×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MIHEIA

Capitolul 7

Plânge prorocul că aşa de puţini drepţi sânt şi arată că nu trebuie a nădăjdui nici într-un om, ci în Dumnezeu Mântuitoriul, care va milui Sionul şi îl va întoarce la sine, ruşinând pre împrotivnici şi plinind fărădelegile părinţilor.

1 Vai, mie! Că m-am făcut ca cel ce adună paie la seacere şi ca cel ce poghirceaşte la cules, când nu easte strugur de mâncat; ceale dintâiu rodite sânt, care au poftit sufletul mieua.

2 Vai, mie, suflete! Că au perit cel credincios de pre pământ şi cel ce face drept întru oameni nu easte; toţi spre sângiuri judecă, fieştecarele pre deaproapele său năcăjeaşte cu năcaz.

3 Spre rău mâinile sale le gătesc; cel mai mare ceare şi judecătoriul cuvinte de pace au grăit, pofta sufletului său easte.

4 Şi voiu lua bunătăţile lor, ca moliia ce mâncă şi umblă pre dreptariu în zioa cercetării. Vai, vai! Răsplătirile Tale au venit, acum vor fi plângerile lor.

5 Nu vă încreadeţi în priiatini, nici nădăjduiţi în povăţuitori; şi de ceaea ce să culcă într-un pat cu tine păzeaşte-te să nu-i crezi ceva.

6 Că feciorul ocăreaşte pre tată, fata să va scula asupra mumă-sa, nora asupra soacră-sa; vrăjmaşii omului, toţi ce sânt în casa lui.

7 Iară eu spre Domnul voiu căuta; aştepta-voiu întru Dumnezeu, Mântuitoriul mieu, auzi-mă-va Dumnezeul mieu.

8 Nu te bucura asupra mea, vrăjmaşea mea, că am căzut şi mă voiu scula; că, de voiu şedea întru întunearec, Domnul mă va lumina.

9 Mâniia Domnului o voiu suferi, că am păcătuit Lui, până va îndrepta El dreptatea mea şi va face judecata mea şi mă va scoate la lumină şi voiu vedea dreptatea Lui.

10 Şi va vedea vrăjmaşea mea şi să va îmbrăca cu ruşine, ceaea ce zice cătră mine: „Unde easte Domnul Dumnezeul tău?” Ochii miei o vor vedea pre ea, acum va fi călcare, ca tina în căi.

11 Zioa ungerii cărămizii, perirea ta zioa aceaea; şi va lăpăda legiuirile tale în zioa aceaea.

12 Şi cetăţile tale vor veni spre râsipire şi spre împărţala asiriianilor; şi cetăţile tale ceale tari la împărţală, de la Tir până la râu, şi de la mare până la mare, şi de la munte până la munte.

13 Şi va fi pământul spre pustiire împreună cu toţi cei ce lăcuiesc pre el pentru rodurile izvodirilor lor.

14 Paşte norodul tău cu toiagul tău, oile moştenirii tale, ceale ce lăcuiesc de sineşi la dumbravă, în mijlocul Carmilului; paşte-vor Vasinitida şi Galaaditida ca zilele veacului.

15 Şi ca în zilele ieşirii tale din Eghipt veţi vedea minunate.

16 Vedea-vor neamurile şi să vor ruşina şi din toată vârtutea lor pune-vor mâinile preste gura sa, urechile lor vor asurzi.

17 Linge-vor ţărâna ca şerpii ce să târă pre pământ, turbura-să-vor întru închiderea sa, de Domnul Dumnezeul nostru să vor spăimânta şi să vor teame de Tine.

18 Cine e Dumnezeu precum eşti Tu? Cel ce ştergi fărădelegile şi covârşeşti păgânătăţile celor rămaşi ai moştenirii Lui? N-au ţinut întru mărturie mâniia Sa, că voitoriu de milă easte.

19 Întoarce-Să-va şi ne va milui pre noi, afunda-va nedreptăţile noastre şi să vor lepăda în fundurile mării toate păcatele noastre.

20 Da-va spre adevăr lui Iacov, milă lui Avraam, precum S-au jurat părinţilor noştri în zilele ceale mai dinainte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.