×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 25

Leage pentru anul al şeaptelea, adecă a sâmbetei, şi pentru anul al cincizecilea, adecă al slobozeniei; şi pentru ca să nu să ia camătă de la fraţi, nici să se asuprească cu robie veacinică, ci mai vârtos cei putearnici să-i răscumpere de la venitici.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, în muntele Sinaii, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră dânşii: «După ce veţi întra în pământul care-l dau Eu voao, să va odihni pământul, care-l dau Eu voao, sâmbăta Domnului.

3 Şease ani vei sămăna ţarina ta, şi şease ani vei tăia viia ta şi vei aduna roada ei.

4 Iară în al şeaptelea an, sâmbătă, odihnă va fi pământului, sâmbătă Domnului, ţarina ta nu o vei sămăna şi viia ta nu o vei tăia.

5 Şi ceale ce cresc sângure ale ţarinei tale să nu le seaceri, şi strugurul sfinţeniei talea să nu-l culegi, an de odihnă să fie pământului.

6 Şi vor fi sâmbetele pământului bucateb ţie, şi slugii tale şi slujnicii tale şi năimitului tău şi nemearnicului care lăcuiaşte la tine.

7 Şi dobitoacelor tale şi fierilor celor din pământul tău va fi toată roada lui de mâncat.

8 Şi vei număra ţie şeapte odihne de ani, de şeapte ori şeapte ani, şi vor fi ţie şeapte săptămâni de ani patruzeci şi noao de ani.

9 Şi veţi vesti cu glas de trâmbiţă în pământul vostru în luna a şeaptea, în zioa a zeacea a lunei, în zioa curăţirei veţi vesti cu trâmbiţă în tot pământul vostru.

10 Şi veţi sfinţi anul al cincizecilea, şi veţi striga slobozire pre pământ tuturor celor ce lăcuiesc pre dânsul. Anul slobozirei va fi voao semn, ca să se întoarcă fieştecarele la moşiia sa şi fieştecarele la familiia sa vă veţi întoarce.

11 Semn de slobozenie va fi acesta voao, anul a cincizeacilea an va fi voao; să nu sămănaţi, nici să seceraţi ceale ce cresc din sine, nici culeageţi ceale sfinţite ale lui.

12 Pentru că easte semnul slobozeniei, sfânt va fi voao, din câmpuri veţi mânca rodurile lui.

13 În anul acest de slobozenie să va întoarce fieştecarele la moşiia sa.

14 Iară de vei vinde lucru de vândut deaproapelui tău şi de vei cumpăra de la deaproapele tău ceva, să nu năcăjească omul pre deaproa-pele.

15 După numărul anilor celor de la cel de slobozenie, vei cumpăra de la deaproapele; după numărul anilor, rodurilor va vinde ţie.

16 După cât de mulţi ani vor fi, va înmulţi preţul său, şi după cât mai puţini ani vor fi, va împuţina preţul său, de vreame ce după numărul rodurilor sale, aşea va vinde ţie.

17 Să nu năcăjeascăc omul pre deaproapele său, ci să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

18 Şi să faceţi toate dreptăţile Meale, şi toate judecăţile Meale să le păziţi şi să le faceţi pre eale, şi veţi lăcui fără de frică pre pământ.

19 Şi va da pământul rodurile sale, şi veţi mânca întru saţiu, şi veţi lăcui fără de frică pre dânsul.

20 Iară de veţi zice: ‚Ce vom mânca în anul acesta al şeaptelea, de nu vom sămăna şi de nu vom aduna rodurile noastre?’

21 Şi Eu voiu trimite blagosloveniia Mea în anul al şeaselea, şi va face rodurile sale pe trei ani,

22 Şi veţi sămăna în anul al optulea, şi veţi mânca din roade vechi până la al noaolea an, până ce vor veni rodurile lui, veţi mânca ceale vechi ale celor vechi.

23 Şi pământul nu să va vinde de totd, pentru că al Mieu easte pământul, că voi nemearnici şi vinitici sânteţi înaintea Mea.

24 Şi pentru tot pământul moştenirii voastre răscumpărarea pământului veţi da.

25 Iară de va sărăci fratele tău, cel ce easte cu tine, şi va vinde din moşiia sa, şi va veni cel ce easte rudenie aproape cu el, şi va răscumpăra vânzarea fratelui său.

26 Iară de nu va avea neştine rudenie, şi va avea la mână, şi să va afla că are destul ca să poată răscumpăra,

27 Atunci va socoti anii vânzării lui, şi ce întreace va întoarce omului carele i-au vândut lui, şi să va întoarce la moşiia sa.

28 Iară de nu va avea mâna lui de ajuns ca să-i întoarcă lui, va fi vânzarea acelui ce o au cumpărat până la al şeasălea an al slobozirei, şi va ieşi în slobozire şi să va întoarce la moşiia sa.

29 Iară de va vinde cineva casă lăcuită într-o cetate zidită şi o va putea răscumpăra, până să va umplea un an de zile o va putea răscumpăra.

30 Iară de nu să va răscumpăra până să va plini un an întreg, să va întări casa carea easte în cetatea cea zidită, de stătut să fie acelui ce o au cumpărat, întru neamurile lui, şi nici în anul slobozirei nu să va putea răscumpăra.

31 Iară căsile ceale de prin satele care nu au zid primprejur să vor socoti ca ţarina pământului, aceastea totdeauna să vor putea răscumpăra şi în anul cel de slobozenie vor ieşi.

32 Şi cetăţile leviţilor, casele cetăţilor moşiei lor totdeauna le vor putea răscumpăra leviţii.

33 Şi oricarele va răscumpăra de la leviţie, în slobozenie va ieşi cea vândută a cetăţii moşiei lor, pentru că casele cetăţilor leviţilor sânt moşie lor întră fiii lui Israil.

34 Şi ţarinile ceale osăbite cetăţilor lor nu să vor vinde, pentru că moşie veacinică easte lor aceasta.

35 Iară de va sărăci fratele tău, cel ce easte cu tine, şi nu va putea cu mâinile la tine, sprijineaşte-l pre el ca pre un venitic şi nemearnic, ca să trăiască fratele tău cu tine.

36 Să nu iai de la el camătă, nici mai mult decât i-ai dat, ci să te temi de Dumnezeul tău, Eu sânt Domnul, ca să trăiască fratele tău cu tine.

37 Argintul tău să nu-l dai lui în camătă şi pentru câştig, să nu dai lui bucatele tale.

38 Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din pământul Eghiptului, ca să vă dau pământul lui Hanaan şi să vă fiu voao Dumnezeu.

39 Iară de va veni la sărăcie fratele tău şi să va vinde ţie, să nu-ţi slujească slujbă de rob.

40 Ca un năimit sau nemearnic să-ţi fie ţie, până la anul slobozeniei va lucra la tine.

41 Şi în slobozenie va ieşi el şi fiii lui cu dânsul, şi va mearge la neamul său, şi la moşiia sa cea părintească să va întoarce.

42 Pentru că robii Miei sânt aceştia, pre carii i-am scos din pământul Eghiptului, nu să va vinde cu vânzare de rob.

43 Să nu-l îngreoiezi pre el cu osteneală, ci te teame de Domnul Dumnezeul tău.

44 Şi slugă şi slujnică, oricâţi vor fi ţie din neamurile ceale ce sânt împrejurul tău, dintru aceştia veţi cumpăra rob şi roabă.

45 Şi din fiii nemearnicilor, carii sânt întră voi, dintru aceştia veţi cumpăra şi din rudele lor, câţi să vor naşte în pământul vostru vor fi voao de moşie.

46 Şi veţi împărţi pre ei fiilor voştri după voi, şi îi veţi moşteni în veaci; iară din fraţii voştri, din fiii lui Israil, nimenea să nu asuprească pre fratele său cu osteneale.

47 Iară de va avea veniticul sau nemearnicul, carele easte la tine, şi, sărăcind fratele tău, să va vinde pre sine veniticului sau nemearnicului celui de la tine sau celui din neam venitic,

48 După ce să va vinde lui, să va putea răscumpăra, unul dintră fraţii lui va răscumpăra pre el.

49 Fratele tătâne-său, au fiiul fratelui tătâne-său va răscumpăra pre el, au din rudeniile ceale trupeşti din săminţiia lui va răscumpăra pre el; iară de va avea, cu mâinile sale să va răscumpăra pre sine.

50 Şi va socoti cu cel ce l-au cumpărat pre el, din anul în care s-au vândut pre sine lui până la anul slobozirei, şi va fi argintul vânzării lui ca a năimitului, din an în an va fi cu el.

51 Iară de va fi la cineva mai mulţi ani, după numărul lor va întoarce răscumpărarea sa din argintul vânzării sale.

52 Iară de va rămânea puţintel din ani până la anul slobozirei, va socoti după anii lui.

53 Şi va întoarce răscumpărarea sa, ca un năimit din an în an va fi cu el, nu-l vei năcăji pre el cu osteneală înaintea ta.

54 Iară de nu să va răscumpăra prin aceastea, va ieşi în anul slobozeniei el şi pruncii lui cu dânsul.

55 Că fiii lui Israil Mie sânt robi, ai Miei slugi sânt aceştia, pre carii Eu i-am scos din pământul Eghiptului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.