×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 20

Carii vor da din sămânţa sa lui Moloh, sau să vor duce la descântători sau la gâcitori, sau pre părinţii săi vor blăstăma, sau amestecături trupeşti neslobode vor face, cu moarte să se omoară.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil: «De va fi cineva din fiii lui Israil, sau din cei ce s-au făcut venitici în Israil, carele va da din sămânţa sa căpetenii(i)a, cu moarte să se omoare, neamul cel de pre pământul acela îl va omorî cu pietri.

3 Şi Eu voiu pune faţa Mea asupra omului aceluia şi-l voiu piiarde pre el din norodul său, pentru că au dat sămânţa sa căpetenii(i),ca să spurce ceale sfinte ale Meale şi ca să spurce numele celor sfinţiţi Mie.

4 Iară de vor treace cu vedearea lăcuitorii pământului cu ochii lor de la omul acela, după ce va da el din sămânţa sa căpeteniei, şi nu-l vor omorî pre el,

5 Voiu pune faţa Mea asupra omului aceluia şi asupra seminţiei lui, şi voiu piiarde din norodul său pre dânsul şi pre toţi câţi să unesc într-un gând cu el, ca să curvească cu căpeteniile.

6 Şi sufletul, carele să va duce la descântători sau la vrăjitori, ca să curvească după dânşii, voiu pune faţa Mea asupra sufletului aceluia şi-l voiu piiarde din norodul său.

7 Şi veţi fi sfinţi, că sfânt sânt Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

8 Şi să păziţi poruncile Meale, şi să le faceţi pre eale. Eu sânt Domnul, Cel ce vă sfinţesc pre voi.

9 Om, om carele va blăstăma pre tatăl său au pre mumă-sa, cu moarte să se omoară; pre tatăl său au pre mumă-sa au blăstămat, vinovat easte.

10 Omul, carele va preacurvi cu muiare, carea are bărbat, au carele va preacurvi cu muiarea vecinului său, cu moarte să se omoară, şi preacurvariul şi preacurva.

11 Şi carele să va culca cu muiarea tătâne-său, ruşinea tătâne-său au descoperit, cu moarte să se omoară, amândoi vinovaţi sânt.

12 Şi de va dormi cineva cu noru-sa, cu moarte să se omoară amândoi; că păgânătate au făcut, vinovaţi sânt.

13 Şi carele să va culca cu bărbat pat fămeiesc, spurcăciune au făcut amândoi, cu moarte să se omoară, vinovaţi sânt.

14 Carele va lua şie muiare şi pre muma ei, fărădeleage easte, cu foc să-l arză pre el şi pre eale, ca să nu fie fărădeleage întru voi.

15 Şi cine va îndrăzni a să culca cu dobitoc cu moarte să se omoară, şi dobitocul să-l omorâţi.

16 Şi muiarea, carea va mearge ori la ce dobitoc, ca să se încalece de dânsul, să omorâţi muiarea şi dobitocul, cu moarte să se omoară, vinovaţi sânt.

17 Carele va lua pre soru-sa cea de pre tatăl său sau de pre mumă-sa, şi va vedea ruşinea ei, şi ea va vedea ruşinea lui, ocară easte, să piiară înaintea fiilor neamului lor, ruşinea sororei sale au descoperit, păcatul vor purta.

18 Şi bărbatul, carele va avea pat cu muiarea carea are cruntarea cea de lună, şi va descoperi ruşinea ei, izvorul ei au descoperit, şi ea au descoperit curgerea sângelui său, amândoi să piiară din neamul său.

19 Şi ruşinea sororei tătâne-tău şi a sororei mumei tale să nu o descoperi, pentru că rudeniia au descoperit, păcat vor avea.

20 Oricarele va dormi cu rudeniia sa ruşinea rudeniei sale au descoperit, fără de fii să moară.

21 Iară de va lua careva muiarea fratelui său, necurăţie easte, ruşinea fratelui său au descoperit, fără de fii să moară.

22 Şi să păziţi toate poruncile Meale şi judecăţile Meale, şi să le faceţi pre eale, ca să nu vă urască pre voi pământul, întru care vă bag Eu pre voi, ca să lăcuiţi pre el.

23 Şi să nu umblaţi după legile neamurilor, care Eu le gonesc dinaintea voastră, că toate aceastea le-au făcut, şi le-am urât pre eale.

24 Şi am zis voao: ‚Voi veţi moşteni pământul lor, şi Eu voiu da pre el voao să-l moşteniţi, pământul care curge lapte şi miiare’. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile.

25 Şi voi să osăbiţi întră dobitoacele ceale curate şi întră ceale necurate, şi întră paserile ceale curate şi întră ceale necurate, şi să nu spurcaţi sufletele voastre cu dobitoacele şi cu paserile, şi cu toate ceale ce să târăsc pre pământ, care le-am ales Eu să fie voao necurate.

26 Şi să fiţi Mie sfinţi, că Eu Sfânt sânt, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile ca să fiţi ai Miei.

27 Şi bărbatul sau muiarea, oricare dintru ei să va face descântătoriu au vrăjitoriu, cu moarte să se omoară amândoi, cu pietri să-I ucideţi, vinovaţi sânt»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.