×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 2

Domnul să laudă lui Israil, ca muierii curve, că-i va părăsi şi cu spini va îngrădi căile lui, ca să se întoarcă la bărbatul său; şi nesocotind de la cine are prisosinţa bunătăţilor, zice că va lua de la dânsa toate în care să desfătează şi mai pre urmă o va întoarce la sine şi o va dărui cu mare fericire. Şi despre chemarea limbilor.

1 Ziceţi fratelui vostru „Norodul Mieu” şi surorii voastre „Miluită”.

2 Judecaţi-vă cu mumă-voastră, judecaţi-vă, că ea nu-Mi easte Mie muiare şi Eu nu sânt ei bărbat; şi voiu lua curviia ei de la faţa Mea şi preacurviia ei dintră ţiţele ei,

3 Ca să o dezbrac pre ea goală şi să o fac pre ea cum au fost în zioa naşterii ei; şi o voiu pune pre ea ca pustiia şi o voiu aşeza pre ea ca pământul cel fără de apă şi o voiu omorî pre ea cu seate.

4 Şi pre fiii ei nu-i voiu milui, căci fii din curvie sânt, că au curvit muma lor şi i-au făcut de ruşine pre ei ceaea ce i-au născut pre ei.

5 Că au zis: „Mearge-voiu la ibovnicii miei, carii îmi dau mie pâinile meale şi apa mea şi hainele meale şi îmbrăcămintele meale ceale de pânză şi untuldelemn al mieu şi toate câte să cuvin mie”.

6 Pentru aceaea, iată, Eu îngrădesc calea ei cu cursă şi voiu astupa căile ei, şi cărarea sa nu va afla.

7 Şi va alerga după ibovnicii săi şi nu-i va ajunge pre ei şi va căuta pre ei şi nu-i va afla şi va zice: „Mearge-voiu şi mă voiu întoarce la bărbatul mieu cel dintâiu, că mai bine-mi era atunci decât acum”.

8 Şi ea nu au cunoscut că Eu i-am dat ei grâul şi vinul şi untuldelemn şi i-am înmulţit ei argintul, iară ea din argint şi din aur au făcut Vaaliia.

9 Pentru aceaea, Mă voiu întoarce şi voiu căra grâul Mieu în vreamea sa şi vinul Mieu în timpul său şi voiu lua hainele Meale şi îmbrăcămintele Meale ceale de pânză ca să nu-i acopere ruşinea ei.

10 Şi acum, voiu descoperi necurăţiia ei înaintea ibovnicilor ei şi nime nu o va scoate pre ea din mâna Mea.

11 Şi voiu întoarce toate veseliile ei, praznicile ei şi lunile noao ale ei şi sâmbetele şi toate sărbătorile ei.

12 Şi voiu strica viia ei şi smochinii ei de câte au zis că: „Sâmbriia mea sânt aceastea, carea mi-au dat mie ibovnicii miei”; şi le voiu pune pre eale întru mărturie şi le vor mânca pre eale pasările ceriului şi fiiarăle ţarinii şi ceale ce să târăsc pre pământ.

13 Şi voiu izbândi asupra ei zilele vaalimilor, întru care jertvea lor şi-şi punea cerceii săi şi mărgealele sale şi mergea după ibovnicii săi, iară pre Mine M-au uitat, zice Domnul.

14 Pentru aceaea, iată, Eu o fac pre ea să rătăcească şi o voiu duce în pustie şi voiu grăi după inima ei.

15 Şi voiu da ei agonisealele ei de acolo şi valea Ahor, ca să deşchiză înţeleagerea ei; şi să va smeri acolo ca în zilele tinereaţelor sale şi în zilele suirii sale din pământul Eghiptului.

16 Şi va fi în zioa aceaea, zice Domnul, Mă va chema „Bărbatul mieu” şi nu Mă va chema mai mult „Vaalimi”.

17 Şi voiu scoate numele Vaalimilor din gura ei şi mai mult nu-şi vor aduce aminte de numele lor.

18 Şi voiu pune lor în zioa aceaea legătură cu fierile ţarinei şi cu paserile ceriului şi cu ceale ce să târăsc pre pământ; şi arcul şi sabiia şi războiul voiu strica de pre pământ şi te voiu face să lăcuieşti întru nădeajde şi te voiu logodi pre tine Mie în veac.

19 Şi te voiu logodi pre tine Mie întru dreptate şi întru judecată şi întru milă şi întru îndurări.

20 Şi te voiu logodi pre tine Mie întru credinţă şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul.

21 Şi va fi în zioa aceaea, zice Domnul, voiu asculta ceriul, şi ceriul va asculta pământul.

22 Şi pământul va asculta grâul şi vinul şi untuldelemn, şi aceastea vor asculta pre Iezrael.

23 Şi o voiu sămâna pre ea Mie pre pământ şi voiu milui pre cea Fără-de-milă şi voiu zice Nu-norodului-Mieu: „Norodul Mieu eşti tu”. Şi el va zice: „Domnul Dumnezeul mieu eşti Tu!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.