ce va ceti aceastea;

3 Că încă după multă vreame va fi vedeniia şi să va arăta la sfârşit şi nu în deşert; de va zăbovi, aşteaptă-l pre el, că venind va veni şi nu va întârziia.

4 De să va feri, nu va binevoi sufletul Mieu întru el, iară cel drept al Mieu din credinţă va fi viua.

5 Iară cel ce easte măreţ şi hulitoriu, omul trufaş, nimica nu va săvârşi; cel ce au lărgit ca iadul sufletul său şi acesta ca moartea nu să satură şi va aduna la sine toate neamurile şi va priimi la sine toate noroadele.

6 Au nu toate aceastea pildă vor lua asupra lui şi întrebare spre povestirea lui? Şi vor zice: «Vai celui ce-şi înmulţeaşte şie ceale ce nu sânt ale lui – până când? – şi îngreoiază asupra sa laţul său!»”

7 Că fără de veaste să vor scula cei ce-l muşcă pre el şi vor priveghiia pânditorii tăi şi vei fi de jaf lor.

8 Pentru că tu ai prădat neamuri multe, prăda-te-vor pre tine toţi cei rămaşi ai norodului, pentru sângiurile oamenilor şi păgânătatea pământului şi a cetăţii şi a tuturor celor ce lăcuiesc într-însa.

9 O, celui ce înmulţeaşte lăcomie rea casii sale, ca să-şi puie întru înălţime cuibul său, ca să scape din mâinile răutăţilor!

10 Sfătuit-ai ruşine casii tale, omorât-ai noroade multe şi au păcătuit sufletul tău;

11 Pentru care piiatra din păreate va striga şi gândacul din lemn va grăi acealea.

12 Vai celui ce zideaşte cetate cu sânge şi-şi găteaşte cetate cu nedreptate!

13 Nu sânt aceastea de la Domnul Atotţiitoriul; şi s-au sfârşit noroade multe de foc şi neamuri multe s-au împuţinat.

14 Că să va umplea pământul a cunoaşte mărirea Domnului; ca apa multă va acoperi pre ei.

15 Vai celui ce adapă pre deaproapele său cu beutură vicleană şi-l îmbată, ca să vază ceale ascunsă ale lor!

16 Săturare de ocară din mărire bea şi tu şi te mişcă şi te clăteaşte; încungiuratu-te-au pre tine păharul dreptei Domnului şi s-au adunat ocară asupra măririi tale.

17 Că păgânătatea Livanului te va acoperi pre tine şi ticăloşiia fiiarălor te va spăimânta pre tine pentru sângiurile oamenilor şi păgânătăţile pământului şi a cetăţii şi a tuturor celor ce lăcuiesc într-însa.

18 Ce foloseaşte idolul că l-au cioplit pre el, l-au făcut vărsat? Nălucire mincinoasă, că cel ce l-au făcut nădăjduiaşte în făptura sa, ca să facă idoli muţi.

19 Vai de cel ce zice lemnului: „Deşteaptă-te, scoală-te!” şi pietrii: „Râdică-te!” Şi aceasta easte nălucire şi aceasta easte lucru de aur şi de argint, şi nici o suflare nu easte întru el.

20 Iară Domnul e în besearica cea sfântă a Sa. Să se teamă de faţa Lui tot pământul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.