×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 11

Cu faceri de bine să arată Domnul a iubi pre norodul lui Israil, dară pentru nelegiuirile lui l-au dat asirilor, iară pentru mila Sa îl va întorce în pământul său, să slujască Domnului împreună cu limbile ceale întoarse cătră Domnul.

1 Dimineaţa s-au lăpădat, lăpădatu-s-au împăratul lui Israil.

2 Că prunc au fost Israil, şi Eu l-am iubit pre el şi din Eghipt am chemat pre fiii lui.

3 Cum i-am chemat pre ei, aşea s-au dus de la faţa Mea; jertvea Vaalimilor şi au tămâiat idolilor.

4 Şi Eu am împiedecat pre Efraim şi l-am sprijinit pre braţul Mieu şi n-au cunoscut, ca să-i vindec pre ei întru stricarea oamenilor.

5 Întinsu-i-am pre ei întru legăturile iubirii Meale şi voiu fi lor ca omul cel ce dă palme preste fălcile lui şi voiu căuta spre el şi-l voiu birui.

6 Lăcuit-au Efraim în Eghipt, şi Asur, împăratul lui, că n-au vrut să se întoarcă.

7 Şi au slăbit sabiia în cetăţile lui şi au odihnit în mâinile lui şi vor mânca din sfaturile sale.

8 Şi norodul lui s-au lipsit de lăcaşul său şi Dumnezeu preste ceale cinstite a lui să va mâniia şi nu-l va înălţa pre el.

9 Ce-ţi voiu face, Efraime? Scuti-te-voiu, Israile, ce-ţi voiu face? Ca pre Adama te voiu pune pre tine şi ca pre Sevoim. Întorsu-s-au inima Mea întru aceasta, împreună s-au turburat părearea Mea cea rea.

10 Nu voiu face ţie după iuţimea mâniei Meale şi nu voiu lăsa să piiară Efraim, că Eu sânt Dumnezeu şi nu om, întru tine Sfânt, şi nu voiu întra în cetate.

11 După Domnul voiu umbla, ca leul va răcni, că Însuşi va răcni şi să vor spăimânta fiii apelor.

12 Zbura-vor ca paserea din Eghipt şi ca porumbul din pământul asiriianilor; şi-i voiu aşeza pre ei în casele lor, zice Domnul.

13 Încunjuratu-M-au cu minciuni Efraim şi cu păgânătăţi casa lui Israil şi a lui Iuda. Acum i-au cunoscut pre ei Dumnezeu şi norod sfânt să va chema a lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.