×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 26

Celor ce vor ţinea poruncile lui Dumnezeu bune li să făgăduiesc, iară celor ce nu le vor ţinea, multe reale.

1 Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă faceţi voaoa făcute de mână, nici cioplite, nici stâlp să nu vă râdicaţi, nici piiatră sămn să nu puneţi în pământul vostru, ca să vă închinaţi lui. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

2 Sâmbetele Meale să le păziţi, şi de ceale sfinte ale Meale să vă teameţi. Eu sânt Domnul.

3 De veţi umbla întru poruncile Meale şi de veţi păzi învăţăturile Meale şi le veţi face pre eale,

4 Voiu da voao ploaie în vreamea sa, şi pământul va da rodurile sale, şi leamnele câmpilor vor da rodul său.

5 Şi va ajunge trierişul vostru la culesul viilor, şi culesul va ajunge la sămănătură, şi veţi mânca pâinea voastră întru saţiu, şi veţi lăcui fără de frică în pământul vostru, şi războiu nu va treace prin pământul vostru.

6 Şi voiu da pace în pământul vostru, şi veţi dormi, şi nu va fi cine să vă sparie pre voi, şi voiu piiarde fierile ceale reale din pământul vostru.

7 Şi veţi goni pre vrăjmaşii voştri, şi vor cădea înaintea voastră ucişi.

8 Şi vor goni cinci din voi o sută, şi o sută din voi vor goni zeace mii, şi vor cădea vrăjmaşii voştri înaintea voastră de sabie.

9 Şi voiu căuta spre voi, şi voiu blagoslovi pre voi, şi voiu creaşte pre voi, şi voiu înmulţi pre voi, şi voiu întări legătura Mea cu voi.

10 Şi veţi mânca ceale vechi, şi ceale vechi ale celor vechi, şi ceale vechi dinaintea celor noao le veţi lăpăda.

11 Şi voiu pune legătura Meab întru voi, şi nu va urî sufletul Mieu pre voi.

12 Şi voiu umbla întru voi, şi voiu fi voao Dumnezeu, şi voi veţi fi Mie norod.

13 Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din pământul Eghiptului, când eraţi voi robi, şi am rupt legătura jugului vostru, şi v-am scos pre voi cu îndrăzneală.

14 Iară de nu Mă veţi asculta, nici veţi face poruncile Meale aceastea,

15 Ci nu vă veţi pleca lor şi judecăţilor Meale, şi de să va îngreoia sufletul vostru, ca să nu faceţi voi toate poruncile Meale, şi ca să stricaţi legătura Mea,

16 Şi Eu voiu face voao aşea: Aduce-voiu asupra voastră lipsă, şi râia şi gălbinarea va orbi ochii voştri şi va topi sufletul vostru, şi veţi semăna în zădar săminţele voastre, şi le vor mânca împrotivnicii voştri.

17 Şi voiu pune faţa Mea asupra voastră, şi veţi cădea înaintea vrăjmaşilor voştri; şi vor goni pre voi cei ce vă urăsc pre voi, şi veţi fugi negonindu-vă nimenea.

18 Şi de nu Mă veţi asculta nici aşea, voiu adaoge a vă pedepsi pre voi de şeapte oric pentru păcatele voastre.

19 Şi voiu frânge sumeţiia mândriei voastre, şi voiu pune voao ceriul ca de fier şi pământul vostru ca de aramă.

20 Şi va fi în zădar tăriia voastră, şi pământul vostru nu va da sămânţa sa, şi lemnul ţarinii voastre nu va da rodul său.

21 Şi deaca şi după aceasta veţi umbla pre de laturi şi nu veţi vrea să Mă ascultaţi, voiu adaoge voao şeapte bătăi după păcatele voastre.

22 Şi voiu trimite asupra voastră fierile ceale sălbatece ale pământului, şi vor mânca pre voi şi vor topi dobitoacele voastre, şi voiu împuţina pre voi, şi să vor pustii căile voastre.

23 Şi, de nu vă veţi învăţa cu aceastea, ci veţi veni cătră Mine rătăcind,

24 Şi Eu voiu veni la voi cu mânie mare, şi voiu lovi şi Eu pre voi de şeapte ori pentru păcatele voastre.

25 Şi voiu aduce preste voi sabie, carea izbândeaşte izbânda legăturei, şi veţi fugi în cetăţile voastre, şi voiu trimite moarte preste voi, şi vă veţi da în mâinile vrăjmaşilor voştri.

26 Când voiu necăji pre voi cu lipsă de pâine, şi vor coace zeace muieri pâinile voastre într-un cuptoriu, şi vor da pâinile voastre cu cumpăna, şi veţi mânca, şi nu vă veţi sătura.

27 Iară de nu Mă veţi asculta nici cu aceastea, şi veţi veni la Mine rătăcind,

28 Şi Eu voiu veni la voi cu mânie mare, şi voiu pedepsi şi Eu pre voi de şeapte ori, după păcatele voastre.

29 Şi veţi mânca trupurile feciorilor voştri, şi trupurile featelor voastre veţi mânca.

30 Şi voiu pustii stâlpii voştri, şi voiu strica ceale de lemn făcute de mâinile voastre, şi voiu pune oasele voastre preste oasele idolilor voştri, aşea va urî pre voi sufletul Mieu.

31 Şi voiu pune cetăţile voastre pustii, şi voiu pustii ceale sfinte ale voastre, şi nu voiu mirosi mirosul jertvelor voastre.

32 Şi voiu pustii Eu pământul vostru, cât să vor mira de dânsul vrăjmaşii voştri, cei ce lăcuiesc pre dânsul.

33 Şi voiu râsipi pre voi întră neamuri, şi va topi pre voi sabiia cea gonitoare, şi va fi pământul vostru pustiiu, şi cetăţile voastre vor fi pustii.

34 Atunci vor plăcea pământului sâmbetele sale, în toate zilele pustietăţii sale, când voi veţi fi în pământul vrăjmaşilor voştri.

35 Atunci va odihni pământul şi vor plăcea lui sâmbetele sale, în toate zilele pustietăţii sale va odihni care nu au odihnit în sâmbetele voastre, când lăcuiaţi pre dânsul.

36 Şi celor rămaşi dintră voi voiu băga frică în inima lor, în pământul vrăjmaşilor lor, şi va goni pre ei glasul frunzii ce să mişcă, şi vor fugi, ca cum ar fugi de la războiu, şi vor cădea negonindu-i nimenea.

37 Şi vor cădea negoniţi de nimenea, şi va treace cu vedearea frate pre frate, ca şi la războiu, negonindu-i nimenea, şi nu veţi putea sta împrotiva vrăjmaşilor voştri.

38 Şi veţi peri întră neamuri, şi va mânca pre voi pământul vrăjmaşilor voştri.

39 Şi cei ce vor rămânea dintră voi să vor strica pentru păcatele sale şi pentru păcatele părinţilor săi, în pământul vrăjmaşilor săi să vor topi.

40 Şi vor mărturisi păcatele sale şi păcatele părinţilor săi, pentru că au călcat leagea şi M-au trecut cu vedearea, şi au venit înaintea Mea pre de laturi.

41 Şi Eu am venit la ei cu mânie mare, şi voiu piiarde pre ei în pământul vrăjmaşilor lor, atunci să va ruşina inima lor cea netăiată împrejur, şi atunci le va părea rău pentru păcatele saled.

42 Şi-Mi voiu aduce aminte de legătura lui Iacov şi de legătura lui Isaac, şi de legătura lui Avraam Îmi voiu aduce aminte, şi de pământ Îmi voiu aduce aminte.

43 Şi pământul va rămânea de ei, atunci va odihni pământul în sâmbetele sale, când va fi pustiiu de ei, şi ei vor lua fărădelegile sale, pentru că au trecut cu vedearea judecăţile Meale, şi poruncile Meale nu le-au priimit sufletul lor.

44 Şi, ca cum nu ar fi ei în pământul vrăjmaşilor lor, nu i-am trecut cu vedearea pre ei, nici i-am urât pre ei, ca să-i pierz pre ei, şi să stric legătura Mea cea cu ei, că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor.

45 Şi-Mi voiu aduce aminte de legătura Mea cea dintâiu, când i-am scos pre ei din pământul Eghiptului, din casa robiei înaintea neamurilor, ca să le fiu lor Dumnezeu. Eu sânt Domnul.

46 Aceastea sânt judecăţile Meale, şi poruncile Meale, şi leagea carea o au dat Domnul întră Sâne şi întră fiii lui Israil, în muntele Sinaii în mâna lui Moisi»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.