×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 11

Deschilinirea dobitoacelor celor curate din ceale necurate şi folosul lor; să fie sfinţi fiii lui Israil, ca şi Domnul.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

2 „Grăiţi fiilor lui Israil, zicând: «Aceastea sânt dobitoacele care le veţi mânca din toate dobitoacele ceale de pre pământ.

3 Tot dobitocul cu unghiia despicată şi care are despărţite unghile în doao copite şi care rumegă întră dobitoace, aceastea veţi mânca.

4 Însă aceastea nu le veţi mânca din ceale ce rumegă, şi din ceale cu unghiia despicată, şi din ceale ce au unghile despărţite, cămila pentru că rumegă, iară unghiia nu o are despicată, aceasta necurată easte voao.

5 Şi hirogrilionul, că rumegă, iară unghiia nu are despărţită, necurată easte voao aceasta.

6 Şi iepurile, că rumegă, iară unghiia nu o are despărţită, necurat easte voao acesta.

7 Şi porcul, că are unghiia despărţită şi desparte unghile copitei, iară nu rumegă, necurat easte acesta voao.

8 Din cărnurile lor să nu mâncaţi, şi de mortăciunile lor să nu vă atingeţi, necurate aceastea voao.

9 Şi aceastea veţi mânca din toate ceale ce sânt în apă: toate la câte sânt aripi şi solzi, în ape şi în mări şi în râuri, acealea veţi mânca.

10 Şi toate la câte nu sânt aripi, nici solzi, în ape, şi în mări, şi în râuri, din toate ceale ce le scot apele, şi din tot sufletul viu care easte în apă, spurcăciune easte şi spurcăciuni vor fi voao.

11 Din cărnurile lor să nu mâncaţi, şi de mortăciunile lor să vă scârbiţi.

12 Şi toate la care nu sânt aripi, nici solzi, din câte sânt în ape, spurcăciune să fie aceastea voao.

13 Şi din ceale zburătoare, de aceastea să vă scârbiţi şi să nu mâncaţi, că spurcăciune easte: vulturul şi gripa şi alietul de mare.

14 Şi şorliţa şi gaia, şi ceale ce sânt aseamenea ei.

15 Şi tot corbul, şi ceale ce sânt aseame-nea lui, şi struţul şi buhaa şi babiţa şi ceale ce sânt aseamenea ei.

16 Şi coroiul şi ceale ce sânt aseamenea lui.

17 Şi corbul cel de noapte şi hăreţulb şi stârculc.

18 Şi porfirionul şi pelicanul şi lebăda.

19 Şi erodionul şi haradionul, şi aseamenea lui şi pupăza şi liliiacul.

20 Şi toate ceale ce să târăsc din ceale cu aripi, care cu patru picioare umblă, spurcăciune voao sânt.

21 Ci aceastea veţi mânca din ceale cu aripi, ce să târăsc, care umblă pre patru picioare, care au fluiere mai din sus de picioarele sale, ca să saie cu eale pre pământ.

22 Şi aceastea veţi mânca dintr-însăle: vruhul, şi câte samănă lui. Şi atachisul, şi câte samănă lui, şi pre cel ce să bate cu şerpii, şi câte sânt aseamenea lui, şi lăcusta, şi câte samănă ei.

23 Şi tot ce să târă din ceale ce au aripi, la care sânt patru picioare, spurcăciune voao sânt, şi cu aceastea vă veţi spurcad.

24 Tot cel ce să va atinge de mortăciunile lor necurat va fi până seara.

25 Şi tot cel ce va lua din mortăciunile lor îşi va spăla hainele sale şi necurat va fi până seara.

26 Şi întru toate dobitoacele cel ce easte cu copita despicată, şi are unghile despărţite, şi rumegătură nu rumegă, necurat va fi voao. Tot cel ce să va atinge de mortăciunile lor necurat va fi până seara.

27 Şi tot ce umblă pre mâni întru toate fierile, care umblă cu patru picioare, necurat va fi voao, tot cel ce să va atinge de mortăciunile lor necurat va fi până seara.

28 Şi tot cel ce va râdica din mortăciunile lor va spăla hainele sale şi necurat va fi până seara, că necurate sânt aceastea voao.

29 Şi aceastea sânt voao necurate din toate jivinile care să târăsc pre pământ: nevăstuica şi şoarecile şi crocodilul cel de pământ, şi câte sânt aseamenea lui.

30 Chiţoranul şi hameleonul şi steliul şi şopârla şi sobolul.

31 Aceastea necurate sânt voao, din toate jivinile care să târăsc pre pământ, tot cel ce să va atinge de mortăciunile lor necurat va fi până seara.

32 Şi tot pre ce va cădea mortăciunea lor necurat va fi din tot vasul de lemn, sau din haină sau din piiale sau din sac. Tot vasul în care să va face acest lucru cu apă să va spăla, şi va fi necurat până seara, şi după aceaea curat va fi.

33 Şi tot vasul de lut, în care va cădea dintru aceastea, câte vor fi într-însul necurate vor fi, şi vasul să va sparge.

34 Şi toată bucata carea mâncaţi, pre carea ar veni pre dânsa apă, necurată va fi. Şi toată beutura carea să bea în tot vasul necurat va fi.

35 Şi tot în ce va cădea din mortăciunile lor necurat va fi, cuptoare şi căminuri să vor surpa, necurate aceastea sânt şi necurate vor fi voao.

36 Iară izvoarăle apelor şi lacurile şi aduna-rea apei vor fi curate; iară cel ce să va atinge de mortăciunile lor necurat va fi.

37 Iară de va cădea din mortăciunile lor în toată sămânţa cea de sămănat, carea să samănă, curată va fi.

38 Iară de să va vărsa apă în toată sămânţa, şi va cădea din mortăciunile lor într-însa, necurată easte voao.

39 Iară de va muri din dobitoacele care easte voao slobod a le mânca, cel ce să va atinge de mortăciunile lor necurat va fi până seara.

40 Şi cel ce va mânca din mortăciunile lor va spăla hainele sale şi necurat va fi până seara, şi cel ce va lua din mortăciunile lor va spăla hainele sale, şi să va spăla cu apă, şi necurat va fi până seara.

41 Şi toată jivina ce să târă pre pământ, spurcăciune să fie aceasta voao, să nu să mânce.

42 Şi tot ce umblă pre pântece, şi tot ce umblă pre patru pururea, carea are multe picioare, dintru toate jivinile ce să târăsc pre pământ, să nu mâncaţi, că spurcăciune easte voao.

43 Şi să nu spurcaţi sufletele voastre cu nici o târăitoare ce să târă pre pământ, şi să nu vă pângăriţi cu aceastea, şi să nu vă spurcaţi cu eale.

44 Că Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, şi vă veţi sfinţi, şi sfinţi veţi fi, că Sfânt sânt Eu, Domnul Dumnezeul vostru, şi să nu pângăriţi sufletele voastre cu nici o jivină ce să mişcă pre pământ.

45 Că Eu sânt Domnul, Cel ce v-am scos pre voi din pământul Eghiptului, ca să fiu voao Dumnezeu, şi să fiţi sfinţi, că Sfânt sânt Eu, Domnul»”.

46 Aceasta easte leagea cea pentru dobitoace şi pentru pasări şi pentru tot sufletul ce să mişcă în apă şi pentru tot sufletul ce să târă pre pământ.

47 Carea osibeaşte întră ceale necurate şi întră ceale curatee, şi întră ceale vieţuitoare, care să mănâncă, şi întră ceale vieţuitoare, care nu să mănâncă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.