×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IOIL

Capitolul 2

Prorocul, vestind jidovilor nemilostivirea vrăjmaşilor săi şi cât de groaznică le va fi zioa aceaea, îi îndeamnă la pocăinţă, şi celor ce să vor întoarce mare sporire le făgăduiaşte Domnul, şi că va da Duhul Său preste tot trupul şi seamne mari înaintea zilii Domnului ceii mari şi înfricoşeate; şi tot cel ce va chema numele Domnului să va mântui.

1 Trâmbitaţi cu trâmbiţă în Sion, strigaţi în muntele cel sfânt al Mieu şi să se turbure toţi cei ce lăcuiesc pământul, că au sosit zioa Domnului.

2 Că aproape e zioa întunearecului şi a ceaţii, zioa cea de nor şi de negură; ca zorile să va vărsa preste munţi norod mult şi tare. Aseamenea lui n-au fost din veac şi după el nu va fi până la ani în neamurile neamurilor.

3 Înaintea lui, foc arzătoriu, şi după el, flacără aprinsă. Ca raiul desfătării, pământul înaintea feaţii lui şi ceale de pre urma lui, ca câmpii pustiirei şi nimenea nu va scăpa de el.

4 Ca vedearea cailor vedearea lor şi ca călăreţii, aşea vor alerga.

5 Ca glasul carălor peste vârvurile munţilor vor sări şi ca glasul flacării focului, care mistuiaşte trestiia, şi ca norodul cel mult şi tare şi gata de războiu.

6 De faţa lui să vor sfărâma noroadele, toată faţa ca arsura oalei.

7 Ca nişte războinici vor alerga şi ca nişte bărbaţi viteaji să vor sui pre ziduri şi fieştecarele pre calea sa va umbla şi nu să vor abate din cărările sale.

8 Şi fieştecarele de la fratele său nu să va despărţi, îngreoiaţi cu armele sale vor mearge şi întru zvârliturile sale vor cădea şi nu să vor sfârşi.

9 De cetate să vor apuca şi preste ziduri vor alerga, preste case să vor sui şi pre ferestri vor întra ca furii.

10 Înaintea feaţii lui să va turbura şi să va clăti ceriul, soarele şi luna să vor întuneca şi stealele vor ascunde lumina sa.

11 Şi Domnul va da glasul Său înaintea feaţii puterii Sale, că multă easte foarte tabăra Lui, că tari sânt faptele cuvintelor Lui, că mare e zioa Domnului, luminată foarte, şi cine va fi destul ei?

12 Şi acum zice Domnul Dumnezeul nostru: „Întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu post şi plângere şi cu tânguire”.

13 Şi vă rumpeţi inimile voastre, iară nu hainele voastre. Şi vă întoarceţi la Domnul Dumnezeul vostru, că milostiv şi îndurat easte, îndelung răbdătoriu şi mult milostiv şi-I pare rău de răutăţi.

14 Cine ştie, doară să va întoarce şi să va căi şi va lăsa după sine blagoslovenie şi aducere de jertvă şi de dar Domnului Dumnezeului vostru.

15 Trâmbitaţi cu trâmbiţă în Sion, sfinţiţi post, vestiţi vindecare!

16 Adunaţi norod, sfinţiţi adunare, aleageţi bătrâni, adunaţi pruncii carii sug ţâţă! Să iasă mirele din aşternutul său şi mireasa din cămara sa!

17 Întră tindă şi întră oltariu vor plânge preoţii carii slujesc Domnului şi vor zice: „Nu Te îndura, Doamne, de norodul Tău şi nu da moştenirea Ta spre ocară, ca să o stăpânească pre dânsa păgânii! Ca să nu zică în noroade: «Unde easte Dumnezeul lor?»”

18 Şi I s-au făcut milă Domnului de pământul Său şi nu S-au îndurat de norodul Său;

19 Şi au răspuns Domnul şi au zis norodului Său: „Iată, Eu voiu trimite voao grâu şi vin şi untdelemn şi vă veţi sătura de dânsele şi nu vă voiu mai da pre voi spre ocară întră neamuri!

20 Şi pre cela ce easte despre miiazănoapte îl voiu goni de la voi şi-l voiu izgoni în pământ fără de apă şi voiu piiarde faţa lui la marea cea dintâiu, şi dosul lui în marea cea de apoi şi să va înălţa putregiunea lui şi să va râdica putoarea lui; că Ş-au mărit Domnul lucrurile Sale”.

21 Cutează, pământule, bucură-te şi te veseleaşte, că au mărit Domnul ca să facă!

22 Îndrăzniţi, dobitoacele câmpului, că au încolţit câmpii pustiei, că pomul şi-au adus rodul său, viia şi smochinul şi-au dat tăriia sa.

23 Şi fiii Sionului, bucuraţi-vă şi vă veseliţi întru Domnul Dumnezeul vostru, că va da voao bucate întru dreptate şi va trimite voao ploaie timpurie şi târzie, ca şi mai înainte.

24 Şi să vor umplea ariile de grâu şi să vor vărsa teascurile de vin şi de untdelemn.

25 Şi voiu răsplăti voao pentru anii carii i-au mâncat lăcustele şi omidele şi gândacii şi pălitura, putearea Mea cea mare, carea o am trimis asupra voastră.

26 Şi mâncând veţi mânca şi vă veţi sătura şi veţi lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, Carele au făcut minuni cu voi. Şi nu să va ruşina norodul Mieu în veac!

27 Şi veţi cunoaşte că în mijlocul lui Israil Eu sânt, şi Eu, Domnul Dumnezeul vostru, şi nu easte altul afară de Mine şi nu să va mai ruşina norodul Mieu în veac!

28 Şi va fi după aceastea, voiu turna din Duhul Mieu preste tot trupul şi vor proroci feciorii voştri şi featele voastre; şi bătrânii voştri visuri vor visa, şi tinerii voştri vedenii vor vedea.

29 Şi preste slugile Meale şi preste slujnicile Meale în zilele acealea voiu turna din Duhul Mieu şi vor proroci.

30 Şi voiu da minuni în ceriu, sus, şi seamne pre pământ, jos: sânge şi foc şi abur de fum.

31 Soarele să va schimba întru întunearec şi luna în sânge mai înainte de venirea zilii Domnului ceii mari şi luminate.

32 Şi va fi tot carele va chema numele Domnului să va mântui, că în muntele Sionului şi în Ierusalim va fi cel mântuit, precum au zis Domnul, şi cei ce binevestesc, pre carii i-au chemat Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.